Zmeny v odmeňovaní notárov

Poslanec Národnej rady SR, Alojz Hlina navrhuje zmeny v Notárskom poriadku, ktoré sa majú dotknúť odmeňovania notárov.

JUDr. Alexandra Podivinská 07. 09. 2015 2 min.

Súčasná právna úprava

Právna úprava odmeňovanie notára za výkon jednotlivých úkonov je v celku rozdrobená. Notársky poriadok, v ustanovení § 97 hovorí, že spôsob odmeňovania notára za činnosť súdneho komisára upraví osobitný predpis. Odkazuje teda na lex generalis, ktorým je Občiansky súdny poriadok. OSP sa odmene notára venuje vo viacerých ustanoveniach a to tak ako vo všeobecnej časti, tak aj v osobitných ustanoveniach, v rámci nesporového konania, napr. v ustanovení § 137, §139, § 140, či § 175 f alebo § 175zc. Prechodné ustanovenia OSP, v § 374a stanovujú, že  ministerstvo spravodlivosti ustanoví vyhláškou výšku odmeny notárov ako súdnych komisárov a odmeny správcov dedičstva a spôsob ich určenia. Touto je vyhláška č. 31/1993 Z.z. o odmenách a náhradách notárov v platnom znení.

Opodstatnenie prijatia novej právnej úpravy

Poslanec Národnej rady SR poukazuje na nevyhnutnosť novelizácie Notárskeho poriadku, pričom ako dôvody uvádza, že Notársky poriadok neupravuje spôsob odmeňovania notára za činnosť súdneho komisára, ustanovuje ich Ministerstvo spravodlivosti SR prostredníctvom vyššie špecifikovanej vyhlášky. Má zato, že súčasná právna úprava podľa vyhlášky nie je spravodlivá a korektná voči dedičom poručiteľa. Platná právna úprava stanovuje, že odmena notára ako súdneho komisára okrem prípadu zastavenia dedičstva sa vždy určuje konkrétnym percentom z hodnoty dedičstva. Predkladateľ má zato, že uvedený spôsob odmeňovania je vrcholne nespravodlivý a nekorektný voči občanom – dedičom – nakoľko pre dedičstve do 663 800 eur sa určuje odmena vždy konkrétnym percentom, ale už pri majetku nad 663 800 eur sa suma nad 663 800 eur vôbec nezohľadňuje (Dôvodná správa k poslaneckému návrhu zákona, Všeobecná časť, čpt. 1775).

Zmeny v odmeňovaní notárov

Navrhuje sa, aby odmena notára ako súdneho komisára za úkony, ktoré v konaní o dedičstve vykonal a ktoré bolo zastavené bola vždy vo výške 13 €. Pri ostatných úkonoch vykonávaných notárom v konaní o dedičstve by mala byť základom odmeny všeobecná hodnota majetku poručiteľa, ktorý je predmetom konania o dedičstve. Predkladateľ neopomína ani majetok poručiteľa, ktorý sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa skončilo dedičské konanie, základom odmeny notára by mala byť tak isto všeobecná hodnota tohto majetku.

Podľa prechodných ustanovení sa na prebiehajúce konania o dedičstve budú uplatňovať doterajšie právne predpisy, čím sa vychádza z prísnejšieho dodržania princípu zákazu retroaktivity.

Poslanecký návrh zákona obsahuje aj zrušovacie ustanovenie, ktorým sa zrušuje vyhláška č. 31/1993 Z.z. o odmenách a náhradách notárov. Účinnosť zákona sa navrhuje k 1. januáru 2016.

  • Súvisiace právne predpisy