Ministerstvo spravodlivosti a Charta diverzity SR

Ministerstvo spravodlivosti SR je prvou inštitúciou zo štátnej a verejnej sféry na Slovensku, ktorá pristúpila k Charte diverzity Slovenskej republiky.

Ministerstvo spravodlivosti a Charta diverzity SR

Podpísaním tejto Charty sa MS SR zaviazalo rešpektovať, posilňovať a zachovávať rôznorodosť na pracovisku a tým vytvárať kultúru vzájomného rešpektu, dôvery, či empatie, ktorá umožňuje zamestnávať tých najlepších ľudí a pomáha im byť inovatívnejšími, výkonnejšími a kreatívnejšími pri riešení problémov.

Čo je Charta diverzity?

Charta diverzity je dobrovoľná iniciatíva firiem a organizácií na podporu diverzity na pracoviskách. Táto iniciatíva je podporovaná Európskou komisiou spolu s Európskou platformou pre Charty diverzity. Na Slovensku sa tvorbe Charty diverzity venovala organizácia Diversity PRO, ktorá má za cieľ osvetu o rozmanitosti a inklúzii na pracovisku. V roku 2017 úlohu administrátora Charty diverzity Slovensko prebralo združenie Business Leaders Forum. Celý text Charty diverzity Slovensko je dostupný TU​.
Ministerstvo spravodlivosti je zodpovedné za koordináciu a tvorbu štátnej politiky v oblasti ľudských práv. Táto pôsobnosť zahŕňa aj gestorstvo antidiskriminačného zákona. V spolupráci s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny sme vypracovali Akčný plán predchádzania všetkým formám diskriminácie na roky 2016-2019, ktorý okrem iného zahŕňa záväzok realizovať vzdelávanie o rovnosti a diverzite pre zamestnancov štátnej správy ako aj podporovať Chartu diverzity. V rámci dotačnej schémy ministerstvo podporuje projekty mimovládnych organizácií v oblasti ľudských práv a nediskriminácie. Každý rok je na podporu takýchto projektov vyčlenená suma cca 760 000 eur.

 

Zdroj: MS SR