Možno vrátiť matrac objednaný cez internet aj po odstránení ochrannej fólie? Európsky súdny dvor pozná odpoveď

Objednávanie si tovaru cez internet  či pohodlné odskúšanie predmetného tovaru v pohodlí domova je devízou súčasnej doby. Čo však môžeme s takýmto tovarom urobiť, ako ho používať na to, aby ho bolo možné v rámci bežnej 14 dňovej lehoty vrátiť bez udania dôvodu? Možno vrátiť aj taký tovar, akým je matrac odbalený z ochranný fólie?

Martina Rievajová 10. 04. 2019 3 min.

Agenda práva spotrebiteľa a s tým spojených spotrebiteľských sporov patrí k častej rozhodovacej činnosti Európskeho súdneho dvora, jadrom týchto problémov býva častokrát odstúpenie od zmlúv uzavretých na diaľku. Práve lehota 14 dní, ktorá je najčastejšie poskytnutá spotrebiteľom pri kúpe tovaru prostredníctvom e-shopov, má za cieľ umožniť kupujúcim, aby si tovar vyskúšali doma a v prípade nespokojnosti ho do uplynutia lehoty vrátili. Možno však každý tovar takto vrátiť? Kedy je už „vyskúšanie“ tovaru nezlučiteľné s jeho ďalším uvedením obchodníkom na trh? Aj týmito otázkami sa zaoberal Európsky súdny dvor v prípade odstúpenia od zmluvy o kúpe matraca na diaľku.

Pán Ledowski si prostredníctvom internetovej stránky nemeckej spoločnosti slewo kúpil matrac. Tovar bez poškodenia prijal a odstránil z neho ochrannú fóliu. O pár dní sa rozhodol tovar v rámci stanovej lehoty na odstúpenie od zmluvy, t.j. 14 dní, vrátiť s tým, že žiadal o vrátenie kúpnej ceny a náhradu nákladov na vrátenie. Spoločnosť slewo takéto odstúpenie od zmluvy odmietla, nakoľko tým, že pán Ledowski odstránil ochrannú fóliu tento tovar „odpečatil,“ a teda ho nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia a hygienických dôvodov.

Nemožnosť odstúpenia od zmluvy podľa smernice

Spoločnosť slewo  sa pritom odvolávala na smernicu o právach spotrebiteľov[1], ktorá v článku 16 ustanovuje prípady, v ktorých nie je možné od zmluvy uzavretej na diaľku odstúpiť z dôvodu vyššieho záujmu, akým je napríklad zdravie. V tomto prípade sa má podľa spoločnosti slewo aplikovať práve písmeno e) tohto článku, podľa ktorého od zmluvy nemožné odstúpiť, ak ide o dodanie zapečateného tovaru, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia a hygienických dôvodov.

Nemecký národný súd sa preto rozhodol adresovať Európskemu súdnemu dvoru otázku ohľadne výkladu či tovar, akým je matrac spadá pod výnimku stanovenú smernicou.

Matrac možno vyskúšať rovnako ako oblečenie

Európsky súdny dvor  sa uzniesol, že odstránenie fólie z matraca nie je dôvodom, aby spotrebiteľ nemohol uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy. Pri výnimkách, na ktoré pomýšľa smernica  je rozhodujúca povaha konkrétneho tovaru, pri ktorých ich zapečatenie je zdôvodnené práve ochranou zdravia a zabezpečením hygienickej nezávadnosti. V prípade, že sa takýto tovar rozpečatí, už ho viac nie je možné použiť tretími osobami, a teda už viac nemôže byť obchodníkmi uvedený na trh.

Podľa súdneho dvora matrac nie je tovarom, ktorý by spadal pod vyššie ustanovenú výnimku. Odstránením fólie z matraca sa matrac nestáva nevhodným pre použitie tretími osobami, ako príklad súdny dvor uviedol použitie matracov viacerými osobami v hoteloch. Samotný fakt, že matrac mohol byť po odstránení fólie použitý neznamená, že sa stáva definitívne nevhodným pre použitie treťou osobou. Súd prirovnáva objednávanie matracu k objednávaniu oblečenia prostredníctvom zmlúv uzatvorených na diaľku, kedy si kupujúci oblečenie vyskúša v pohodlí domova, použije ho za účelom zistenia jeho vhodnosti a následne má právo toto oblečenie vrátiť a od zmluvy odstúpiť.

Aj keď samotné odstránenie ochrannej fólie automaticky neznamená nemožnosť tovar vrátiť, treba mať stále na pamäti, že ak sa počas „skúšania“ tovaru s ním narába iným spôsobom, než na aký je určený a dôjde k zníženiu jeho hodnoty, za tú už zodpovedá spotrebiteľ v plnom rozsahu.

Poznámky pod čiarou:

[1] Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov