Najnovšia štatistika Ústavného súdu Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky zverejnil štatistické údaje o svojom rozhodovaní v období od 01. januára 2013 do 30. septembra 2013, a to konkrétne vo veciach o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a práva na prejednanie veci v primeranej lehote a vo veciach o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu a práva na spravodlivé súdne konanie.

Redakcia 29. 10. 2013 4 min.
Ústavný súd Slovenskej republiky Ústavný súd Slovenskej republiky www.concourt.sk

Projekt Ústavného súdu Slovenskej republiky

Od roku 2010 Ústavný súd Slovenskej republiky (ÚS SR), ako nezávislý súdny orgán ochrany ústavnosti, realizuje na svojej pôde projekt prinášajúci zaujímavé štatistické údaje, ktorý nesie názov „Efektívnosť výkonu rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky v konaní o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb (konkrétna kontrola ústavnosti) v kauzálnej súvislosti s princípom prezumpcie zavineného konania štátom (všeobecných súdov a orgánov činných v trestnom konaní).“[1]. Projekt vznikol na základe iniciatívy JUDr. Ivetty Macejkovej, PhD. (predsedníčka ÚS SR). Jeho cieľom je:

 • efektívnejšie realizovať výkon rozhodnutia ÚS SR ;
 • zabrániť opätovnému vzniku zbytočných prieťahov v občiansko-súdnom a trestnom konaní.

Štatistika doručených podaní

ÚS SR v období od 01. januára 2013 do 30. septembra 2013 bolo doručených spolu 18 843 podaní, z toho:

 • 16.625 podaní doručila ÚS SR jediná firma P., s. r. o. ;
 • 166 podaní bolo ÚS SR doručených JUDr. R. K.

Finančné zadosťučinenie (za porušenie čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd)

ÚS SR vyslovil za obdobie od 01. januára 2013 do 30. septembra 2013 porušenie článku 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky[2], ktorý predstavuje porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a článku 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorý predstavuje právo na prejednanie veci v primeranej lehote, spoli v 164 nálezoch, pričom priznal primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 666.800 EUR.

Najviac nálezov ÚS SR sa týkalo rozhodnutí Okresného súdu Bratislava I a Okresného súdu Piešťany, ktoré mali zhodne po 18 nálezov.

Najvyššie finančné zadosťučinenie

Nižšie uvedené súdy boli povinné sťažovateľom na základe nálezov ÚS SR vyplatiť nasledovné finančné zadosťučinenie v poradí od najvyššieho:

 1. Okresný súd Nové Mesto nad Váhom v celkovej výške 87.500 EUR;
 2. Okresný súd Žilina v celkovej výške 62.900 EUR ;
 3. Okresný súd Bratislava III v celkovej výške 62.000 EUR.

Najvyššie primerané finančné zadosťučinenie

Najvyššie primerané finančné zadosťučinenie v jednotlivých konaniach:

 1. Okresný súd Nové Zámky: 84.000 EUR (č k. na OS NZ: 4 C 110/06 a č.k. na ÚS SR: IV. ÚS 194/2013);
 2. Okresný súd Bratislava III.: 30.000 EUR (č k. na OS BA III: 11 C 108/83 a č.k. na ÚS SR: IV. ÚS 134/2013);
 3. Okresný súd Žilina: 24.000 EUR (č k. na OS ZA: 13 C 486/92 a č.k. na ÚS SR: IV. ÚS 432/2012).

Aká bola povaha nálezov?

Konečný počet nálezov v období od 01. januára 2013 do 30. septembra 2013 bol spolu vo výške 164 nálezov. Z tohto celkového počtu nálezov ÚS SR rozhodnutých za posledných 9 mesiacov sa týkalo:

 • 129 nálezov civilných vecí;
 • 16 nálezov obchodných vecí;
 • 8 nálezov exekučných vecí;
 • 1 nález výkonu rozhodnutia;
 • 9 nálezov trestných vecí;
 • 1 nález správnej veci.

Finančné zadosťučinenie (za porušenie čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd)

ÚS SR takisto vyslovil v období od 01. januára 2013 do 30. septembra 2013 porušenie článku 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý predstavuj právo domáhať sa zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde (základné právo na súdnu a inú ochranu)[3] a článku 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v 65 nálezoch a priznal primerané finančné zadosťučinenie spolu v sume 8.000 EUR.

Najviac nálezov ÚS SR sa týkalo rozhodnutí Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorých bolo spolu 31 nálezov.

Aká bola povaha nálezov?

Z celkového počtu tohto druhu nálezov ÚS SR rozhodnutých za posledných 9 mesiacov sa týkalo:

 • 39 nálezov týkalo civilných vecí;
 • 8 nálezov obchodných vecí;
 • 13 nálezov správnych vecí;
 • 3 nálezy trestných vecí;
 • 1 nález exekučnej veci;
 • 1 nález reštrukturalizačnej veci.

Opakované porušenie

V sledovanom období ÚS SR v 17 nálezoch konštatoval opakované porušenie základného práva sťažovateľov na konanie bez zbytočných prieťahov podľa článku 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v tom istom konaní pred všeobecnými súdmi.[4][1] Bližšie pozri: www.concourt.sk, časť Dokumenty – Dokument č. 11/2010.
[2] Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky, v znení neskorších zmien a doplnkov, čl. 48 ods. 2: „Každý má právo, aby sa jeho vec verejne prerokovala bez zbytočných prieťahov a v jeho prítomnosti a aby sa mohol vyjadriť ku všetkým vykonávaným dôkazom. Verejnosť možno vylúčiť len v prípadoch ustanovených zákonom.“
[3] Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky, v znení neskorších zmien a doplnkov, čl. 46 ods. 1: „Každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky.“ 
[4] Článok bol spracovaný na základe informácií dostupných na webovej stránke ÚS SR: http://portal.concourt.sk/plugins/servlet/get/attachment/main/ts_data/Tlacova_informacia_88_13_III_stvrtrok.pdf [online].[29.10.2013].