Zmeny v Občianskom zákonníku účinné od 1. júna 2014

Dňa 1. apríla 2014 NR SR schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Aké zmeny prináša?

Redakcia 15. 04. 2014 2 min.
Úžera Úžera Snail on metal from 4freephotos.com

Stručná charakteristika zmien

Uvedeným zákonom sa do Občianskeho zákonníka zavedie § 39a, ktorý bude definovať úžeru. Jej definícia v civilnom práve zatiaľ chýbala. Predmetné ustanovenie bude znieť: „Neplatný je právny úkon urobený fyzickou osobou nepodnikateľom, pri ktorom niekto zneužije tieseň, neskúsenosť, rozumovú vyspelosť, rozrušenie, dôverčivosť, ľahkomyseľnosť, finančnú závislosť alebo neschopnosť plniť záväzky druhej strany a dá sebe alebo inému sľúbiť alebo poskytnúť plnenie, ktorého majetková hodnota je vzhľadom na vzájomné plnenie v hrubom nepomere.“ V dôvodovej správe je možné nájsť definície jednotlivých znakov uvedeného ustanovenia týkajúceho sa úžery.[1]

Za ust. § 53c sa dopĺňa nový § 53d v znení: „Spotrebiteľská zmluva, ktorá obsahuje neprijateľnú zmluvnú podmienku v znení, ako je uvedená vo výroku rozhodnutia súdu a jej uzavretie bolo dosiahnuté za použitia nekalej obchodnej praktiky alebo úžery, je neplatná.“

Ďalej sa novelizuje § 53 ods. 6 Občianskeho zákonníka. Ten bude po novom znieť: „Ak predmetom spotrebiteľskej zmluvy je poskytnutie peňažných prostriedkov, nesmie odplata prevyšovať najvyššiu prípustnú odplatu, ktorú možno od spotrebiteľa pri poskytnutí peňažných prostriedkov požadovať. Odplatu, podrobnosti o stanovení odplaty, kritériách jej stanovenia a najvyššiu prípustnú výšku odplaty ustanovuje vykonávací predpis.“ Najvyššiu odplatu za poskytnutie peňažných prostriedkov bude teda na rozhodnutí vlády.

Takisto ustanovenia spotrebiteľskej zmluvy, ako aj ustanovenia obsiahnuté vo všeobecných obchodných podmienkach alebo v akýchkoľvek iných zmluvných dokumentoch, ktoré so spotrebiteľskou zmluvou súvisia, nebudú môcť byť uvedené pre spotrebiteľa nečitateľným a menším písmom ako ustanoví vykonávací predpis. Dôvodová správa predpokladá písmo Times New Roman, veľkosť písma 12.Dôvodová správa dostupná na: <http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4795> (2.4.2014).