Ministerka spravodivosti zložila svoj účet

Vláda Róberta Fica včera podala demisiu. Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská odovzdáva svojmu nástupcovi rezort spravodlivosti v dobrej kondícii, s vierou, že množstvo už prijatých právnych noriem uvedie do praxe a že ďalšie zákony, ktoré počas jej pôsobenia boli na ministerstve pripravované, dotiahne do úspešného legislatívneho konca.

Ministerka spravodivosti zložila svoj účet

ODPOČET PÔSOBENIA LUCIE ŽITŇANSKEJ V TROCH VLÁDACH (2002-2018)

 
Lucia Žitňanská ako štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti v rokoch 2002 a 2006, ministerka spravodlivosti v roku 2006, ministerka spravodlivosti v rokoch 2010-2012 a ministerka spravodlivosti v rokoch 2016-2018 presadila nasledujúce zákony a opatrenia: 1) ŠTÁTNA TAJOMNÍČKA MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI V ROKOCH 2002-2006 A MINISTERKA SPRAVODLIVOSTI V ROKU 2006 (8.2.2006 - 04. 07. 2006)
V prvom období zavádzala vláda viacero predovšetkým ekonomických reforiem a zákony ministerstva spravodlivosti boli preto zamerané na zlepšovanie podnikateľského prostredia a na právnu pomoc ľuďom v materiálnej núdzi.
 
 • https://www.justice.gov.sk/Style%20Library/MSSR/Images/SquareIcoGray.png); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">​Zákon o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a zriadenie Centra právnej pomoci
 
​Zavedenie právnej pomoci hradenej štátom ľuďom, ktorí si nemôžu dovoliť služby právnikov.
 
 • https://www.justice.gov.sk/Style%20Library/MSSR/Images/SquareIcoGray.png); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">Novela zákona o Obchodnom registri
 
​Zavedenie záväznej elektronickej formy výpisov z Obchodného registra a podávanie návrhov na zápis zmeny a na výmaz zapísaných údajov elektronickými prostriedkami. 
 
 • https://www.justice.gov.sk/Style%20Library/MSSR/Images/SquareIcoGray.png); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">Zákon o súdoch
 
​Zákon bol súčasťou vtedy prebiehajúcej reformy súdnictva s cieľom komplexne riešiť problematiku organizácie a správy súdov v záujme vytvárania čo najlepších podmienok pre výkon súdnej moci.
 
 • https://www.justice.gov.sk/Style%20Library/MSSR/Images/SquareIcoGray.png); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">​Nový zákon o konkurze a reštrukturalizácii
 
​Umožniť kolektívne uspokojenie veriteľov dlžníka, ktorý je v úpadku, a to  speňažením jeho majetku alebo vyriešením jeho majetkových pomerov iným spôsobom prijateľným pre veriteľov.
 2) MINISTERKA SPRAVODLIVOSTI V ROKOCH 2010-2012
 
Ministerstvo spravodlivosti prebrala Lucia Žitňanská po období ministrovania Štefana Harabina v čase, keď bol zároveň predsedom Najvyššieho súdu aj Súdnej rady. Pripravila dva veľké balíky sudcovských zákonov, ktoré otvorili justíciu verejnej kontrole a zaviedla asi najvýznamnejšie protikorupčné opatrenie – zverejňovanie zmlúv na internete.
 • https://www.justice.gov.sk/Style%20Library/MSSR/Images/SquareIcoGray.png); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">Zverejňovanie zmlúv a dotácií na internete
​Zavedenie povinnosti verejnej správy zverejňovať všetky zmluvy, pričom bez zverejnenia nenadobudnú tieto zmluvy účinnosť. 
 
 • https://www.justice.gov.sk/Style%20Library/MSSR/Images/SquareIcoGray.png); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">Povinné elektronické aukcie pri verejnom obstarávaní
​Od roku 2011 pri nadlimitných a od roku 2012 aj pri podlimitných zákazkách je povinnosť použiť obstarávanie formou elektronickej aukcie. 
 
 • https://www.justice.gov.sk/Style%20Library/MSSR/Images/SquareIcoGray.png); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">Prvý sudcovský balík zákonov účinný od mája 2011
​Oslabenie právomocí predsedov k možnosti neprimeraného ovplyvňovania sudcov, sprísnenie postihu nedodržiavania princípu náhodného prideľovania a zavedenie praxe otvorených výberových konaní na miesta sudcov. 
 
