Zabezpečenie predškolskej starostlivosti

Poslanci NR SR sa snažia pomôcť rodičom, ktorí majú deti vo veku pred nástupom do povinnej školskej dochádzky. Pozrite sa ako.

Zabezpečenie predškolskej starostlivosti

Predmet úpravy zákona

V § 1 sa vymedzuje predmet úpravy, ktorým je predovšetkým zabezpečenie predškolskej starostlivosti, t. j. starostlivosti pre deti vo veku troch až šiestich rokov v materskej škole alebo detskej skupine. Orgánom verejnej moci zodpovedným za jej zabezpečenie bude obec (zásada subsidiarity), ktorej v tomto smere bude môcť finančne vypomáhať aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (Dôvodná správa).]

Ciele návrhu zákona

Predkladatelia si stanovili za cieľ umožniť rodičom, resp. zákonným zástupcom detí, aby boli ich deti umiestnené do celodennej predškolskej starostlivosti, ak o to budú mať záujem. Subjektom zodpovedným za naplnenie tohto práva bude obec, v mieste ktorej má rodič trvalý pobyt. V súčasnosti nemajú rodičia a zákonní zástupcovia záruku, že o ich deti vo veku 3 až 6 rokov bude riadne postarané. Dôvodom je zamietnutie stoviek žiadostí zo strany obcí a miest o prijatie do materských škôl. Týmto spôsobom vzniká veľké množstvo problémov, pričom najzávažnejším je, že rodičia a zákonní zástupcovia musia obmedzovať svoju činnosť v zamestnaní do času, kým nenájdu osobu dostatočne zodpovednú na zverenie ich dieťaťa. Stav, za ktorého obce a mestá v poslednej dobe zamietli 7000 sťažností je alarmujúci. Rodič a zákonný zástupca zároveň nevedia vykonávať za zúčasného stavu svoje pracovné povinnosti riadne.

Návrh zákona poskytuje rodičom istotu, že v mieste ich trvalého pobytu bude musieť obec alebo mesto zabezpečiť pre ich dieťa miesto v materskej škole. Ak by nemala dostatok kapacít, poskytne im ako náhradu finančnú pomoc vo výške rodičovského príspevku. V proecese umiestňovania detí do predškolskej starostlivosti predpokladá návrh zákona zapojenie nielen zo strany obcí, ale aj súkromných subjektov (Dôvodná správa ).

Zvýšenie nákladov

Navrhovaná právna úprava bude vyžadovať zvýšenie finančných nákladov na jej realizáciu. Predkladatelia preto v dôvodnej správe k zákonu zdôraznili, že predchádzajúca vláda dokázala v minulom období vyčleniť 250 miliónov eur na riešenie situácie v súvislosti s materskými školami. S odkazom na programové vyhlásenie vlády  a Národný program reforiem Slovenskej republiky 2016 preto uviedli, že podľa ich názrou by malo byť možné odčleniť uvedené množstvo finančných prostriedkov aj v prípade schválenia tohto návrhu zákona.