Zvýšenie ochrany spotrebiteľa

V právnych vzťahoch, kde na jednej strane stojí spotrebiteľ ako fyzická osoba a na druhej strane podnikateľ, je spotrebiteľova strana považovaná vždy za tú nevýhodnejšiu a slabšiu. Aj z tohto dôvodu sa v parlamente ocitla ďalšia novela zákona o ochrane spotrebiteľa.   

JUDr. Alexandra Podivinská 12. 05. 2015 3 min.

Vzhľadom na „nerovnosť“ tohto vzťahu možno konštatovať, že je nevyhnutné, aby zákonodarca zabezpečoval zvýšenie ochrany slabšej strany. Poslanci preto predložili Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Hlavné východiská návrhu zákona

Za účelom zvýšenia úrovne ochrany spotrebiteľa a jeho informovanosti, rovnako aj v snahe vyhnúť sa situáciám, kedy pri komunikácii na diaľku nie sú dodržiavané pravidlá týkajúce sa ochrany súkromia a osobných údajov spotrebiteľa, poslanecký návrh zákona zavádza povinnosť predávajúceho pri predaji tovaru alebo služby cez telefón oznámiť už na začiatku komunikácie spôsob získania jeho telefónneho čísla. Rovnako obsahuje aj zákaz šíriť reklamu telefónom bez predchádzajúceho súhlasu spotrebiteľa, ako jej príjemcu.

Európska únia apeluje na členské štáty, aby zavádzali primerané opatrenia na účinnú ochranu tých spotrebiteľov, ktorí si neželajú byť týmto spôsobom konaktovaní. Poslanecký návrh napokon vychádza aj z platnej legislatívy Európskej únie, ktorá sa odvoláva na čl. 8 a čl. 10 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd z dôvodu rešpektovania práva spotrebiteľa na súkromie. Rovnako aj smernice Európskeho parlamentu a Rady požadujú, aby mal spotrebiteľ dostatok informácií hneď na začiatku komunikácie na diaľku. Ustanovujú prípady, kedy sa vyžaduje predchádzajúci súhlas spotrebiteľa s takouto komunikáciou, s prihliadnutím na čl. 169 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorý umožňuje tieto prípady rozšíriť, a to s cieľom dosiahnuť vyššiu úroveň ochrany spotrebiteľa. Predkladaný zákon zohľadňuje tieto pravidlá a eliminuje počet situácií, kedy dochádza k neoprávnenému získavaniu a nakladaniu s osobnými údajmi spotrebiteľa a to v oblasti zásielkového predaja, reklamy a priameho marketingu.

Podstatné je tiež uviesť, že platnosť navrhovanej právnej úpravy je oddôvodnená aj súčasnou právnou úpravou zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa znenia tohto zákona, konkrétne ustanovenia § 15 ods. 8 prevádzkovateľ, ktorý získa osobné údaje uvedené v§ 10 ods. 3 písm. d) bez vedomia dotknutej osoby alebo priamo od nej, poskytne jej pri prvom kontakte informácie podľa odseku 1, a ak sú spracúvané na účely priameho marketingu, oboznámi ju výslovne aj s právom písomne namietať proti ich poskytovaniu a využívaniu v poštovom styku.

Zmeny v zákone o reklame

Poslaneckým návrhom zákona sa zároveň navrhuje doplniť zákon č. 147/2001 Z.z. o reklame tak, aby bolo šírenie reklamy podmienené predchádzajúcim súhlasom príjemcu reklamy aj na prípady, kedy je reklama šírená telefonátom. Súčasná právna úprava stanovuje, že takýto súhlas je potrebný len pri automatickom felefonickom volacom systéme, telefaxe a elektornickej pošte. Bolo by účelným riešením, ak by platili rovnaké pravidlá aj na šírenie telefónnej reklamy a to aj z hľadiska práva na ochranu osobných údajov spotrebiteľa. Súčasťou navrhovanej právnej úpravy bude aj povinnosť osoby šíriacej reklamu preukázať takto získané súhlasy. Zároveň z toho plynie povinnosť zachovávať údaje, záznamy a nosiče, na ktorých sa súhlasy nachádzajú. Predkladatelia zákona považujú za kontraproduktívne stanovovať konrkétny spôsob získavania súhlasu, formuláciu „súhlas musí byť preukázateľný“ považujú za dostačujúcu a zároveň poskytujúcu dostatočný priestor pre subjekty na jeho realizáciu. Účinnosť predkladaného zákona sa navrhuje od 1. júla 2015.