Najnovšie verdikty Ústavného súdu SR

Včera, dňa 29. apríla, zasadalo plénum Ústavného súdu SR. Na tomto nevrejnom zasadnutí súd vydal viacero rozhodnutí, prehľad ktorých prinášame v článku nižšie. 

Redakcia 30. 04. 2020 4 min.

Súlad zákona o obecnom zriadení

1. Vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 8/2020: 

O návrhu skupiny 35 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na začatie konania o súlade - § 11a ods. 1 písm. a) v časti slova ,,rozdelenie“ v spojení s § 11a ods. 8 v časti slovného spojenia „aspoň polovica oprávnených voličov“ zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 1, čl. 12 ods. 1 a 2  v spojení s čl. 27 ods. 1 a čl. 30, s čl. 66 ods. 2 v spojení s čl. 67 Ústavy Slovenskej republiky; - § 11a ods. 1 písm. c) v časti slovného spojenia „aspoň 30 % oprávnených voličov“ v spojení  s § 11a ods. 8 v časti slovného spojenia „aspoň polovica oprávnených voličov“ zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 1, čl. 12 ods. 1 a 2 v spojení s čl. 27 ods. 1 a čl. 30, s čl. 66 ods. 2 v spojení s čl. 67 Ústavy Slovenskej republiky, takto rozhodol:

Návrh skupiny 35 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky prijíma na ďalšie konanie  v celom rozsahu.

Súlad zákona o sociálnom poistení

2. Vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 9/2020:

O návrhu skupiny 37 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na začatie konania podľa  čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky o súlade § 65 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z.  o sociálnom poistení v znení zákona č. 321/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon  č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z.  o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s čl. 39 ods. 3 v spojení s čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 2 a čl. 12 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a s čl. 21  ods. 1 Charty základných práv Európskej únie, takto rozhodol:

Návrh skupiny 37 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky prijíma na ďalšie konanie  v celom rozsahu.

Návrhy pre nezákonnosť a neústavnosť volieb


3. Vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 10/2020:

O návrhu politickej strany VLASŤ vo veci namietanej neústavnosti a nezákonnosti volieb  do Národnej rady Slovenskej republiky konaných 29. februára 2020, za účasti politického hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, politickej strany SMER – sociálna demokracia, politického hnutia SME RODINA, politickej strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko, politickej strany Sloboda a Solidarita, a politickej strany ZA ĽUDÍ, takto rozhodol:

Návrh politickej strany VLASŤ odmieta ako zjavne neopodstatnený.

 
4. Vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 11/2020:

O návrhu koalície politických strán Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná pod označením Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia, vo veci namietanej neústavnosti a nezákonnosti volieb do Národnej rady Slovenskej republiky konaných 29. februára 2020, za účasti politického hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, politickej strany SMER – sociálna demokracia, politického hnutia SME RODINA, politickej strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko, politickej strany Sloboda a Solidarita a politickej strany ZA ĽUDÍ, takto rozhodol:

Návrh koalície politických strán Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná pod označením Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia, odmieta ako zjavne neopodstatnený.

 
5. Vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 7/2020:

O návrhu Ing. Mgr. R. G. vo veci namietanej neústavnosti a nezákonnosti volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnili 29. februára 2020, takto rozhodol:

1. Návrh Ing. Mgr. R. G. o d m i e t a .

2. Žiadosti Ing. Mgr. R. G. o ustanovenie právneho zástupcu v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky n e v y h o v u j e.

 
6. Vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 21/2019:

O návrhu Kresťanskodemokratického hnutia, zapísaného v registri politických strán a hnutí vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod č. NWS/2-382/1990 na začatie konania podľa čl. 129 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnosti a zákonnosti volieb do Európskeho parlamentu konaných na území Slovenskej republiky 25. mája 2019, za účasti Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia, SMER – sociálna demokracia, Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, takto rozhodol:

Návrh Kresťanskodemokratického hnutia na začatie konania  sa zamieta. Podľa § 67 zákona o ústavnom súde pripája k tomuto rozhodnutiu odlišné stanovisko sudca Peter Straka čo do výroku, ako aj odôvodnenia rozhodnutia.

Zdroj: Ústavný súd SR