Minister spravodlivosti odovzdal Ceny Karola Planka za rok 2017

​Minister spravodlivosti SR Gábor Gál odovzdal na pôde ministerstva ocenenia za mimoriadne prínosnú a podnetnú publikačnú a literárnu činnosť v oblasti právnej praxe.

Redakcia 16. 10. 2018 2 min.

Ceny Karola Planka boli ustanovené rozhodnutím redakčnej rady časopisu Justičná revue ako spôsob verejného ocenenia autora, ktorý publikuje v tomto časopise. Ocenenia sa tento rok udeľovali už po 18-ty raz. 

Cenu získava autor za príspevok, prípadne cyklus príspevkov, uverejnených v časopise Justičná revue, ktorý priniesol v ostatnom uzavretom ročníku nové a zároveň podnetné pohľady na právnu prax.

Redakčná rada časopisu Justičná revue rozhodla udeliť Cenu Karola Planka Mgr. Nikolete BITTEROVEJ za štúdiu publikovanú v Justičnej revue č. 12/2017:

 
  • Doktrína voľnej úvahy v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva vo veciach náhradného materstva; 

    za prínos pre právnu úpravu nových spoločenských javov.

 

Z radov študentov Cenu Karola Planka redakčná rada udelila Mgr. Richardovi MACKOVI, za články publikované v Justičnej revue v roku 2017, v rubrike Adspirantes legum. 

 

Minister spravodlivosti SR Gábor Gál: „Gratulujem obom oceneným a zároveň im ďakujem, že prebrali štafetu nad teóriou práva, ktorá je základným kameňom justície. Potrebujeme v nej práve takýchto mladých a aktívnych právnikov, ktorí sa neboja teoretického bádania práva a venujú sa jeho šíreniu aj v odbornej tlači.“

 

Prof. JUDr. Karol Plank, DrSc., zasvätil celý profesijný život právu, rozvoju právnej vedy, občianskemu právu a slovenskej justícii. Okrem vedeckej a pedagogickej činnosti úspešne vykonával niekoľko akademických funkcií, bol členom redakčných rád viacerých odborných časopisov. V rokoch 1990 – 1996 bol predsedom Najvyššieho súdu SR. Zomrel v roku 1997.

 

Zdroj: MS SR