 • https://www.justice.gov.sk/Style%20Library/MSSR/Images/SquareIcoGray.png); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">Druhý sudcovský balík zákonov účinný od januára 2012
​Náhodné zloženie disciplinárnych senátov, hodnotenie výkonu funkcie sudcov a zverejňovanie hodnotení ako spôsobu verejnej kontroly výkonu sudcovskej funkcie. 
 
 • https://www.justice.gov.sk/Style%20Library/MSSR/Images/SquareIcoGray.png); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">Spustený elektronický Obchodný vestník
​Obchodný vestník sa vydáva od 1. 7. 2011 iba v elektronickej podobe.
 
 • https://www.justice.gov.sk/Style%20Library/MSSR/Images/SquareIcoGray.png); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">Novela zákonov o prokuratúre a prokurátoroch
​Zverejnenie majetkových priznaní prokurátorov, prehodnotenie skutkovej podstaty trestných činov ovplyvňovania sudcovskej rozhodovacej činnosti a úprava disciplinárneho konania prokurátorov analogicky ako u sudcov.
 
 • https://www.justice.gov.sk/Style%20Library/MSSR/Images/SquareIcoGray.png); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">Novela Občianskeho súdneho poriadku
​Zmeny zamerané na zrýchlenie a zefektívnenie civilných súdnych konaní, do 60 dní od obžaloby ju musí súd poslať protistrane, opatrenia proti zneužívaniu PN-iek v súdnom konaní. 
 
 • https://www.justice.gov.sk/Style%20Library/MSSR/Images/SquareIcoGray.png); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">​Novela zákona o právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi
​Rozšírenie pôsobnosti Centra právnej pomoci. Podstatný krok pre zlepšenie v prístupe k spravodlivosti pre bežných občanov.
 
 • https://www.justice.gov.sk/Style%20Library/MSSR/Images/SquareIcoGray.png); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">Novela Trestného zákona
​Zmeny na zabránenie obštrukcií obžalovaných a súčasne rozšírenie oprávnenia ministra spravodlivosti podávať dovolanie v trestných veciach aj o skutkové otázky. Trestná zodpovednosť právnických osôb.
 
 • https://www.justice.gov.sk/Style%20Library/MSSR/Images/SquareIcoGray.png); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">Návrh na oddelenie funkcií predsedu Najvyššieho súdu SR a Súdnej rady SR
​Návrh bol vzhľadom na odmietavý postoj opozície stiahnutý. Prešiel následne v novele ústavy, ktorú predložila strana Smer spolu s KDH.
 
3) MINISTERKA SPRAVODLIVOSTI V ROKOCH 2016-2018
 
Zákony ministerstva spravodlivosti boli zamerané na zlepšovanie prístupu k spravodlivosti rôznym skupinám ľudí (nemajetným, ľuďom v dlhovej pasci, ľuďom voči ktorým sú vedené exekúcie, nezabezpečeným veriteľom), k vyššej efektivite súdnictva a k účinnejšiemu postihovaniu extrémistických a rasovo motivovaných trestných činov.
 
 
SCHVÁLENÉ A ÚČINNÉ ZÁKONY:
 
 • https://www.justice.gov.sk/Style%20Library/MSSR/Images/SquareIcoGray.png); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">Zmena pravidiel pri výberových konaniach na miesta sudcov
​Objektivizácia kritérií hodnotení, rovnaké hodnotiace hárky aj pri ústnej časti výberového konania, ich zverejňovanie (účinné od 1. júna 2016).
 
 • https://www.justice.gov.sk/Style%20Library/MSSR/Images/SquareIcoGray.png); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">Vyhláška ustanovujúca podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých
​Princíp najlepšieho záujmu dieťaťa, princíp rešpektovania práv dieťaťa a princíp vypočutia názoru dieťaťa (účinné od 1. júla 2016).
 
 • https://www.justice.gov.sk/Style%20Library/MSSR/Images/SquareIcoGray.png); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">Novela trestných kódexov
​Účinnejší boj proti rasizmu a extrémizmu, zmena definície extrémistického materiálu, širšia klasifikácia rasovo motivovaných trestných činov, trestné činy extrémizmu spadajú pod špecializovaný trestný súd (účinné od 1. januára 2017).
 
 • https://www.justice.gov.sk/Style%20Library/MSSR/Images/SquareIcoGray.png); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">Zriadenie nového znaleckého odboru pre oblasť extrémizmu
​Súdni znalci sa zaoberajú charakteristikou skupín a hnutí, ktoré zaraďujeme pod politický a náboženský extrémizmus. 
 
