Mesiac marec nás vyšiel na prieťahoch na vyše 46 000 EUR

Ústavný súd Slovenskej republiky priznal nálezom v sťažnostiach v mesiaci marec 2018 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 46 050 €.

Mesiac marec nás vyšiel na prieťahoch na vyše 46 000 EUR

Z iniciatívy predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetty Macejkovej v záujme efektívnejšie realizovať výkon rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky a zabrániť opätovnému vzniku zbytočných prieťahov v občiansko-súdnom a trestnom konaní realizuje Ústavný súd Slovenskej republiky od začiatku roku 2010 Projekt „Efektívnosť výkonu rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky vkonaní o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb (konkrétna kontrola ústavnosti) v kauzálnej súvislosti s princípom prezumpcie zavineného konania štátom (všeobecných súdov a orgánov činných v trestnom konaní)“. Súčasťou tohto projektu je aj pravidelný mesačný štatistický prehľad rozhodnutí, v ktorých Ústavný súd Slovenskej republiky vyslovil porušenie základného práva sťažovateľov na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a pravidelný mesačný štatistický prehľad rozhodnutí, v ktorých ústavný súd vyslovil porušenie základných práv sťažovateľov na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a právo na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základné právo podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd.

I. Ústavný súd Slovenskej republiky priznal nálezom v 23 sťažnostiach v mesiaci marec 2018 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 45 550 €.

 

P. č. odporca sp. zn. odporcu sp. zn. ÚS SR výrok nálezu Primerané finančné zadosťučinenie
1. Krajský súd v Košiciach MV SR, Sekcia kontroly a inšpekčnej služby Okresná prokuratúra v Trebišove Okresný súd Trebišov 8 To 148/2016 SKIS-49/IS-4-V- 2009 (pôvodne ČVS: SKIS-130/IS-4-V- 2008) 1 Pv 62/2012 1 T 42/2014 I. ÚS 100/2017
 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na prejednanie záležitosti v primeranej lehote v konaní vedenom Ministerstvom vnútra SR, sekciou kontroly a inšpekčnej služby, úradom inšpekčnej služby, odborom inšpekčnej služby východ (pôvodne 4. inšpekčné oddelenie) Bratislava pod ČVS: SKIS-49/IS-4-V-2009 (pôvodne pod ČVS: SKIS-130/IS-4-V-2008), Okresnou prokuratúrou Trebišov pod sp. zn. 1 Pv 62/12 a OS Trebišov pod sp. zn. 1 T 42/2014 porušené bolo
 2. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na prejednanie záležitosti v primeranej lehote postupom KS v Košiciach v konaní vedenom pod sp. zn. 8 To 148/2016 porušené nebolo
 3. priznáva finančné zadosťučinenie každému v sume 4 000 €, ktoré sú povinné vyplatiť Ministerstvo vnútra SR, sekcia kontroly a inšpekčnej služby, úrad inšpekčnej služby, odbor inšpekčnej služby východ (pôvodne 4. inšpekčné oddelenie) Bratislava v sume 2 000 € a Okresná prokuratúra Trebišov v sume 2 000 €
 4. priznáva náhradu trov konania v sume 789,70 €, ktoré sú povinné vyplatiť Ministerstvo vnútra SR, sekcia kontroly a inšpekčnej služby, úrad inšpekčnej služby, odbor inšpekčnej služby východ (pôvodne 4. inšpekčné oddelenie) Bratislava v sume 263,23 €, Okresná prokuratúra Trebišov v sume 263,24 € a OS Trebišov v sume 263,23 €
8 000
2. Okresný súd Košice I 23 C 19/08 I. ÚS 13/2018
 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na prejednanie veci v primeranej lehote porušené bolo
 2. prikazuje OS Košice I konať bez zbytočných prieťahov
 3. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 2 000 €
 4. OS Košice I je povinný uhradiť trovy konania v sume 312,34 €
 5. vo zvyšnej časti sťažnosti nevyhovuje
2 000
3. Krajský súd v Banskej Bystrici 14 CoP 50/2016 I. ÚS 26/2018 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na prejednanie záležitosti v primeranej lehote porušené bolo 2. finančné zadosťučinenie nepriznáva
3. KS v Banskej Bystrici je povinný vyplatiť trovy konania v sume 312,34 €

