Macejková dostane od Rašiho Cenu mesta Košice. Ide o konflikt záujmov?

Dňa 21. februára 2018 bola v printových a audiovizuálnych médiách zverejnená správa týkajúca sa udelenia „Ceny mesta Košice“ predsedníčke Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „ústavný súd“), ktorá jej bude udelená pri príležitosti osláv „Dní mesta Košice“.

Redakcia 05. 03. 2018 4 min.

Kancelária ÚS SR týmto reaguje na články v médiách, v ktorých sa uvádza, že prijatie ceny predsedníčkou ÚS SR z rúk primátora Košíc je prejavom konfliktu záujmov. Dôvodom má byť skutočnosť, že ÚS SR momentálne rozhoduje o sťažnosti Richarda Rašiho o výsledku volieb v Košickom kraji.

Zo stanoviska ÚS SR uvádzame:

Verejnosť má právo na objektívne a úplné informácie, preto Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky chce poukázať na charakter ceny, ktorá má byť udelená predsedníčke ústavného súdu, ako aj na dôvody, pre ktoré jej bude ocenenie udelené. Predsedníčke ústavného súdu má byť počas osláv „Dní mesta Košice“ udelená „Cena mesta Košice“. Ocenenie môže udeliť Mestské zastupiteľstvo v Košiciach za významné výsledky a mimoriadne zásluhy, okrem iného aj za verejnoprospešnú činnosť. Cenu mesta Košice udeľuje mestské zastupiteľstvo na návrh mestskej rady, miestnych zastupiteľstiev, komisií mestského zastupiteľstva, komisií miestnych zastupiteľstiev, občianskych združení, vedeckých, športových i umeleckých inštitúcií.

Na cenu bolo nominovaných 25 osobností. Z navrhnutých osobností vyberala 9-členná komisia (členom ktorej nie je primátor mesta Košice) laureátov na ceny. Vybrané osobnosti následne prešli hlasovaním mestského zastupiteľstva. Výsledok hlasovania mestského zastupiteľstva je verejne dostupný na webovom sídle mesta Košice. Z hlasovania vyplýva, že z 33 prítomných poslancov za udelenie ceny hlasovalo 25 poslancov, čo predstavuje 85 % hlasov.

 

„Cenu mesta Košice“ v mene mesta odovzdáva primátor, ktorý mesto pri oficiálnych príležitostiach zastupuje. Z uvedeného vyplýva, že primátor mesta nemá okrem formálneho aktu odovzdania s udelením ceny nič spoločné. Vzhľadom na uvedené spájať „Cenu mesta Košice“, ktorú udeľuje mesto Košice, s volebnou sťažnosťou primátora R. Rašiho považujeme za nekorektné.
 
Ocenenie „Cena mesta Košice“, ktoré bude udelené predsedníčke ústavného súdu, je odôvodnené najmä tým, že od svojho vymenovania do funkcie predsedníčky ústavného súdu v roku 2007 významne prispela k zviditeľneniu mesta Košice, konkrétne tým, že na jej pozvanie navštívili mesto Košice významné osobnosti medzinárodných súdnych inštitúcií ako bývalý a súčasný predseda Európskeho súdu pre ľudské práva Jean Paul Costa a Guido Raimondi, predseda Všeobecného súdu Európskej únie Marc Jaeger, predseda Benátskej komisie Gianni Buquicchio, delegácia Spolkového ústavného súdu Spolkovej republiky Nemecko pod vedením predsedu Jürgena Papiera, delegácia Ústavného súdu Ruskej federácie pod vedením predsedu Valerija D. Zorkina, delegácia Ústavného súdu Českej republiky pod vedením predsedu Pavla Rychetského, delegácia Ústavného súdneho dvora Rakúskej republiky pod vedením predsedu Gerharta Holzingera, delegácia Ústavného súdu Poľskej republiky pod vedením predsedu Bohdana Zdziennického, delegácia Ústavného súdu Maďarskej republiky pod vedením predsedu Pétera Paczolaya, delegácia Ústavného súdu Rumunska pod vedením predsedu Augustina Zegreana, delegácia Ústavného súdu Srbskej republiky pod vedením predsedníčky Bosy Nenadič, delegácia Ústavného súdu Čiernej Hory pod vedením predsedníčky Desanky Lopičič, delegácia Ústavného súdu Azerbajdžanskej republiky pod vedením predsedu Fahrada Abdullayeva, delegácia Ústavného súdu Arménskej republiky pod vedením predsedu Gagika Harutyunyana a taktiež veľvyslanci akreditovaní v Slovenskej republike.
 
Predsedníčka ústavného súdu prispela aj krozvoju vedecko-výskumnej činnosti vrámci mesta Košice organizovaním každoročnej medzinárodnej vedeckej konferencie „Ústavné dni“ v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, na ktorej sa zúčastňujú významné osobnosti z akademickej obce a právnickej praxe zo Slovenskej republiky a zahraničia. V roku 2018 sa toto podujatie bude konať už po siedmykrát. Predsedníčka ústavného súdu sa počas výkonu svojej funkcie na ústavnom súde vKošiciach taktiež významným spôsobom podieľala na podpore prezentácie umenia s akcentom na tvorbu umelcov v regióne Košice a blízke okolie, a to napr. v spolupráci s Východoslovenskou galériou, Východoslovenským múzeom a Šarišskou galériou v Prešove. Predsedníčka ústavného súdu sa dlhoročne snaží o priblíženie ústavného súdu a jeho činnosti aj laickej verejnosti, pričom výsledkom tejto jej snahy bolo založenie tradície organizovania „Dňa otvorených dverí“. Toto úspešné podujatie sa stretlo s mimoriadnym záujmom verejnosti a v roku 2018 sa bude organizovať po tretíkrát.

 

V závere chce Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky k otázke možnej predpojatosti sudcu ústavného súdu, a teda aj predsedníčky ústavného súdu uviesť, že otázka predpojatosti je upravená v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o ústavnom súde. V prípade vzniku akýchkoľvek pochybností o predpojatosti sudcu ústavného súdu je možné využiť právne inštitúty uvedené v § 27 a § 28 zákona o ústavnom súde. Tieto právne inštitúty môžu pri pochybnostiach o zaujatosti sudcu ústavného súdu využiť účastníci konania vedeného na ústavnom súde, ako aj samotní sudcovia ústavného súdu.

 

Zdroj: ÚS SR