Čo musím vedieť, než požiadam o odklad splátok

Lex corona vo svojej pozmenenej verzii prináša spôsob riešenia problémov splácať úvery pre tých, ktorí kvôli vírusu COVID-19 utrpeli finančné straty. Riešením by mal byť odklad splátok za zvýhodnených podmienok. Kto má na odklad splátok nárok, ako on požiadať, ale aj rady odborníkov si prečítate v dnešnom článku.

Martina Rievajová 20. 04. 2020 7 min.

Za uplynulé dva týždne vstúpili do účinnosti až dva rovnomenné zákony o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Účelom prijatia tejto legislatívy bolo zmierniť negatívne finančné dopady súčasnej pandémie, pričom jedným z kľúčových opatrení sa stalo prijatie nových podmienok odkladu splátok úverov. V dnešnom článku vám prinášame zhrnutie podmienok, výhod a nevýhod využitia tejto možnosti, aby ste vedeli spoľahlivo zhodnotiť či je odklad splátok pre vás tá najlepšia možnosť.

O čo ide pri odklade splátok podľa lex corona?

Odklad splátok je bežným spôsobom, akým sa banky a klienti dohodnú na zachovaní úverového vzťahu v prípade, ak klient dočasne nie je schopný splácať svoj úver. V takomto prípade sa mu posunie splatnosť nadchádzajúcej splátky úveru, avšak žiadna časť úveru sa mu neodpúšťa, a celková doba splácania úveru sa mu predĺži o dobu, na ktorú si splátky odložil. S takýmto spôsobom riešenia situácie sú však spojené aj negatívne dôsledky, ako napríklad poplatky za odklad splátok či zápis klienta, ktorému boli odložené splátky, do úverového registra, čo mu môže v budúcnosti sťažiť možnosť získať iný úver.

Keďže v súčasnom období ekonomických obmedzení prišli mnohí obyvatelia o svoje zamestnanie a mnohým podnikateľom zásadným spôsobom klesli tržby, tak poslanci Národnej rady SR pristúpili k zavedeniu inštitútu odkladu splátok počas tohto obdobia za osobitých podmienok. Na základe osobitých podmienok si môžete odložiť splátky svojich úverov za výhodnejšie. Takouto podmienkou je najmä predĺženie možnej doby odkladu splátok v prípade bánk až na 9 mesiacov, čo je predĺženie až o 1/3 oproti obdobiu spred vydania príslušnej legislatívy, a v prípade nebankoviek až na 3 mesiace, ktoré možno predĺžiť o ďalšie 3 mesiace. Uvedené predĺženie sú pritom banky či nebankovky na základe zákona povinné schváliť, pokiaľ žiadateľ spĺňa predpísané podmienky, pričom takýto odklad nemôže byť predmetom žiadnych poplatkov či sankcií pre žiadateľa. Ďalšou výhodou je, že na rozdiel od bežného odkladu splátok, pri tomto sa úspešnému žiadateľovi do úverového registra síce poznačí, že došlo k odkladu splátok, avšak uvedie sa, že ide o odklad v čase pandémie, a teda tento odklad nebude mať negatívne dôsledky na budúce žiadosti o úvery takéhoto žiadateľa.

Kto môže požiadať o odklad splátok

Podľa prijatej legislatívy sú povinné odklad splátok podľa osobitných podmienok poskytnúť banky, zahraničné pobočky bánk, ale aj nebankovky či lízingové spoločnosti. Odklad sa týka splátok, ktoré vyplývajú zo zmlúv, ako sú napríklad úver na bývanie, hypotéka, stavebný úver alebo akýkoľvek spotrebiteľský úver vrátane finančného lízingu na auto či tzv. splátkového predaja. Pomôckou, aby ste vedeli rozlíšiť či sa možný odklad splátok týka aj vášho úveru je názov zmluvy, ktorý obsahuje napr. „Zmluva o spotrebiteľskom úvere“, „Zmluva o úvere na bývanie“, alebo „Zmluva o hypotekárnom úvere“. Tento spôsob finančnej pomoci nemožno použiť pri problémoch so splácaním kreditných kariet a povolených prečerpaní.

O odklad splátok môžete banku či nebankovku požiadať, ak ste:

  • fyzická osoba- spotrebiteľ,
  • fyzická osoba- živnostník,
  • tzv. malý zamestnávateľ, t.j. malý a stredný podnikateľ, ktorý zamestnáva do 250 zamestnancov.

Ak ste sa našli v jednej z uvedených kategórií, môžete požiadať o odklad splátok pri zmienených úveroch, avšak banka nie je povinná vašu žiadosť schváliť ak:

  • ste v omeškaní so splátkou úveru, o ktorého odklad žiadate, dlhšie ako 30 dní pred podaním takejto žiadosti,
  • ste boli k 29.2.2020 v omeškaní so splátkou úveru dlhšie ako 30 dní aspoň vo výške 100 eur pri inom úvere u toho istého veriteľa, teda banky či nebankovky,
  • ak ste boli ku dňu podania žiadosti v stave zlyhania ( napr. neschopnosť splácať svoje úvery po dobu 90 dní)
  • nebola riadne vyplnená žiadosť o odklad splácania úveru alebo žiadosť neobsahovala náležitosti podľa vzoru (príloha č. 3).

