Maďarské zákony diskriminujú niektoré vysoké školy

Dnes vám priblížime priebeh sporu, ktorý vznikol medzi Komisiou a Maďarskom, podľa ktorých je aj pomenovaný. Týka sa vysokej školy, ktorá sídlila v Maďarsku pod záštitou známeho finančníka Georga Sorosa a ktorá bola podľa názorov mnohých advokátov vystavená silnej diskriminácii. Pozrime sa teda, o čo v tomto stále otvorenom spore ide a aké sú názory Generálnej advokátky Juliane Kokott.

Andrea Palgutová 16. 03. 2020 3 min.

Skutkový stav

Central European University (CEU) je vysoká škola založená podľa práva federálneho štátu New York podporovaná americkým podnikateľom maďarského pôvodu Georgeom Sorosom, ktorá pôsobila v Maďarsku.

V roku 2017 Maďarsko novelizovalo vysokoškolský zákon a zaviedlo, že vysoké školy tretích krajín smú pôsobiť v Maďarsku len vtedy, ak bola uzatvorená medzinárodná zmluva medzi Maďarskom a štátom ich pôvodu a okrem toho musia ponúkať vysokoškolské vzdelanie aj na území štátu ich pôvodu. Tieto požiadavky však CEU ako jediná nespĺňala. V roku 2018 z dôvodu príslušných zmien vysokoškolského zákona podala Komisia proti Maďarsku žalobu o nesplnenie povinnosti. Podľa vedúceho názoru generálnej advokátky je Maďarsko povinné rovnako zaobchádzať s domácimi, ako aj so zahraničnými vysokými školami.

Názor generálnej advokátky

Generálna advokátka zastáva názor, že prvá požiadavka - požiadavka uzatvorenia medzinárodnej zmluvy so štátom pôvodu - je v rozpore s požiadavkou rovnakého zaobchádzania s domácimi a zahraničnými poskytovateľmi služieb, ktorá vyplýva zo všeobecnej dohody o obchode so službami. Táto dohoda bola uzatvorená v rámci Svetovej obchodnej organizácie a schválená Európskou úniou, čím sa stala súčasťou jej právneho poriadku. Už v rámci nej sa Maďarsko, vo vzťahu k opatreniam dotknutým v tomto spore, v celom rozsahu zaviazalo, že bude rovnako zaobchádzať s domácimi a zahraničnými poskytovateľmi služieb.
Požiadavka uzatvorenia medzinárodnej zmluvy so štátom pôvodu je navyše v rozpore s Chartou základných práv Európskej únie. Neprimerane totiž obmedzuje slobodu zakladať a prevádzkovať vzdelávacie inštitúcie, ako aj slobodu vedeckého bádania.

Druhá požiadavka - požiadavka skutočného výkonu vzdelávacej činnosti v štáte pôvodu, ktorá platí pre všetky vysoké školy, a teda aj pre CEU - je z dôvodu diskriminácie v rozpore s viacerými prameňmi práva EÚ ako i ideami, na ktorých EÚ stojí.
Môžeme hovoriť napríklad o rozpore so slobodou usadiť sa, ktorá vychádza z primárneho práva EÚ. Sloboda usadiť sa zahŕňa predovšetkým právo hospodárskeho subjektu vykonávať svoju činnosť výlučne v inom členskom štáte. Ďalší rozpor vidieť so smernicou o službách. Ďalej je na mieste i tu spomenúť rozpor s požiadavkou rovnakého zaobchádzania v zmysle už spomínanej všeobecnej dohody o obchode so službami a nakoniec tak, ako i prvá požiadavka, je v rozpore s Chartou základných práv, v ktorej je deklarovaná sloboda zakladať a prevádzkovať vzdelávacie inštitúcie a sloboda vedeckého bádania.

Súdny dvor však nie je viazaný názormi, ktoré sú obsiahnuté v návrhoch generálneho advokáta a teda ani týmito. Úlohou generálnych advokátov je len nezávisle navrhnúť Súdnemu dvoru právne riešenie veci, ktorá im bola pridelená. Preto ani tieto názory, ktoré vyjadrila generálna advokátka J. Kokott nemôžme považovať za záväzné, ale musíme si počkať na právoplatný rozsudok, ktorý bude vyhlásený neskôr. My pre vás budeme vývoj tohto sporu sledovať a prinesieme vám i jeho výsledok.

Zdroj: Curia