Môže zobrať učiteľka mobilný telefón Vášho dieťaťa?

V súčasnosti využíva vymoženosti pokročilej techniky snáď každý. K tomu patrí aj používanie mobilných telefónov. Účelom článku je rozobrať otázku, či je na mieste, pokiaľ vyučujúci učiteľ odníme žiakovi jeho mobilný telefón a na akú dobu by tak učiteľ mohol urobiť, aby bolo jeho konanie v súlade so zákonom.

JUDr. Alexandra Podivinská 03. 04. 2017 4 min.

Právna úprava

Ústava SR

Pri analýze týchto otázok sa musíme v prvom rade zaoberať postavením vlastníckeho práva žiaka k mobilnému telefónu vo vzťahu k školskému poriadku. Vlastnícke právo garantuje čl. 20 ods. 1 zákona čo. 460/1991 Zb. Ústava Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava SR“), ktorý ustanovuje, že každý má právo vlastniť majetok, vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu.

Následne, v článku 20 ods. 5 Ústavy SR sú osbiahnuté obmedzenia výkonu vlastníckeho práva, podľa ktorého zásahy do vlastníckeho práva sú dovolené okrem iného len za predpokladu, že ide o opatrenie, ktoré je v demokratickej spoločnosti nevyhnutné pre ochranu verejného poriadku, mravnosti alebo práv a slobôd iných.

Školský zákon

Do ďalšej roviny je vhodné postaviť povinnosti žiaka, ktoré mu ukladá zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“). Podľa ustanovenia § 144 ods. 4 písm. a) a b) školského zákona, okrem iných povinností ukladajú žiakom neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania a dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo školského zariadenia.

Zároveň, v zmysle ustanovenia § 153 školského zákona riaditeľ školy alebo školského zariadenia vydáva školský poriadok, ktorý obsahuje okrem iného podrobnosti o výkone práv a povinností detí, žiakov a ich zákonných zástupcov v škole alebo v školskom zariadení, pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy. Toto ustanovenie dáva veľký priestor na to, aby si školy podľa potreby upravili (ne)využívanie mobilného telefónu počas výučby. Je potrebné mať na pamäti, že vlastnícke právo je garantované Ústavou SR a zákonom, popri čom školský poriadok predstavuje len podzákonný predpis.

V súvislosti s citovanými ustanoveniami sa môžeme dopracovať k záveru, že zásah učiteľky spočívajúci v odňatí mobilného telefónu počas vyučovania, za účelom zaistenia ďalšieho nerušeného priebehu vyučovania, zaručenia práva na vzdelanie ostatných študentov a zachovania poriadku v triede bude v súlade so zákonom. Odpoveďou na otázku, či učiteľka môže zobrať Vášmu dieťaťu mobilný telefón, bude áno, môže. Pristúpme však k zodpovedaniu druhej otázky, ktorá znie nasledovne: „Na akú dobu?“.

Odňatie mobilného telefónu a časový aspekt

Pokiaľ učiteľ odníme mobilný telefón len na čas vyučovania, v súlade s vyššie citovanými zákonnými ustanoveniami a po jeho skončení ho žiakovi vráti, koná v medziach zákona. Vlastnícke právo žiaka obmedzí len dočasne, v súlade s článkom 20 ods. 5 Ústavy SR. Avšak pokiaľ učiteľ odoberie mobilný telefón žiakovi počas vyučovania odníme a po jeho skončení mu ho nevráti, dostávame sa do ďalšej roviny, ktorou je postih učiteľa za takéto konanie.

Učiteľ má povinnosť konať v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, t.j. Ústavou SR, zákonmi, podzákonnými predpismi a samozrejme spravuje sa aj školským poriadkom. Ako sme už vymedzili, nakoľko je školský poriadok podzákonný predpis, nesmie odporovať zákonu. Takéto jeho ustanovenia by neboli platné z dôvodu rozporu so zákonom.

Sankcie učiteľ vz. žiak 

Pokiaľ učiteľ nevráti mobilný telefón žiakovi, vzniká jeho zodpovednosť za takéto konanie a prichádza do úvahy jeho postih. Žiak, prípadne jeho zákonný zástupca môže riešiť vzniknutý problém s riaditeľom školy, v ktorej súvislosti prichádza do úvahy disiplinárne konanie učiteľa, samozrejme s ohľadom na konkrétne okolnosti a závažnosť. Ďalej je možné iniciovať aj priestupkové alebo trestné konanie. Samotné subsumovanie konania učiteľa pod niektorú zo skutkových podstát trestných činov vymedzených v zákone č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon platnom znení bude závisieť na konkrétnych skutkových okolnostiach, ktoré nielen predchádzali odňatiu mobilného telefónu, ale aj tie, ktoré nasledovali po jeho nevrátení učiteľom, ako napríklad úmysel učiteľa, spôsobenie škody na telefóne a pod. (mohlo by ísť napríklad o krádež).

Vo vzťahu k žiakovi, ktorý porušil svoje povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo školského zákona, ako aj iných všeobecne záväzných právnych predpisov možno konštatovať, že jeho možno postihnúť pokarhaním triednym učiteľom, riaditeľom, dokonca v závažných prípadoch môže dôjsť až k jeho vylúčeniu. Opätovne je potrebné v tejto súvislosti zdôrazniť, že uvedené skutočne závisí od konkrétnych skutkových okolností  a to na oboch zúčastnených stranách.