Muž na (materskej) rodičovskej dovolenke

Podľa Zákonníka práce môže byť i muž na rodičovskej dovolenke a starať sa o dieťa. Za akých podmienok?

JUDr. Mária Dvončová 24. 05. 2017 3 min.

Na Slovensku je zaužívané, aby bola doma na materskej dovolenke s dieťaťom žena. Za posledné roky však neustále stúpa počet mužov, ktorí sa rozhodnú byť s dieťaťom na „materskej“, resp. rodičovskej dovolenke. Túto možnosť im poskytuje zákon č. 311 /2001 Z.z. Zákonník práce v platnom znení („Zákonník práce“) ako i skutočnosť, že dávku nemocenského poistenia - materské môžu poberať nielen matky ale i tzv. iní poistenci, napríklad otcovia detí. V tomto článku si priblížime bližšie podmienky poskytnutia rodičovskej dovolenky mužovi dieťaťa zo strany zamestnávateľa

Muž - zamestnanec nie je na materskej dovolenke, ale na rodičovskej dovolenke

V zmysle § 166 ods. 1 Zákonníka práce má i muž nárok na rodičovskú dovolenku. Ide o uvoľnenie zo zamestnania, ktoré poskytuje zamestnávateľ mužovi – zamestnancovi, ktorý sa stará o narodené dieťa. Zákonník práce pritom umožňuje, aby muž nastúpil na rodičovskú dovolenku kvôli starostlivosti o narodené dieťa už od narodenia dieťaťa.

V tomto prípade, ide o alternativu materskej dovolenky žena – zamestnankyne. Avšak je potrebné upozorniť na nesprávne používanie termínu „materská dovolenka muža“ a správne použitie termínu rodičovská dovolenka.

Muž má nárok na rodičovskú dovolenku v rovnakom rozsahu ako žena

Zákonník práce poskytuje mužovi rodičovskú dovolenku v rovnakom rozsahu ako žene, a to v trvaní 34 týždňov. Táto dovolenka patrí mužovi od narodenia dieťaťa. Vzhľadom na predchádzajúcu vetu analogicky patrí osamelému mužovi rodičovská dovolenka v trvaní 37 týždňov. 

Osamelý mužom bude muž – zamestnanec, ktorý žije sám a je slobodný, ovdovený alebo rozvedený. Je ním i muž osamelý z iných vážnych dôvodov. V praxi je možné si predstaviť napríklad situáciu, kedy matka dieťaťa zomrie. Muž sa stáva osamelým a nastupuje na rodičovskú dovolenku prakticky po narodení dieťaťa.

Nástup na rodičovskú dovolenku musí oznámiť i muž

Žena nastupujúca na materskú dovolenku a rovnako i muž nastupujúci na rodičovskú dovolenku sú povinní v zmysle § 166 ods. 3 Zákonníka práce oznámiť písomne zamestnávateľovi predpokladaný deň nástupu na materskú i rodičovskú dovolenku. Súčasne sa rovnaká povinnosť vzťahuje i na predpokladaný deň prerušenia, skončenia rodičovskej dovolenky alebo akékoľvek ďalšie zmeny týkajúce sa nástupu, prerušenia alebo skončenia týchto dovoleniek.

V Českej republike majú otcovia nárok na dovolenku po narodení dieťaťa

V Českej republike bola nedávno novelou zákona o nemocenském pojištení zavedená možnosť pre otcov využiť platené voľno po narodení dieťaťa. Otcovia, ktorí sú ako otcovia dieťaťa uvedení na rodnom liste dieťaťa alebo ich ako náhradných rodičov určil súd môžu už bezprostredne po narodení dieťaťa nastúpiť na tzv. otcovskú dovolenku. Výhodou je, že platená vo výške materského (70 percent vymeriavacieho základu). Trvá jeden týždeň  a otcovia ju môžu využiť do šiestich týždňov od narodenia dieťaťa. Môžu ju čerpať dokonca i počas pobytu matky dieťaťa v pôrodnici. (zdroj: ČT24)

V Slovenskej republike bol nedávno obdobný návrh zákona Národnou radou Slovenskej republiky zamietnutý. Naďalej tak zostáva pre mužov vyššie uvedená možnosť čerpania rodičovskej dovolenky a v prípade splnenia zákonných podmienok možnosť čerpať materské najskôr po uplynutí šiestich týždňov od pôrodu.

Záver

Rodičovská dovolenka mužov je nepochybne zaujímavý inštitút, zatiaľ však nie až tak využívaný. Avšak počet mužov na rodičovskej dovolenke neustále rastie. Rovnako pribúda v súvislosti s tým i počet mužov, ktorí poberajú dávku nemocenského poistenia – materské. Podmienky priznania nároku na materské i pre tzv. iných poistencov (otcov), priebeh podania žiadosti o materské ako i status ženy – matky z hľadiska sociálneho zabezpečenia a pracovnoprávneho vzťahu v tomto prípade si bližšie vysvetlíme v ďalšom článku.