Lex korona - vyše 100 opatrení pre podnikateľov parlament úspešne schválil

Parlament schválil opatrenia určené na zlepšenie podnikateľského prostredia, ktoré predložila vláda SR. Zmeny prispejú najmä k odstráneniu zaťažujúcej legislatívnej byrokracie a pomôžu k rýchlejšiemu naštartovaniu ekonomiky po pandémii COVID-19. 

Martina Vanc 14. 07. 2020 5 min.

„Po týchto náročných mesiacoch potrebujeme dať šancu ľuďom, aby sa ľahšie zamestnali, lepšie zarobili a zamestnávateľov aby neotravovali povinnosti a kontroly“,

vyjadril sa minister hospodárstva Richard Sulík.

Spolu bolo predložených 114 opatrení, z toho 80 formou priamej novely zákonov a 34 je formou uznesenia vlády, prostredníctvom ktorých sa ukladajú úlohy jednotlivým rezortom. Ako zdôraznil premiér Matovič, každé opatrenie má inú váhu, ktorého výsledkom je však zlepšenie podnikateľského prostredia:

„Je to menej byrokracie, menej buzerácie, menej strachu medzi podnikateľmi, menej zbytočných výdavkov pre podnikateľov a viac slobody v podnikaní".

Opatrenia vyplývajú z aplikačnej praxe a boli formulované v spolupráci s podnikateľským sektorom. Nejde o žiadne prelomové novinky, ale o čiastkové drobné zmeny, ktoré odstraňujú nezmyselnú byrokraciu. V parlamente boli schválené s viac ako 50 úpravami, väčšina z nich má legislatívno-technický charakter.  Podstatná časť opatrení nadobudne  účinnosť dňom vyhlásenie v Zbierke zákonov, t. zn. po podpise prezidentkou SR.

Odstránenie podnikateľskej byrokracie

Napriek rôznorodým oblastiam, ktorých sa zmeny týkajú, majú všetky spoločné tieto črty – skoro všetky sa dajú realizovať ihneď, pomôžu podnikateľom a ušetria im financie. Podľa rezortu hospodárstva ušetria podnikatelia dokopy približne 100 miliónov eur a banky 150 miliónov eur (bankový odvod).

Vybrali sme pre Vás prehľad najdôležitejších opatrení, ktoré podnikateľom uľahčia fungovanie na trhu a aj pred príslušnými úradmi.

Uľahčenie pre zamestnávateľov

Nižšie sa nachádza prehľad opatrení, ktoré uľahčia život zamestnávateľom a spočívajú najmä v odstránení ohlasovacích povinností a predĺžení lehôt:

 • Odstraňuje sa povinnosť zamestnávateľa odhlásiť sa z registra zamestnávateľov, ak už nezamestnáva žiadneho zamestnanca. Automatické odhlásenie z registra prebehne po odhlásení posledného zamestnanca.

 • Zamestnávateľ už nebude povinný nahlasovať vznik a zánik materskej (resp. rodičovskej) dovolenky u zamestnanca Sociálnej poisťovni.

 • Sociálne poisťovňa bude získavať údaje sama z Registra fyzických osôb, odstraňuje sa povinnosť nahlasovať zmeny (údaje zamestnancov a pod.).

 • Lehota na predloženie evidenčného listu dôchodkového poistenia bývalého zamestnanca sa predlžuje z 8 na 30 dní od skončenia pracovného pomeru.

 • Druhá šanca pre zábudlivých – kto si nesplní povinnosť v lehote podľa zákona o sociálnom poistení, ale dodatočne ju splní v 7 dňovej lehote, nebude mu uložená pokuta.

 • Zrušuje sa ukladanie pokuty za nesplnenie povinnosti zamestnávateľa nahlasovať úradu práce voľné miesta.

Predajcovia

Predajcovia budú odbremenení o rôzne úkony, ktoré boli nadbytočné a zaťažovali predajcov či už finančne alebo „papierovo“. Zavádza sa  väčšia rovnováha medzi predajcom a spotrebiteľom v reklamačnom konaní.

 • Pri tovare, na ktorý sa nevzťahuje cenová regulácia, nebudú musieť podnikatelia viesť evidenciu o cenách a prepočet nákladov a zisku.

 • Predajcovia, ktorí nepredávajú tovar na váhu, ale iba na kusy, už nebudú musieť mať na predajni kontrolnú kalibrovanú váhu.

 • Ruší sa povinnosť predávajúceho mať vypracovaný a zverejnený na viditeľnom mieste reklamačný poriadok.