 • https://www.justice.gov.sk/Style%20Library/MSSR/Images/SquareIcoGray.png); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">Protischránkový zákon
​Zákon o registri partnerov verejného sektora zavádza maximálnu mieru transparentnosti biznisových vzťahov medzi štátom a subjektmi, s ktorými podniká, odkrytý konečný užívateľ výhod (účinný od 1. februára 2017) + vybudovanie nového pracoviska pod OS Žilina. 
 
 • https://www.justice.gov.sk/Style%20Library/MSSR/Images/SquareIcoGray.png); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">Zákon o upomínacom konaní
​Zrýchlenie a zefektívnenie procesu vymáhania pohľadávok, skrátenie doby, kým podnikateľ dostane svoje peniaze, plnohodnotná elektronická forma režimu platobného rozkazu (účinný od 1. februára 2017) + vybudovanie nového pracoviska pod OS B.Bystrica.
 
 • https://www.justice.gov.sk/Style%20Library/MSSR/Images/SquareIcoGray.png); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii
​Dostupnejší osobný bankrot ako druhá šanca tým, ktorí sa ocitli v dlhovej pasci. nezabezpečení veritelia v reštrukturalizácii sú uspokojení v minimálnom rozsahu 50% pohľadávky.
 
 • https://www.justice.gov.sk/Style%20Library/MSSR/Images/SquareIcoGray.png); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">Posilnenie Centra právnej pomoci
​Posilnenie a dobudovanie kapacít CPP v súvislosti s agendou osobného bankrotu. 
 
 • https://www.justice.gov.sk/Style%20Library/MSSR/Images/SquareIcoGray.png); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">​Novela Exekučného poriadku
​Férovejšie exekučné konania, spravodlivé pravidlá voči dlžníkom, zefektívnenie vymáhania nárokov veriteľov, náhodný výber exekútora, exekučný súd (účinná od 1. apríla 2017) + vybudovanie nového pracoviska pod OS B.Bystrica. 
 
 • https://www.justice.gov.sk/Style%20Library/MSSR/Images/SquareIcoGray.png); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">​Novela sudcovských zákonov
​Hromadné výberové konania, vytvorenie profesionálnych hodnotiacich komisií, dohľad nad disciplinárnymi konaniami pod Súdnou radou.
 
 • https://www.justice.gov.sk/Style%20Library/MSSR/Images/SquareIcoGray.png); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">​Novela Obchodného zákonníka zameraná na špekulatívne fúzie firiem
​Špekulatívne zbavovanie sa dlhov je postavené mimo zákon, zaviedla sa vyššia zodpovednosť štatutárov pokiaľ ide o zodpovednosť za škody spôsobenú veriteľom. 
 
 • https://www.justice.gov.sk/Style%20Library/MSSR/Images/SquareIcoGray.png); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">​Zákon o ochrane a podpore obetí trestných činov
​Zlepšenie prístupu k spravodlivosti pre jednu z najzraniteľnejších skupín ľudí, ktorou sú obete trestných činov (účinnosť od 1.1.2018).
 
 • https://www.justice.gov.sk/Style%20Library/MSSR/Images/SquareIcoGray.png); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">Novela zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
​Opatrenia v prospech znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, zvýšenie verejnej kontroly pri vyvodzovaní zodpovednosti voči nim. 
 
 • https://www.justice.gov.sk/Style%20Library/MSSR/Images/SquareIcoGray.png); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">Projekt výstavby novej väznice
​Reakcia na kritickú naplnenosť väzníc, stúpajúci počet obvinených a odsúdených, a zlý technický stav väzenských objektov. Projekt výstavby novej väznice v Rimavskej Sobote vláda schválila  26.2.2018. 
PRIPRAVENÉ ALEBO PRIPRAVOVANÉ ZÁKONY A ĎALŠIE OPATRENIA:
 
 • https://www.justice.gov.sk/Style%20Library/MSSR/Images/SquareIcoGray.png); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">Novela infozákona
​Úprava významne rozširuje okruh poskytovaných informácií aj okruh povinných osôb, na strane druhej vytvára jednoduché pravidlá, ktoré bránia zneužívaniu infozákona. Návrh je v legislatívnom procese.  
 
 • https://www.justice.gov.sk/Style%20Library/MSSR/Images/SquareIcoGray.png); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">Nová legislatíva v oblasti drog
​Cieľom je prísnejšie trestať dílerov drog, nastaviť pravidlá tak, aby za držbu rovnakého množstva drogy boli udeľované rovnaké tresty. Nasmerovanie páchateľov do lekárskej starostlivosti. Materiál bol 21.2.2018 stiahnutý z rokovania vlády, keďže nemal podporu koaličných partnerov.
 
