Ministerstvo spravodlivosti konzultuje s Radou Európy zlepšenia efektívnosti slovenského súdnictva

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky realizuje v spolupráci s Európskou komisiou pre efektívnu spravodlivosť (CEPEJ) pri Rade Európy  projekt, ktorého cieľom  je podporiť úsilie na zlepšenie efektívnosti a kvality slovenského súdneho systému.

Redakcia 22. 08. 2018 2 min.

Ministerstvo spravodlivosti konzultuje s Radou Európy zlepšenia efektívnosti slovenského súdnictva

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky realizuje v spolupráci s Európskou komisiou pre efektívnu spravodlivosť (CEPEJ) pri Rade Európy  projekt, ktorého cieľom  je podporiť úsilie na zlepšenie efektívnosti a kvality slovenského súdneho systému.

Expertný tím CEPEJ na svojej zatiaľ poslednej návšteve, ktorá sa uskutočnila v júli 2018,  sa  zaujímal o doterajší  postup prác v projekte. 

Počas tejto návštevy  prebehli konzultácie nielen so zástupcami Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ale aj spoločné pracovné stretnutia  expertov CEPEJ s  pracovnými skupinami  pracujúcimi na témach:  časové rámce, špecializácia súdov a sudcov, hosťujúci sudca, súdna mapa, prerozdeľovanie zdrojov súdom, a zlepšenia  IT nástroje na súdoch. 

Expertný tím sa zaujímal  nielen  o doterajší priebeh prác na projekte, overovanie  možností nových  riešení na   pilotných súdoch, ale aj  o priebeh prác v  pracovných skupinách. 

Stručné zhrnutie doterajšieho postupu v projekte nájdete v prílohe. 

Experti z tímu CEPEJ upozornili, že
-  by sa malo zdôrazňovať,  čo je účelom reformy súdnej mapy   - v prípade Slovenska je to špecializácia (Marco Fabri)
- je otázka elementárnej spravodlivosti vytvoriť súdanu mapu tak, aby mali všetci sudcovia podobný nápad (Georg Stawa)

CEPEJ (Európska komisia pre efektívnu justíciu) je jednou z medzinárodných organizácií založených Radou Európy v roku 2002, ktorej cieľom je zlepšenie efektívnosti súdnych systémov. Jej hlavnou úlohou je dosiahnuť, aby súdne systémy členských krajín vybavovali prípady bez zbytočných prieťahov a zároveň bola zachovaná kvalita rozhodnutí. Rada disponuje znalosťou súdnych systémov v rámci celej Európy. Týkajú sa zberu a vyhodnocovania kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov v oblasti súdnictva, ktoré na tento účel vyvinula.

Zdroj: MS SR