2

4.
Okresný súd Trebišov
2 Cb 15/2014
I. ÚS 29/2018
 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na prejednanie záležitosti v primeranej lehote porušené bolo
 2. prikazuje OS Trebišov konať bez zbytočných prieťahov
 3. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 1 500 €
 4. OS Trebišov je povinný uhradiť trovy konania v sume 374,81 €
1 500
5.
Okresný súd Nitra
21 T 134/2011
I. ÚS 563/2017
 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na prejednanie záležitosti v primeranej lehote porušené bolo
 2. prikazuje OS Nitra konať bez zbytočných prieťahov
 3. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 2 000 €
 4. OS Nitra je povinný uhradiť trovy konania v sume 475,05 €
 5. vo zvyšnej časti sťažnosti nevyhovuje
2 000
6.
Okresný súd Nitra
17 C 131/2010
I. ÚS 566/2017
 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na prejednanie záležitosti v primeranej lehote pri rozhodovaní o trovách konania porušené bolo
 2. prikazuje OS Nitra konať bez zbytočných prieťahov
 3. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 300 €
 4. OS Nitra je povinný uhradiť trovy právneho zastúpenia v sume 312,34 €
 5. vo zvyšnej časti sťažnosti nevyhovuje
300
7.
Okresný súd Bratislava III
14 C 288/2013
I. ÚS 602/2017
 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na prejednanie záležitosti v primeranej lehote porušené bolo
 2. prikazuje OS Bratislava III konať bez zbytočných prieťahov
 3. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 3 000 €
 4. OS Bratislava III je povinný uhradiť trovy právneho zastúpenia v sume 312,34 €
3 000
8.
Okresný súd Piešťany
9 C 183/09
I. ÚS 642/2017
 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na prejednanie záležitosti v primeranej lehote porušené bolo
 2. prikazuje OS Piešťany konať bez zbytočných prieťahov
 3. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 500 €
 4. OS Piešťany je povinný uhradiť trovy konania v sume 475,05 €
 5. vo zvyšnej časti sťažnosti nevyhovuje
500
3
9.
MV SR, Prezídium policajného zboru, Úrad hraničnej a cudzineckej polície, Národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii Banská Bystrica MV SR, Prezídium Policajného zboru, Národná kriminálna agentúra, Národná protizločinecká jednotka, Banská Bystrica Krajská prokuratúra v Banskej Bystrici
UHCP-22/NJ-S- 2014 PPZ-123/NKA- PZ-ST-2015 Kv 65/14/6600, Kv 50/14/6600
I. ÚS 608/2017
 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na prejednanie záležitosti v primeranej lehote postupom Ministerstva vnútra SR, Prezídia policajného zboru, Úradu hraničnej a cudzineckej polície, Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii Banská Bystrica v konaní vedenom pod sp. zn. ČVS: UHCP-22/NJ-S-2014, postupom Ministerstva vnútra SR, Prezídia Policajného zboru, Národnej kriminálnej agentúry, Národnej protizločineckej jednotky, Banská Bystrica v konaní vedenom pod ČVS: PPZ-123/NKA-PZ-ST- 2015 a postupom Krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici v konaní vedenom pod sp. zn. Kv 65/14/6600 a sp. zn. Kv 50/14/6600 porušené bolo
 2. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 1 000 €
3. vo zvyšnej časti sťažnosti nevyhovuje.
1 000 €
10.
Okresný súd Bratislava III
35 Er 2253/2013
II. ÚS 28/2018
1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na prejednanie veci v primeranej lehote porušené bolo 2. OS Bratislava III je povinný uhradiť trovy konania v sume 570 € 3. vo zvyšnej časti sťažnosti nevyhovuje
-
11.
Krajský súd v Bratislave
5 Co 410/2013
II. ÚS 34/2018
1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na prejednanie záležitosti v primeranej lehote porušené bolo 2. KS v Bratislave je povinný uhradiť trovy konania v sume 559 € 3. vo zvyšnej časti sťažnosti nevyhovuje
-
12.
Okresný súd Košice II
48 Er 3404/09
II. ÚS 391/2017
 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na prejednanie záležitosti v primeranej lehote v období po právoplatnosti nálezu Ústavného súdu SR č. k. II. ÚS 518/2012 zo 14. februára 2013 porušené bolo
