# ľudské práva

Nedávno sa na stránkach penonline.sk objavili dva články o verejnej ochrankyni práv SR (ombudsmanke), JUDr. Jane Dubovcovej. Pozrime sa bližšie, aké úlohy a oprávnenia dáva ombudsmanovi platná právna úprava, na čo slúži Úrad Verejného ochrancu práv SR a Kancelária Verejného ochrancu práv SR. Poďte sa spolu s nami pozrieť, ako funguje inštitút ombudsmana vo svete a porovnajte ho s inštitútom Verejného ochrancu práv SR.    

25. 04. 2014 21 min. Pavel Ördögh

Pred niekoľkými dňami sme Vás informovali, že ESĽP prijal na ďalšie konanie sťažnosť týkajúcu sa regulácie regulovaného nájomného. Dnes, t. j. 28. januára ESĽP vo veci rozhodol.

28. 01. 2014 2 min. Redakcia

Európsky súd pre ľudské práva dňa 13. januára prijal na ďalšie konanie prvú sťažnosť týkajúcu sa regulácie nájomného. Vlastníci bytov regulovaným nájomným namietajú porušenie svojich práv týkajúcich sa vlastníctva. Čo je predmetom tejto sťažnosti?

24. 01. 2014 3 min. Redakcia

Európsky súd pre ľudské práva 22. októbra 2013 vyhlásil rozsudok v prípade Soltész proti Slovenskej republike. Samotný spor má začiatky v roku 2003 a rozhodovali o ňom už vnútroštátne súdy na úrovni okresného a krajského súdu v Prešove a ústavného súdu v Košiciach. V čom sa odlišuje právne posúdenie slovenských súdov od právneho posúdenia v rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva?

14. 11. 2013 3 min. Redakcia

Nedávno som zachytila krátky dokument, vypracovaný jednou medzinárodnou neziskovou organizáciou, v ktorom bola ľuďom rôzneho veku, vzdelania a národnosti položená jednoduchá otázka. Mali vysvetliť, čo si predstavujú pod pojmom „ľudské práva“. Odpoveďou si nebol istý nikto z oslovených. Môžeme sa iba domnievať, aký výsledok by mala podobná iniciatíva na Slovensku. Na mieste je položiť si otázku, či ľudské práva, o ktorých tí, ktorým sú určené nevedia, majú vôbec nejaký význam.

04. 11. 2011 12 min. Lucia Belková
Strana 3 z 3