Na akcii Mediátor roka bolo udelené ocenenie za prínos v trestnej mediácii

Vladimír Cehlár pracoval ako vysokoškolský učiteľ, lektor v oblasti sociálnych výcvikov, komunikačných zručností, ale aj ako externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie v Pezinku. Trestné mediácie vykonáva od roku 2004.​

Redakcia 28. 10. 2019 4 min.

​Vedúceho zamestnanca probácie a mediácie v Žilinskom kraji PhDr. Vladimíra Cehlára, PhD ocenili za jeho prínos v oblasti trestnej mediácie. Stalo sa tak počas diskusno-spoločenského podujatia Mediátor roka, ktoré sa konalo 14. októbra vo Zvolene. Cieľom podujatia bolo zviditeľniť mediáciu ako jednu z foriem alternatívneho riešenia sporov. Súčasťou bolo ocenenie osobností, ktoré sa svojou činnosťou podstatne zaslúžili o zavedenie a rozvoj mediácie v Slovenskej republike, a to formou symbolického uvedenia do Siene slávy. 

„Sme hrdí, že jednou z osobností bol aj PhDr. Vladimír Cehlár, PhD – vedúci zamestnanec probácie a mediácie v Žilinskom kraji, ktorého prínos v oblasti trestnej mediácie je veľmi významný. V oblasti probácie a mediácie sa vypracoval na špičkového odborníka a vypracoval metodiky, ktoré využívajú probační a mediační úradníci v súčasnosti ako základ výkonu svojej profesie. Ministerstvo spravodlivosti SR mu gratuluje k oceneniu za rozvoj mediácie v trestnom práve, ktoré mu udelili na základe nominácie odborníkov nielen zo Slovenska, ale aj Česka,“ uviedol v mene rezortu justície Odbor probácie, mediácie a prevencie kriminality Sekcie trestného práva. 

Vladimír Cehlár (1964) sa narodil v Gelnici, od roku 1987 žije a pracuje v Žiline. Študoval na Univerzite Komenského v Bratislave. Teoretické poznatky získal v odbore penológia, sociálna práca, ktoré následne rozširoval prostredníctvom svojich prác a publikácií. V bakalárskej práci sa zaoberal sociálno-psychologickými a penitenciárnymi aspektmi resocializácie v podmienkach výkonu trestu odňatia slobody. Následne v diplomovej práci sa venoval problematike penológie, penitenciárnej vedy, kde popisoval podstatu rizikových faktorov, ktoré vznikajú pri nástupe odsúdených do výkonu trestu odňatia slobody. V dizertačnej práci s názvom „Riešenie konfliktov prostredníctvom mediácie, komparácia procesu civilnej a trestnej mediácie s akcentom pre restoratívnu justíciu v podmienkach Slovenskej republiky“ približuje exaktnejším spôsobom problematiku mediácie formou kvalitatívneho výskumu. V roku 2016 ho ocenil dekan Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pri príležitosti 70. výročia založenia fakulty za šírenie dobrého mena univerzity a fakulty, čo dokazuje, že aj akademická obec si všíma vedeckú a publikačnú oblasť Vladimíra Cehlára, ktorá je prepojená s aplikačnou praxou v oblasti rozvoja restoratívnej justície a trestnej mediácie. 

Vladimír Cehlár pracoval ako vysokoškolský učiteľ, lektor v oblasti sociálnych výcvikov, komunikačných zručností, ale aj ako externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie v Pezinku. Trestné mediácie vykonáva od roku 2004. V súčasnosti pracuje na Krajskom súde v Žiline na pozícii vedúci oddelenia probácie a mediácie. Jeho tím vykonáva ročne toľko trestných mediácií, ako je súčet všetkých mediácií, ktoré sa zrealizujú za rok na šiestich krajských súdoch spolu. 

Svoj voľný čas okrem partnerky, dcér a športu venuje humanitárnym aktivitám, kde vidí priestor na poznávanie obrátenej tváre úspechu a radosti. Ide o konkrétne životné príbehy ľudí, ktorí nepotrebujú riešiť konflikt, ale hendikep. V týchto prípadoch sa veci nedajú dať do pôvodného stavu, ako sa to realizuje pri mediácii, ale svojim prístupom môžeme pomôcť zmierniť ich dopad na ďalšiu kvalitu života. 

Kombinácia všetkých poznatkov, zážitkov a životných skúsenosti prináša ďalšie výzvy na to, aby sme svet nevideli len čierno-bielo:. „Nech je život akokoľvek zlý, vždy jestvuje niečo, čo môžete robiť a dosiahnuť v tom úspech. Kým je život, ostáva nádej. (Stephen Hawking)“ „Aj takýto pohľad na svet môže obohacovať každého z nás v rôznych oblastiach života. To platí aj pre oblasť trestnej mediácie v podmienkach Slovenskej republiky. Súčasný stav však si vyžaduje systémové opatrenia, ktoré nebudú mať len formálny charakter. V tomto čase máme jedinečný priestor na to, aby trestná mediácia nebola len záujmom probačných a mediačných úradníkov, ale aj policajtov, prokurátorov, sudcov a v neposlednom rade aj verejnosti. Mediácia je metóda, nástroj, spôsob, ochota, záujem, možnosť a tak by sme mohli popisovať rozsah a obsah k pozitívnemu prístupu a jej dopadu na záujmy a potreby obetí trestných činov a v neposlednom rade aj páchateľov. V súčasnosti sa začína realizovať národný projekt s názvom „Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike“. Dúfam a verím, že takto nastavený projekt, ktorý nie je determinovaný politickým záujmom, bude po dlhoročnej stagnácii tým správnym kompasom pre rozvoj trestnej mediácie v podmienkach SR. Očakávam, že tento projekt otvorí aj trinástu komnatu, že pomenuje nefunkčné oblasti, nekorektné postupy a záujmy, nastaví systém do akceptovateľnej a želateľnej podoby,“ uviedol PhDr. Vladimír Cehlár, PhD. 

Mediácia je mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu. Mediácia je dobrovoľný, dôverný proces, v ktorom neutrálna osoba – mediátor, pomáha sporiacim sa stranám vyjednať urovnanie sporu. Mediácia je rýchla, neformálna a relatívne lacná z hľadiska uskutočnenia. Dá sa použiť v celom rade sporov. 

Ministerstvo spravodlivosti si prácu mediátorov váži a oceňuje ju. Ich profesionálna práca pomáha urovnať spory, ktoré by inak skončili na súde. Vďaka ich práci sú teda nielen odbremenené samotné súdy, ale zároveň ich práca pomáha znížiť dĺžku iných konaní.

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky