Má Slovenská pošta čo skrývať?

Slovenskej pošte bola uložená pokuta vo výške až 330 867,- eur na základe rozhodnutia Protimonopolného úradu SR zo dňa 26. októbra 2010.

Martina Vanc 20. 11. 2020 2 min.

PMÚ aktuálne prešetruje výrobu a doručovanie hromadne podávaných listových a reklamných adresovaných zásielok, v rámci ktorého vyzval Slovenskú poštu o predloženie podkladov potrebných pre ďalší postup. Slovenská pošta však v stanovenej lehote požadované doklady nepredložila – z toho dôvodu PMÚ začal 07. mája 2020 správne konanie vo veci porušenia povinnosti predložiť v stanovenej lehote požadované doklady. Na naliehanie a niekoľké urgencie PMÚ následne Slovenská pošta požadované doklady predložila, po bližšom skúmaní však časť z nich PMÚ vyhodnotil ako nepravdivé.

„Konanie spočívajúce v nepredložení požadovaných podkladov a informácií v úradom určenej lehote a predložení nepravdivých informácií malo za následok spomalenie prebiehajúceho prešetrovania, pričom takéto konanie môže mať negatívny dopad na možnosť efektívneho výkonu pôsobnosti úradu pri ochrane hospodárskej súťaže“, uvádza PMÚ na svojom webovom sídle.

Odbor zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd na PMÚ vydal 26. októbra 2020 rozhodnutie, ktorým na základe § 38a ods. 1 písm. a) zákona o ochrane hospodárskej súťaže uložil Slovenskej pošte pokutu za porušenie povinnosti predložiť úradu v určenej lehote podklady alebo informácie a za predloženie nepravdivých alebo neúplných podkladov alebo informácií. Za takéto konanie sa ukladá podnikateľovi pokuta do výšky 1% z obratu za predchádzajúce účtovné obdobie.

Rozhodnutie v 1. stupni ešte nenadobudlo právoplatnosť. Slovenská pošta voči nemu môže podať rozklad, o ktorom bude rozhodovať Rada PMÚ.

Aké záujmy chráni PMÚ?

Činnosť PMÚ smeruje k ochrane hospodárskej súťaže, ktorú realizuje aj zásahom voči podnikateľom zneužívajúcim tzv. dominantné postavenie. Dominantné postavenie má ten podnikateľ, ktorý má priestor pre nezávislé správanie k iným subjektom ako konkurenti, spotrebitelia a odberatelia a to mu dovoľuje ovplyvňovať trhové parametre – cena, inovácie a pod. Dominancia sa určuje najmä z trhového podielu podnikateľa na trhu, štruktúry trhu, bariér vstupu na trh a vyrovnávacej kúpnej sily. PMÚ však zdôrazňuje, že dominantné postavenie ako také zakázané nie je, jeho zneužitie sa posudzuje individuálne na základe dotknutých faktorov.

Zneužívanie dominantného postavenia môže mať rôzne formy. Tzv. vylučovacie praktiky obmedzujú alebo vylučujú konkurenciu, vykorisťovateľské praktiky zase priamo znižujú prospech spotrebiteľa a nastáva tzv. vyberanie renty na jeho úkor. Typickými príkladmi zneužívania dominantného postavenia je napríklad vynucovanie neprimeraných obchodných podmienok alebo aj cien, viazanie uzatvárania zmlúv na dodatočné plnenia, diskriminácia iných podnikov a pod.

Výsledkom činnosti PMÚ je zamedzenie zneužívaniu silnej pozície na trhu dominantných podnikov, ktoré poškodzujú najmä spotrebiteľov, ale aj iných podnikov.