Minimálna mzda na Slovensku a jej vývoj

Podľa súčasnej platnej legislatívy v oblasti pracovného práva je na Slovensku zamestnávateľ povinný zamestnancovi poskytovať za vykonanú prácu mzdu, pričom takáto mzda nemôže byť nižšia ako je minimálna mzda ustanovená osobitným zákonom. V Slovenskej republike každoročne minimálna mzda rastie, pretože jej výška závisí od celkovej ekonomickej a sociálnej situácie v krajine. Aká je hranica minimálnej mzdy na rok 2014 a ako sa postupne jej výška vyvíjala za minulé roky?

Redakcia 23. 01. 2014 2 min.
Minimálna mzda Minimálna mzda Paying with euro from 4freephotos.com

Mzda

Konkrétne právo na spravodlivú odmenu ustanovuje v článku 4 aj Európska sociálna charta. Tento pojem obsahuje aj ústavné právo, konkrétne Ústava SR. Toto právo tvorí odplatnú, majetkovú stránku pracovnoprávneho vzťahu medzi zamestnancom a zamestnávateľom. V ideálnej rovine by malo odrážať mieru spotreby práce a takisto i mieru ocenenia výsledkov práce zamestnanca. Samotná mzda, ktorú definuje v § 118 z. č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov („ZP“), nesmie byť nižšia ako je minimálna mzda čo výslovne vyplýva i z ustanovenia § 119 ZP. Minimálnu mzdu upravuje osobitný zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov. V podstate ide o obmedzenie zmluvnej voľnosti účastníkov, teda zamestnanca a zamestnávateľa, pretože práve minimálna mzda predstavuje najnižšiu prípustnú výšku odmeňovania za prácu v pracovnoprávnych vzťahoch.

Minimálna mzda v kolektívnej zmluve

V kolektívnej zmluve je možné takisto dohodnúť výšku minimálnej mzdy, ktorá bude pre zamestnávateľa záväzná a bude mať prednosť pred zákonnou minimálnou mzdou, avšak takáto výška minimálnej mzdy musí byť určená len vyššie ako je určená minimálna mzda v zákone. Ak by nastala situácia, že zamestnanec nemá v pracovnej zmluve dohodnuté mzdové podmienky a zmluva by iba odkazovala na dohodnuté mzdové podmienky v kolektívnej zmluve, ktorej po čase uplynula účinnosť, takéto mzdové podmienky sa stále považujú za platné až do okamihu kým dôjde k dohode o nových podmienkach a to najviac po dobu 12 mesiacov.

Minimálna mzda na rok 2014

Minimálna mzda sa v roku 2014 zvýšila z 337,70 EUR na 352 EUR. Pri jej návrhu sa zohľadnila ekonomická ale aj sociálna situácia v krajine. Zamestnanci, ktorí sú odmeňovaní minimálnou mzdou dostanú tak v čistom o 12,36 EUR mesačne viac. Takisto sa zvýšila aj minimálna hodinová sadzba z 1,941 EUR na 2,023 EUR za každú odpracovanú hodinu.

Vývoj minimálnej mzdy na Slovensku

Rok Minimálna mesačná mzda Minimálna hodinová mzda
1996 89,62 EUR 0,485 EUR
2001 163,31 EUR 0,883 EUR
2005 229,04 EUR 1,318 EUR
2009 295,50 EUR 1,698 EUR
2010 307,70 EUR 1,768 EUR
2011 317 EUR 1,822 EUR
2012 327,20 EUR 1,880 EUR
2013 337,70 EUR 1,941 EUR
2014 352 EUR 2,023 EUR