Má živnostník právo na dávku v nezamestnanosti?

Má aj živnostník nárok na dávku v nezamestnanosti? Za akých podmienok?

JUDr. Mária Dvončová 27. 11. 2018 4 min.

Pojem živnostník nie je zákonom definovaný pojem. Ide skôr o pojem používaný verejnosťou v prípade osoby, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia. Pre účely sociálneho zabezpečenia a nároku na dávku v nezamestnanosti prichádza do úvahy definícia v zmysle § 5 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v platnom znení („zákon o sociálnom poistení“).

Samostatne zárobkovo činná osoba podľa tohto zákona je fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a v kalendárnom roku rozhodujúcom na vznik alebo na trvanie povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby dosahovala

 • príjmy uvedené v § 3 ods. 1 písm. b)– pozn. príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu (zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu)
 • ods. 2 a 3, okrem fyzickej osoby, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím.

Je SZČO poistená aj v nezamestnanosti?

Je potrebné upozorniť, že SZČO nie sú automaticky poistené v nezamestnanosti. Po splnení zákonných podmienok  sa SZČO stane povinne nemocensky a dôchodkovo poistenou osobou. Uvedené znamená, že SZČO je povinná platiť príslušné poistné do Sociálnej poisťovne. Avšak nie je povinne poistená v nezamestnanosti (tak ako napríklad zamestnanci).

Ustanovenie § 19 ods. 2 písm. b) zákona o sociálnom poistení však umožňuje SZČO, ktorá

 • má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt a
 • je povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená,

aby sa stala dobrovoľne poistenou osobou v nezamestnanosti. Vie si tak týmto spôsobom zabezpečiť dostatočný počet dní poistenia v nezamestnanosti a tak splnenie jednej z podmienok pre priznanie dávky v nezamestnanosti.

Samozrejme, nie je vylúčené, aby potrebný počet dní poistenia v nezamestnanosti získala i napríklad prostredníctvom pracovného pomeru ako zamestnanec.

Aké sú podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti?

Podľa § 104 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, poistenec má nárok na dávku v nezamestnanosti, ak v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky.

Rok poistenia v nezamestnanosti je 365 dní poistenia v nezamestnanosti.

Aby SZČO vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti je potrebné nasledovné:

 1. splnenie podmienky doby poistenia v nezamestnanosti v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia
 2. pre vznik nároku na dávku v nezamestnanosti je potrebné, aby mal poistenec (SZČO) zaplatené poistné na poistenie v nezamestnanosti za príslušné obdobie, ktoré sa mu má započítať pre účely vzniku nároku na túto dávku. Podmienka zaplatenia poistného na poistenie v nezamestnanosti sa považuje za splnenú, ak suma dlžného poistného na poistenie v nezamestnanosti je v úhrne nižšia ako päť eur.
 3. zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Evidencia uchádzačov o zamestnanie je upravená v ustanovení § 6 zákona č. 5/2004 Z.z.  o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Uchádzač o zamestnanie na účely tohto zákona je občan, ktorý môže pracovať, chce pracovať, hľadá si zamestnanie a vedený v predmetnej evidencii. V tej však môže byť vedená iba osoba, ktorá (okrem iného) neprevádzkuje alebo nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

Z uvedeného vyplýva, že živnostník nesmie mať aktívnu živnosť počas evidencie na úrade  práce, sociálnych vecí a rodiny (živnosť musí byť zrušená alebo pozastavená).

Aká je možná dĺžka poberania dávky v nezamestnanosti?

Nárok na dávku v nezamestnanosti je možné poberať maximálne šesť mesiacov (tzv. podporné obdobie).

Z uvedeného zákon stanovuje dve výnimky:

 1. V prípade, ak bol poistenec vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie počas poberania dávky v nezamestnanosti a v období najviac dvoch rokov bol opätovne zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie, vznikne nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti odo dňa opätovného zaradenia do tejto evidencie, a to v sume, v akej mu bola vyplácaná predchádzajúca dávka v nezamestnanosti. Nárok na dávku v nezamestnanosti zaniká uplynutím zostávajúcej časti podporného obdobia v nezamestnanosti.
 2. Ak poistenec poberal dávku v nezamestnanosti aspoň tri mesiace a počas tohto obdobia ho úrad práce vyradí z evidencie nezamestnaných, môže požiadať o vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia. O vyplatenie dávky je potrebné požiadať písomne, nevypláca sa automaticky.

Kedy nárok na dávku v nezamestnanosti zanikne?

Nárok na dávku v nezamestnanosti zaniká vždy

 • dňom vyradenia poistenca z evidencie uchádzačov o zamestnanie a
 • dňom priznania starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.

Záver

V predkladanom článku sme bližšie rozobrali podmienky a možnosť živnostníka poberať dávku v nezamestnanosti. V ďalšom pripravovanom článku sa budeme venovať možnosti konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným poberať dávku v nezamestnanosti.