List predsedu SAK predsedovi vlády SR

Predseda Slovenskej advokátskej komory v mene všetkých jej členov oslovil predsedu vlády listom, ktorým žiada o zavedenie opatrení v súvislosti s aktuálnou situáciou na Slovensku. Na jednaj strane majú byť advokátske kancelárie zatvorené, na druhej sú advokáti predvolávaní na súd, čo spôsobuje komplikácie už v komplikovanom období. Celé znenie listu si prečítajte nižšie. 

Redakcia 17. 03. 2020 2 min.

Vážený pán predseda vlády,

Slovenská advokátska komora informovala všetkých svojich členov o povinnosti mať pre klientov uzatvorené advokátske kancelárie  v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR. Advokáti sa tejto situácii zodpovedne prispôsobujú, avšak máme desiatky podaní od kolegov advokátov a advokátok, ktoré nás informujú o nemožnosti aplikovať toto opatrenie v úplnosti. Dôvodom je neustále nariaďovanie alebo neodročovanie už skôr nariadených pojednávaní na súdoch napriek opakovanému odporúčaniu zo strany Ministerstva spravodlivosti SR. Rovnaká situácia je pozorovateľná pri úkonoch orgánov činných v trestnom konaní, ktoré ich realizujú napriek odporúčaniu sústrediť sa iba na neodkladné úkony trestného konania a to aj za prítomnosti osôb, o ktorých je overená informácia, že podliehajú povinnej karanténe. Takáto situácia ohrozuje sudcu, prokurátora, účastníkov konania, advokátov a pri následnom rešpektovaní povinnej karantény znefunkčňuje celý súdny systém.

Dovoľujem si Vás preto požiadať o posúdenie či nenastali vecné okolnosti požadujúce právnu reguláciu, ktorá umožní Ústredným orgánom štátnej správy nariadiť primerané opatrenia na zabezpečenie bazálnej funkčnosti právneho systému aj v čase núdzového stavu, ale bez ohrozenia verejného zdravia.

Okrem prípadnej možnosti vyhlásenia núdzového stavu v oblasti justície, môže byť inšpiráciou prerušenie plynutia procesných a hmotnoprávnych lehôt v roku 1968 počas invázie sovietskych vojsk (zákon o prechodnej úprave niektorých lehôt č. 130/1968).

Vážený pán predseda vlády,

dovoľte mi vopred Vám poďakovať za spoluprácu pri riešení otázok našej justičnej oblasti a vysloviť spoločné presvedčenie, že preventívno-zdravotné opatrenia budú všetkými kompetentnými vnímané s rovnakou naliehavosťou ako ich vnímajú advokáti.

S úctou

predseda SAK JUDr.Tomáš Borec

Zdroj: Slovenská advokátska komora