 • Reklamácia tovaru – špecifikuje sa počítanie lehôt na vybavenie reklamácia, ktoré sa po novom budú rátať od momentu, kedy bol tovar doručený predajcovi. Uvedené zabezpečí väčšiu rovnováhu medzi spotrebiteľom a predajcom najmä v prípadoch, keď je tovar reklamovaný najprv elektronicky a následne doručený predajcovi až o niekoľko dní, čo spôsobovala skrátenie lehoty na vybavenie reklamácie.

 • Podnikatelia po novom nebudú musieť sprístupňovať vyobrazenie dokladu z e-kasy.

 • Zníženie poplatku pri oznámení zloženia a označovania výživových doplnkov a nových potravín – pri oznámení Úradu verejného zdravotníctva sa bude platiť správny poplatok v hodnote 30 eur, namiesto pôvodných 50 eur.

 • Cestovné kancelárie už nebudú musieť zasielať orgánu dozoru štvrťročné uzávierky, poistné certifikáty a kópie poistných zmlúv.

Dane a účtovníctvo

 • Zvýšenie základného imania v spoločnostiach s ručením obmedzeným – účtovná uzávierka, ktorej výsledky sú podkladom pre zvýšenie základného imania, už nemusí byť overená audítorom, čo spôsobovalo zbytočnú záťaž na podnikateľa.
 • Zvýšenie hranice auditu na celkovú sumu majetku 4 milióny eur a celkový čistý obrat až 8 miliónov eur, pričom zvyšovanie bude postupné v rokoch 2021 a 2022.

 • Predlžuje sa obdobie na vyjadrenie k protokolu z daňovej kontroly z 15 na 30 pracovných dní.

 • Daňovým nákladom sa stane reálna spotreba pohonných hmôt, resp. spotreba vyplývajúca z technického preukazu zvýšená o 20% - zvýši sa tak preukázateľná miera vynaložených výdavkov.

 • Daňové a odvodové zákony budú môcť nadobúdať účinnosť najskôr 1. januára kalendárneho roka nasledujúceho po predložení návrhu zákona.

Potravinový zákon a zákon o veterinárnej starostlivosti

Odstraňuje sa ustanovenie, ktorým sa vylučoval odkladný účinok odvolania podaného proti uloženej pokute, čím bola pokuta splatná po doručení a uplynutí lehoty na plnenie. Podnikatelia tak nebudú povinní uhradiť uloženú pokutu  skôr, ako právoplatne skončí konanie.

Zákon o povinných výtlačkoch publikácií

Ruší sa povinnosť pre vydavateľov, ktorí už nebudú povinní zasielať výtlačky periodickej tlače do knižníc. Ďalej sa špecifikujú podrobnejšie kritériá, ktoré budú posudzované pri ukladaní sankcie - podľa nich bude možné objektívnejšie posúdiť aj doterajšie správanie podnikateľa (t. j. neopakovanie porušenia, spôsob porušenia atď.) a úmerne k tým faktorom uložiť nižšie/vyššiu pokutu, resp. bude možné pokutu úplne odpustiť

Vinári

Po najnovšom bude obdobie predaja burčiaka každoročne určovať Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR podľa aktuálnej situácie klimatických podmienok, doteraz bolo obdobie fixne stanovené legislatívou. Zvýhodnenie prichádza aj v možnosti výroby vína z odrody hrozna, ktorá nie je na území SR registrovaná – po novom sadenice odrôd hrozna registrované v iných členských štátoch EÚ budú rovnocenné s odrodami registrovanými na Slovensku a budú môcť byť použité na výrobu vína.

Ďalšie zvýhodnenia

Nižšie sa nachádza prehľad ďalších opatrení, ktoré možno považovať za prínosné a uľahčujúce:

 • Žiadatelia o vydanie osvedčenia na chov rýb - Chovatelia rýb budú môcť preukázať právny vzťah k vodnej stavbe aj predložením kópie nájomnej zmluvy alebo iného dokladu, ktorý ich oprávňuje ju užívať.

 • Kontrolné nálepky o vykonaní STK, EK a kontrole originality už nebude povinné lepiť na čelné sklo vozidla.

 • Puncovníctvo – výrobca alebo predajca už nebude musieť trvalo označovať tovar s veľmi nízkou hodnotou.

 • Zjednodušuje sa povinný energetický audit pre veľké podniky – postačuje, ak podnik zníži celkovú spotrebu energie za posledné 4 roky minimálne o 8 % a preukáže, že úspora vznikla na základe opatrení z predchádzajúceho energetického auditu.

 • Banky nebudú mať povinnosť uhradiť osobitný odvod za 3. a 4. štvrťrok roka 2020 z dôvodu zmiernenia negatívnych následkov pandémie COVID-19. Uvedené ma zabezpečiť stabilite ekonomického sektora a zabezpečiť bankám dostatočné financie použiteľné na obnovy ekonomiky po skončení pandémie.

Kompletný schválený materiál môžete nájsť na tu.