 • https://www.justice.gov.sk/Style%20Library/MSSR/Images/SquareIcoGray.png); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">Zaisťovanie majetku a správa zaisteného majetku
​Efektívnejší systém zaisťovania a správy zaisteného majetku; nové zaisťovacie inštitúty; prísnejšia skutková podstata trestného činu marenia výkonu správy daní a širšie možnosti využitia agenta (31.1.2018 schválené vládou, navrhovaná účinnosť 1.1.2019).
 
 • https://www.justice.gov.sk/Style%20Library/MSSR/Images/SquareIcoGray.png); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">Reforma opatrovníckeho práva
​Cieľom je zlepšiť postavenie osôb so zdravotným postihnutím, zlepšiť ochranu seniorov pred rizikami majetkových podvodov a pred násilím v domácnosti. Zámer - v prvom štvrťroku 2018 predložiť do MPK vecný zámer reformy; následne v druhej polovici 2018 pripraviť a predložiť vláde potrebné legislatívne zmeny.
 
 • https://www.justice.gov.sk/Style%20Library/MSSR/Images/SquareIcoGray.png); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">​Zlepšenie fungovania obchodného registra
​Rad opatrení, ktorých postupným zavedením sa má dosiahnuť zlepšenie súčasného fungovania a efektivity obchodného registra. Vecný zámer je v legislatívnom procese. 
 
 • https://www.justice.gov.sk/Style%20Library/MSSR/Images/SquareIcoGray.png); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">​Audit súdov
​Projekt s medzinárodnou organizáciou CEPEJ (Európska komisia pre efektívnu justíciu), ktorého cieľom je na základe auditu súdov identifikovať problémy súdnictva a pomenovať možnosti ich riešení. Bol predstavený prvý výstup auditu - Správa k stavu justície na Slovensku. 
 
 • https://www.justice.gov.sk/Style%20Library/MSSR/Images/SquareIcoGray.png); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">Mimoriadne opatrenie na riešenie starých exekúcií
​Jednorazové mimoriadne opatrenie na riešenie 3,7-mil. exekúcií na súdoch. Materiál je pripravený, potrebné politické rozhodnutie.
 
 • https://www.justice.gov.sk/Style%20Library/MSSR/Images/SquareIcoGray.png); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">​Využívanie právnych služieb advokátov zo strany štátu
​Návrh pravidiel, ktorými sa pre štátne orgány upravia transparentné zásady využívania právnych služieb advokátov zo strany štátu vrátane ich výberu a odmeňovania. Materiál mal byť v zmysle uznesenia vlády do konca marca 2018 predložený na rokovanie vlády.
 
 • https://www.justice.gov.sk/Style%20Library/MSSR/Images/SquareIcoGray.png); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">Elektronizácia justície
​​Dostať elektronizáciu justície do prijateľnej a užívateľsky akceptovateľnej podoby. V priebehu roka 2017 sme začali elektronicky podpisovať všetky súdne rozhodnutia, prvou výzvou v roku 2018 sú formuláre na elektronické podania v rámci všetkých agend, pokračovať sa má elektronickým súdnym spisom.
 • https://www.justice.gov.sk/Style%20Library/MSSR/Images/SquareIcoGray.png); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">​Zákon o justičnej štátnej službe
Koncom roka 2017 bola zverejnená predbežná informácia k pripravovanému návrhu zákona. Záujmom je komplexne riešiť problematiku postavenia justičných zamestnancov vrátane ich kariérneho rastu a odmeňovania.
 
 • https://www.justice.gov.sk/Style%20Library/MSSR/Images/SquareIcoGray.png); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">​Probační a mediační úradníci (ESMO)
​Spružnenie činnosti pri ukladaní, príprave a realizácii alternatívnych trestov a zefektívnenie práce probačného a mediačného úradníka + opatrenia, ktoré by mali podporiť využívanie elektronického monitoringu obvinených a odsúdených. Materiál je v procese.
 
 • https://www.justice.gov.sk/Style%20Library/MSSR/Images/SquareIcoGray.png); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">Dotácie na projekty a aktivity zamerané na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd
​Ku koncu roka 2016 prešlo do pôsobnosti MS SR poskytovanie dotácií v oblasti ľudských práv, v roku 2017 boli po prvýkrát pridelené dotácie. Zároveň bola zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2018.
 
Zdroj: MS SR