 2. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 1 500 €
 3. OS Košice II je povinný uhradiť trovy konania v sume 459,33 €
 4. vo zvyšnej časti sťažnosti nevyhovuje
1 500
13.
Okresný súd Humenné
9 C 120/06
II. ÚS 4/2018
 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na prejednanie záležitosti v primeranej lehote porušené bolo
 2. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 5 000 €
 3. OS Humenné je povinný uhradiť trovy konania v sume 465,87 €
 4. vo zvyšnej časti sťažnosti nevyhovuje
5 000
4
14.
Okresný súd Piešťany
15 C 169/2014
II. ÚS 58/2018
1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na prejednanie záležitosti v primeranej lehote porušené bolo 2. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 500 €
3. OS Piešťany je povinný uhradiť trovy konania v sume 570 €
500
15.
Okresný súd Bratislava I
26 Cb 214/09
II. ÚS 622/2017
 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na prejednanie jej záležitosti v primeranej lehote porušené bolo
 2. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 2 000 €
 3. OS Bratislava I je povinný uhradiť trovy konania v sume 363,79 €
 4. vo zvyšnej časti sťažnosti nevyhovuje
2 000
16.
Okresný súd Prešov
13 C 102/2013
II. ÚS 648/2017
1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov porušené bolo 2. prikazuje OS Prešov konať bez zbytočných prieťahov
3. OS Prešov je povinný uhradiť trovy konania v sume 468,51 €
4. vo zvyšnej časti sťažnosti nevyhovuje
-
17.
Okresný súd Levice
16 Cb 10/2014
II. ÚS 738/2017
1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov porušené bolo 2. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 1 000 €
3. OS Levice je povinný uhradiť trovy konania v sume 363,79 €
4. vo zvyšnej časti sťažnosti nevyhovuje
1 000
18.
Okresný súd Žilina
14 Cpr 8/2013
III. ÚS 19/2018
 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na prejednanie záležitosti v primeranej lehote porušené bolo
 2. prikazuje OS Žilina konať bez zbytočných prieťahov
 3. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 750 €
 4. OS Žilina je povinný uhradiť trovy konania v sume 475,05 €
750
19.
Okresný súd Pezinok
10 C 111/09
III. ÚS 585/2017
1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov porušené bolo 2. priznáva finančné zadosťučinenie každému v sume 1 500 €
3. OS Pezinok je povinný uhradiť trovy konania v sume 279,44 €
3 000
20.
Krajský súd v Bratislave
3 Co 436/2014
III. ÚS 717/2017
1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na prejednanie záležitosti v primeranej lehote porušené bolo 2. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 1 500 €
3. KS v Bratislave je povinný uhradiť trovy konania v sume 374,80 €
1 500
21.
Okresný súd Žilina
8 C 299/05
III. ÚS 737/2017
 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na prejednanie záležitosti v primeranej lehote porušené bolo
 2. prikazuje OS Žilina konať bez zbytočných prieťahov
 3. priznáva spoločne a nerozdielne finančné zadosťučinenie v sume 2 000 €
 4. OS Žilina je povinný uhradiť trovy konania v sume 374,81 €
2 000
22.
Okresný súd Piešťany
5 C 184/09
IV. ÚS 19/2018
 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na prejednanie záležitosti v primeranej lehote porušené bolo
 2. prikazuje OS Piešťany konať bez zbytočných prieťahov
 3. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 5 000 €
 4. OS Piešťany je povinný uhradiť trovy konania v sume 312,34 €
5 000
5
23.
Okresný súd Košice I
15 C 790/94
IV. ÚS 21/2018
 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na prejednanie záležitosti v primeranej lehote v období po právoplatnosti nálezu Ústavného súdu SR sp. zn. III. ÚS 325/08-24 z 20. januára 2009 porušené bolo
 2. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 5 000 €
 3. OS Košice I je povinný uhradiť trovy konania v sume 390,50 €
 4. vo zvyšnej časti sťažnosti nevyhovuje
5 000

