Manželstvo Nory a Versačeho ovplyvnilo rozhodnutie súdu

Bývalá pani Mojsejová čelila od roku 2013 obžalobe z podvodu, v ktorom bol poškodeným František Kabrheľ. Ten roky tvrdil, že mu podnikateľka dlhuje 25,7 milióna Sk čo je viac ako 853-tisíc eur.

Kristína  Jurišová 03. 05. 2017 4 min.

Priebeh kauzy

Spomínaná kauza prebiehala aj na civilnom súde, kde koncom októbra 2016 Nora s Versačem uzavreli zmier.

Začiatkom decembra 2016 skončilo aj trestné konanie, kde súd uznal Mojsejovú (teraz Kabrheľovú) vinnou z podvodu so škodou veľkého rozsahu, za čo jej uložil trest odňatia slobody na 10 rokov. Voči rozhodnutiu sa obžalovaná odvolala.

Po tomto decembrovom rozhodnutí súdu vo veci trestného činu podvodu sme začiatkom roka 2017 písali o nečakanom manželstve medzi bývalou pani Mojsejovou a Františkom Kabrheľom. Práve táto skutočnosť založila v predmetnom trestnom konaní nové právo Kabrheľa a to „súhlas poškodeného“ podľa § 211 Trestného poriadku, kedy má Kabrheľ ako manžel právo nesúhlasiť s trestným stíhaním svojej manželky. Samozrejme svoje právo v rámci trestného stíhania aj využil.

Ako je možné vyhnúť sa potrestaniu za trestný čin?

Súhlas poškodeného podľa Trestného zákona a Trestného poriadku

Predtým ako prejdeme k podstate veci a k právnym účinkom súhlasu poškodeného v tejto kauze si položme otázku: „Existujú na Slovensku spôsoby, ktorými je možné vyhnúť sa trestnoprávnym následkom?“.

Právnik JUDr. Filip Petrinec, PhD. tvrdí, že takéto spôsoby existujú: „Jedným z nich je tzv. okolnosť vylučujúca protiprávnosť trestného činu, spočívajúca v súhlase poškodeného. Tento súhlas je možné realizovať ako hmotnoprávny súhlas v zmysle Trestného zákona, avšak súhlas poškodeného poznáme aj ako procesnoprávny súhlas v zmysle Trestného poriadku. V prípade súhlasu podľa Trestného zákona ide o vyjadrenie súhlasu poškodeného so spáchaním trestného činu voči jeho osobe, čim následne dôjde k tomu, že konanie páchateľa nenadobudne trestnoprávny rozmer. Teda, konanie, ktoré je inak kvalifikované ako trestný čin, sa trestným činom nestane a teda ho nebude možné odstíhať. Tento súhlas však nemožno udeliť voči konaniam smerujúcim voči zdraviu a životu poškodeného a jeho základnou podmienkou je to, že musí byť udelený ešte pred začatím konania danej osoby ("páchateľa"). V prípade pani Mojsejovej, nedošlo k udeleniu tohto súhlasu v hmotnoprávnej rovine a teda jej konanie nadobudlo trestnoprávny rozmer. Priebeh trestného konania a hrozba väzenia bola však odvrátená práve prostredníctvom udelenia súhlasu poškodeného podľa Trestného poriadku. Tento je možné udeliť pred začatím trestného stíhania alebo aj v jeho priebehu a to len voči vybraným trestným činom (medzi nimi aj trestný čin podvodu) a len voči blízkej osobe. Aby mohla byť táto podmienka naplnená, musel pán Kabrheľ (Versače) uzavrieť manželstvo s pani Mojsejovou, aby tak nadobudla požadované postavenie blízkej osoby. Išlo teda o evidentnú simuláciu tejto situácie v záujme zvrátenia následkov trestného konania.“

Ako pomohlo Nore manželstvo s Kabrheľom?

Súhlas poškodeného podľa Tretsného poriadku je dôležité dispozičné právo osoby poškodenej trestným činom. Ide o zákonom povolený zásah do zásady legality, kedy osoba v postavení poškodeného má počas celého trestného konania, teda aj v rámci odvolacieho konania, právo na udelenie svojho súhlasu na to, aby sa vôbec začalo/alebo ďalej viedlo trestné stíhanie voči obvinenému. Samozrejme ani takéto právo poškodeného nie je bezbrehé a zákon ponúka, okrem iného, taxatívny výpočet trestných činov, kde je súhlas poškodeného ex lege potrebný.

Okrem iných, ide aj o trestné stíhanie pre trestný čin podvodu (ktorého sa mala dopustiť Kabrheľová) proti tomu, kto je vo vzťahu k poškodenému osobou, voči ktorej by mal poškodený ako svedok právo odoprieť výpoveď (zjednodušene povedané blízkou osobou - manželka), potom takéto trestné stíhanie možno začať a v už začatom trestnom stíhaní pokračovať iba so súhlasom poškodeného (manželom Kabrheľom).

Pri udelení súhlasu poškodeného (na trestné stíhanie) samotný vyššie uvedený blízky vzťah medzi poškodeným a obvineným nemusí existovať už v čase spáchania trestného činu, čo v predmetnej kauze potvrdil svojim rozhodnutím aj Krajský súd v Košiciach. Je úplne postačujúce na súhlas poškodeného ak takýto vzťah existuje (teda aj vznikne) v čase už prebiehajúceho trestného stíhania. Možno teda konštatovať, že v skorej začatom trestnom stíhaní nemožno ďalej pokračovať (bez súhlasu poškodeného), ak v jeho priebehu napríklad vznikne láska medzi obvineným a poškodeným, ktorá sa spečatí - formou sobáša.

Možno práve aj táto úprava dáva priestor na ojedinelé, no niekedy účelové vstupovanie do manželstva.

Verdikt súdu

Košický krajský súd v utorok rozhodol, že Nora Kabrheľová do väzenia nakoniec nepôjde. Senát rozhodoval na neverejnom zasadnutí a podľa dostupných informácií sa ho Kabrheľová nezúčastnila. Verdikt je právoplatný. (zdroj: denník Korzár)