Má otec nárok na rodičovskú dovolenku, ak je matka dieťaťa nezamestnaná?

Nárok otca na rodičovskú dovolenku je bežnou súčasťou aj našej legislatívy. Môže si však otec uplatniť nárok na rodičovskú dovolenku aj vtedy, ak je matka dieťaťa nezamestnaná, a teda má priestor na starostlivosť o dieťa? Súdny dvor Európskej únie pozná odpoveď.

Martina Rievajová 02. 05. 2019 3 min.

Smernica o rodičovskej dovolenke

V roku 2010 bola na pôde Európskej únie prijatá Smernica 2010/18/EÚ z 8. marca 2010, ktorou sa vykonáva Rámcová dohoda o rodičovskej dovolenke, tiež známa ako Smernica o rodičovskej dovolenke. Táto nahradila pôvodnú Smernicu o rodičovskej dovolenke 96/75/EC z 3. júna 1996. Na základe Smernice sa poskytuje pracovníkom a  pracovníčkam, teda najmä osobám pracujúcim na základe pracovnej zmluvy individuálne právo na rodičovskú dovolenku  v prípade narodenia alebo adopcie dieťaťa, aby sa mohli o deti starať do veku stanoveného členskými štátmi, najviac do 8 rokov veku dieťaťa. Rodičovská dovolenka sa poskytuje najmenej v trvaní 4 mesiacov a na základe myšlienky podpory rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami by mala byť prenosná. Čo však v prípade ak si rodičovskú dovolenku chce čerpať jeden z rodičov dieťaťa napriek tomu, že druhý rodič je nezamestnaný a spôsobilý na starostlivosť o dieťa?

Nepriznanie rodičovskej dovolenky z dôvodu nezamestnaného manžela

V roku 2010 sa grécky sudca pán Maïstrellis uchádzal o priznanie rodičovskej dovolenky v rozsahu 9 mesiacov pri príležitosti narodenia jeho dieťaťa. Táto žiadosť bola  okamžite zamietnutá gréckym Ministerstvom pre spravodlivosť, transparentnosť a ľudské práva, a to z toho dôvodu, že manželka pána Maïstrellis bola nezamestnaná, a teda sa mohla starať o dieťa. Prípad sa dostal až pred grécku Štátnu radu, ktorá adresovala Súdnemu dvoru Európskej únie otázku, že či nepriznanie rodičovskej dovolenky mužovi,  štátnemu úradníkovi, ktorého manželka je nezamestnaná, je v súlade so Smernicou o rodičovskej dovolenke.

Nárok na rodičovskú dovolenku je individuálnym právom

Súd sa jednoznačne vyjadril, že podľa Smernice o rodičovskej dovolenke je každý z rodičov oprávnený individuálne na rodičovskú dovolenku, ide o minimálnu náležitosť Smernice, ktorá musí byť zachovaná aj v národnej legislatíve. Preto nemožno rodičovi odoprieť právo na rodičovskú dovolenku, a zamestnanecký status manžela v tom nesmie zohrávať žiadnu úlohu.

Súd v tomto rozhodnutí označil grécku národnú legislatívu za priamu diskrimináciu na základe pohlavia, vzhľadom na ustanovenia gréckeho Zákonníka o verejnej službe, na základe ktorého sú matky, ktoré sú štátnymi úradníčkami oprávnené na rodičovskú dovolenku za každých okolností, avšak, v prípade mužov, štátnych úradníkov, tí sú na rodičovskú dovolenku oprávnení len vtedy, ak matka ich dieťaťa pracuje alebo vykonáva profesiu.

Zdroj: CURIA