Legenda: čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov)
čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (právo na prejednanie záležitosti v primeranej lehote)

6

II.
A) Ústavný súd Slovenskej republiky v mesiaci marec 2018 rozhodol nálezom o zrušení 4 rozhodnutí všeobecných súdov a o vrátení vecí na ďalšie konanie.

P.č.
odporca
sp. zn. odporcu
sp. zn. ÚS SR
porušené články
výrok nálezu
1.
Najvyšší súd Slovenskej republiky Okresný súd Bratislava III
7 Cdo 9/2017 38 P 396/2015
I. ÚS 641/2017
čl. 46 ods. 1 ústavy čl. 6 ods. 1 dohovoru
 1. základné právo na súdnu ochranu a právo na spravodlivé súdne konanie porušené bolo
 2. rozsudok NS SR zrušuje a vec vracia na ďalšie konanie
 3. OS Bratislava III a NS SR sú povinné spoločne a nerozdielne uhradiť trovy konania v sume 312,34 €
 4. vo zvyšnej časti sťažnosti nevyhovuje
2.
Krajský súd v Nitre
5 Co 139/2017
II. ÚS 569/2017
čl. 46 ods. 1 ústavy čl. 6 ods. 1 dohovoru
1. základné právo na súdnu ochranu a právo na spravodlivé súdne konanie porušené bolo 2. rozsudok KS v Nitre zrušuje a vec vracia na ďalšie konanie 3. priznáva úhradu trov konania v sume 374,80 €
3.
Najvyšší súd Slovenskej republiky
3 Obo 57/2011
III. ÚS 603/2017
čl. 46 ods. 1 ústavy čl. 6 ods. 1 dohovoru
1. základné právo na súdnu ochranu a právo na spravodlivé súdne konanie porušené bolo 2. rozsudok NS SR zrušuje a vec mu vracia na ďalšie konanie 3. NS SR je povinný uhradiť trovy konania v sume 559,04 €
4.
Krajský súd v Košiciach
4 Cob 44/2016
III. ÚS 766/2017
čl. 46 ods. 1 ústavy čl. 6 ods. 1 dohovoru
1. základné právo na súdnu ochranu a právo na spravodlivé súdne konanie porušené bolo 2. rozsudok KS v Košiciach zrušuje a vec mu vracia na ďalšie konanie 3. KS v Košiciach je povinný uhradiť trovy konania v sume 374,81 €

7

B) Ústavný súd Slovenskej republiky v mesiaci marec 2018 rozhodol nálezom o 2 podaniach, ktorým bola namietaná ústavnosť väzobných rozhodnutí všeobecných súdov v intenciách čl. 17 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 5 ods. 3 a 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v 1 prípade priznal primerané finančné zadosťučinenie v sume 500 €.

P.č.
odporca
sp. zn. odporcu
sp. zn. ÚS SR
porušené články
výrok nálezu
1.
Okresný súd Bratislava I
8 Tp 55/2017
I. ÚS 58/2018
čl. 17 ods. 2 a 5 ústavy čl. 5 ods. 4 dohovoru
1. základné právo na osobnú slobodu porušené bolo
2. OS Bratislava I je povinný uhradiť trovy konania v sume 475,05 € 3. vo zvyšnej časti sťažnosti nevyhovuje
2.
Okresný súd Bardejov
2 T 134/2016
II. ÚS 642/2017
čl. 17 ods. 2 a 5 ústavy čl. 5 ods. 4 dohovoru
1. základné právo na osobnú slobodu porušené bolo
2. priznáva finančné zadosťučinenie v sume
500 €
3. OS Bardejov je povinný uhradiť trovy konania v sume 429,82 €

Legenda: čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (základné právo vlastniť majetok)

čl. 46 ods. 1a 3 Ústavy Slovenskej republiky (Každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky.) čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (Právo na spravodlivé súdne konanie) čl. 17. ods. 1 až 5 Ústavy Slovenskej republiky (Základné právo na osobnú slobodu a právo na slobodu a bezpečnosť.)

čl. 5 ods. 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (Každý, kto bol pozbavený slobody zatknutím alebo iným spôsobom, má právo podať návrh na konanie, v ktorom by súd urýchlene rozhodol o zákonnosti jeho pozbavenia slobody a nariadil prepustenie, ak je pozbavenie slobody nezákonné.)

čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (Právo pokojne užívať svoj majetok) čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (Každý sa môže domáhať ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v určených prípadoch na inom orgáne) čl. 38 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (Nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi. Príslušnosť súdu aj sudcu ustanoví zákon.)

čl. 46 ods. 1Ústavy Slovenskej republiky (Každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky.) čl. 47 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky (Právo na rovnosť účastníkov konania.) čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (Právo na spravodlivé súdne konanie.)