V špecifických situáciách, ak ste napríklad viacerí dlžníci, postačí, keď žiadosť o odklad splátok podá jeden dlžník a odklad bude platiť pre všetkých. Rovnako si o odklad splátok môžete požiadať, ak ste ručiteľ, ktorý v súčasnosti spláca úver. Ak spĺňate uvedené kritériá, banka či nebankovka je povinná vašu žiadosť schváliť.

Čo zvážiť pred podaním žiadosti

Možnosť odkladu splátok za uvedených osobitných atraktívnych podmienok by podľa Borisa Fojtika, hovorcu Tatra banky mali využívať primárne tí, ktorí

„pracujú v zahraničí a prišli v dôsledku pandémie o prácu,  stratili celý príjem, resp. viac ako jeho polovicu,  predpokladajú stratu príjmu na dlhšie obdobie, v dôsledku pandémie nemajú rezervu vo výške aspoň 3-mesačného príjmu, poberajú dávky (nemocenské/sociálne) ako náhradu príjmu a ich výška im nepostačuje na krytie splátok úverov.“

Ak nastavené podmienky spĺňate a zvažujete či o odklad splátok požiadať, je potrebné si uvedomiť, že odkladom splátok úver nezaniká a povinnosť ho splatiť sa len odkladá. Na uvedené upozorňuje aj Marta Cesnaková, hovorkyňa Slovenskej sporiteľne

„klientom odporúčame, aby si odklad splátok dôkladne zvážili a využili ho až vtedy, keď sa reálne dostanú do situácie, že by im hrozili problémy so splácaním. Odklad splátok neznamená ich odpustenie... .“

Okrem toho, že splátky nie sú odpustené, je potrebné počítať s tým, že

„...úver sa počas odkladu úročí, teda klient úroky zaplatí po uplynutí odkladu v rámci zvyšných splátok úveru,“

dopĺňa Marta Cesnaková. A teda sa žiadateľ o odklad splátok dostáva do situácie, že splátky, ktoré by mal zaplatiť nasledujúcich 9 mesiacov bude splácať ešte 9 mesiacov po termíne, v ktorom mal daný úver splatený, dokonca aj pri hypotékach na 30 rokov, avšak úroky, ktoré mu nabehnú počas 9 mesačného odkladu sa mu rozložia na celú dobu zvyšného splácania. Konkrétne podmienky splatenia týchto úrokov si stanovuje každý veriteľ, banka či nebankovka, samostatne.

Pred podaním žiadosti by ste tiež mali zvážiť, kedy samotnú žiadosť podať. Marta Cesnaková upozorňuje, že

„je ťažké odhadnúť, ako dlho bude pandémia trvať, a rovnako ťažko odhadnúť, ako dlho budú trvať ekonomické problémy Slovenska. Žiadosť o odklad splátok môže v zmysle zákona podať len raz. Ak oň požiada hneď teraz, v budúcnosti na základe tohto nového zákona nebude môcť požiadať opakovane.“

Ako a kde podať žiadosť

Žiadosť o odklad splátok sa podáva na stránkach konkrétnych bánk, nebankoviek či lízingových spoločností, s ktorými máte uzavreté úverové zmluvy. Uvedení veritelia súhrne odporúčajú podávať žiadosti elektronicky, prostredníctvom formulárov na príslušných internetových stránkach, ale niektorí avizujú možnosť pre tento účet využiť aj internetbanking. Samozrejme, žiadosť je možné podať aj písomné, pričom formuláre sú prístupné na pobočkách bánk, ale tlačivá nájdete aj na webových sídlach týchto inštitúcií.

Uvedené formuláre sú pomerne jednoduché a postačí, keď tam vyplníte údaje o sebe a o úvere, ktorého splácanie chcete odložiť, najlepšie uvedením čísla príslušnej úverovej zmluvy. Nezabudnite uviesť, na aký dlhý čas žiadate odložiť splatnosť splátok, pričom maximum je 9 mesiacov pri úverových zmluvách s bankou a 3 mesiace s možnosťou predĺženia o ďalšie 3 mesiace pri iných subjektoch. K žiadosti sa neprikladá žiadny doklad preukazujúci pokles vašich príjmov, ani vyhlásenie o vašej finančnej situácií.

O odklad splátok možno požiadať od 9.4.2020, pričom konečný dátum, dokedy bude takáto možnosť platiť závisí od ukončenia obdobia, po ktoré platia mimoriadne preventívne opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19. Do 30 dní od podania žiadosti by ste od banky či nebankovky mali dostať odpoveď, prípadne potvrdenie o odklade splátok.

Netreba zabúdať, že odklad splátok by spravidla nemal byť prvou možnosťou, po ktorej siahnete v prípade zhoršenia finančnej situácie

„pre mnohých ľudí môže byť lepším riešením iba zníženie splátok, vďaka čomu bude dopad na výslednú cenu úveru nižší,“

uzatvára Marta Cesnaková.

Zdroj: Národná banka Slovenska, NRSR