Mestská polícia a jazda „na červenú“

S účinnosťou od 01.12.2019 sa zákonom č. 393/2019 Z. z. posilnili právomoci mestskej polície, najmä v oblasti dopravy. Zmenou prešlo nielen oprávnenie mestského policajta na zastavenie vozidla, ale tiež okruh priestupkov, ktoré je mestský policajt oprávnený prejednať v blokovom konaní.

JUDr. Marcel Ružarovský 30. 01. 2020 5 min.

Podľa ustanovenia § 3 ods. 1 písm. f) zákona č. 564/1991 Zb. obecná polícia objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom konaní priestupky ustanovené osobitným predpisom a priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané porušením príkazu, zákazu alebo obmedzenia vjazdu, jazdy, odbočenia, otáčania, cúvania, zastavenia alebo státia vyplývajúceho zo všeobecnej úpravy cestnej premávky alebo z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia.

Niektoré obce a mestá sa na základe uvedeného domnievajú, že príslušníci mestskej polície môžu prejednať v blokovom konaní aj priestupok, kedy vodič vozidla poruší pravidlá o cestnej premávke tým, že nezastaví vozidlo na príkaz dopravnej značky Stoj, daj prednosť v jazde! alebo na signál s červeným svetlom Stoj!.

Svoj názor odôvodňujú tým, že ide o nerešpektovanie príkazu zastavenia vyplývajúceho z dopravnej značky, resp. dopravného zariadenia.

Domnievame sa, že tento výklad niektorých miest a obcí nie je správny.

Na to, aby sme sa dopracovali k správnemu záveru, je v prvom rade potrebné poukázať na ustanovenie § 2 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z., ktoré vymedzuje základné pojmy cestnej premávky.

Podľa predmetného ustanovenia sa

a) zastavením rozumie uvedenie vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo na vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie alebo na zloženie nákladu,

b) zastavením vozidla rozumie prerušenie jazdy z dôvodu nezávislého od vôle vodiča,

c) státím rozumie uvedenie vozidla do pokoja na dlhšie, ako je čas dovolený na zastavenie.

Svetelné signalizačné zariadenia so svetelnými signálmi sú dopravnými zariadeniami podľa ustanovenia § 7 ods. 3 písm. a) vyhlášky č. 9/2009 Z. z.

Podľa ustanovenia § 9 ods. 3 písm. a) vyhlášky č. 9/2009 Z. z. pri riadení cestnej premávky na križovatke signál s červeným svetlom „Stoj!“ znamená pre vodiča povinnosť zastaviť vozidlo pred priečnou súvislou čiarou (č. V 5a až V 5c), a kde taká čiara nie je, pred svetelným signalizačným zariadením.

Práve naposledy citované ustanovenie má zásadný význam pri posúdení právomoci mestského policajta v doprave.

Signál s červeným svetlom znamená pre vodiča povinnosť zastaviť vozidlo (teda nie zastaviť). Zastavením vozidla sa rozumie prerušenie jazdy z dôvodu nezávislého od vôle vodiča.

Laicky si všetci povieme, že červené svetlo na semafore mi prikazuje zastaviť. Z hľadiska práva má však pojem zastavenie úplne iný význam, ako sa mu (nesprávne) v praxi pripisuje. Je pravdou, že pri zastavení vozidla na signál s červeným svetlom fakticky (nie z hľadiska zákona č. 8/2009 Z. z.) svoje vozidlo zastavujeme, teda ho uvádzame do pokoja.

Signál s červeným svetlom nám ale prikazuje zastaviť vozidlo, teda prerušiť jazdu a táto je prerušená z dôvodu nezávislého od vôle vodiča, čo naopak, pri zastavení alebo státí závisí práve od vôle vodiča.

Ak by sme mali považovať výklad zákona ako ho podávajú niektoré obce a mestá (teda že mestský policajt je oprávnený prejednať tento priestupok, pretože vodič nerešpektoval príkaz na zastavenie) za správny, potom by signál s červeným svetlom na semafore jednoducho znamenal, že vodič musí na svetelnej križovatke uviesť vozidlo do pokoja z dôvodu nastúpenia alebo vystúpenia prepravovaných osôb alebo naloženia či zloženia nákladu.

Takýto výklad, hoci svoje vozidlo na svetelný signál červenej farby fakticky (nie právne) zastavujeme, je ale proti logike veci a nerešpektuje význam pojmov definovaných zákonodarcom. Týmto spôsobom potom niektoré obce a mestá pripisujú niektorým úkonom v cestnej premávke (zastavenie, státie, zastavenie vozidla) vlastný význam, čo ale nie je možné.

Rovnako nie je možné signálu s červeným svetlom pripísať význam státia, pretože státie je uvedenie vozidla do pokoja na dlhšie, ako je čas dovolený na zastavenie (teda čas dlhší ako je potrebný na vystúpenie, nastúpenie, vyloženie alebo zloženie nákladu).

Názor prezentovaný k vyššie uvedenému zdieľame aj v prípade dopravnej značky Stoj, daj prednosť v jazde! (P2), ktorá ukladá vodičovi povinnosť zastaviť vozidlo a dať prednosť v jazde; vodič je povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, odkiaľ má na križovatku náležitý rozhľad.

Opäť ide o uloženie povinnosti vodičovi zastaviť vozidlo, teda prerušiť jazdu z dôvodu nezávislého od vôle vodiča, a nie zastaviť (ani stáť), teda uviesť vozidlo do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo na vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie alebo na zloženie nákladu.

Na základe vyššie uvedeného preto zastávame názor, že mestský policajt nie je oprávnený v blokovom konaní prejednať priestupok, kedy vodič vozidla poruší pravidlá o cestnej premávke tým, že nezastaví vozidlo na príkaz dopravnej značky Stoj, daj prednosť v jazde! alebo na signál s červeným svetlom Stoj!, pretože tieto dopravné zariadenia (resp. dopravné značky) neprikazujú vodičovi zastaviť ani stáť.

Zastavenie a státie sú úkony v cestnej premávke závislé od vôle vodiča, preto zákon č. 8/2009 Z. z. upravuje zákazy zatavenia a státia (aby vodič vozidla nemohol podľa vlastného uváženia zastaviť a stáť najmä na takom mieste, kde by obmedzoval alebo ohrozoval plynulosť alebo bezpečnosť cestnej premávky), a naopak, prikazuje vodičovi zastaviť vozidlo, teda prerušiť jazdu, keď si to vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, a to bez ohľadu na jeho vôľu.

Ak mestský policajt uloží vodičovi vozidla blokovú pokutu za nerešpektovanie signálu s červeným svetlom alebo dopravnej značky Stoj, daj prednosť v jazde!, bude podľa nášho názoru nutné túto pokutu považovať za nezákonnú, pretože mestský policajt prekročí rozsah zákonom zverenej právomoci. Takéto rozhodnutie možno označiť ako pakt, teda rozhodnutie, ktoré bolo vydané orgánom, ktorý nebol oprávnený konať a rozhodnúť vo veci.[1]

Záverom už len dodáme, že úmysel zákonodarcu (posilniť kompetencie mestskej polície v doprave) bol nepochybne potrebný, avšak zdá sa, že novela č. 393/2019 Z. z. priniesla viac zmätku ako úžitku.

JUDr. Marcel Ružarovský

advokátsky koncipient

advokátska kancelária Sidor a partneri, s. r. o.

so sídlom Železničná 4/A, 920 01 Hlohovec

mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

tel. č.: +421 949 220 632

  • Poznámky pod čiarou