Najvyšší správny súd SR a výber sudcov

Najvyšší správny súd SR („NSS“) formálne vznikol k 1. januáru 2021 ako súčasť začínajúcej reformy súdnej mapy, fungovať v praxi má od augusta 2021. V rámci hierarchie súdov bude mať NSS rovnocenné postavenie ako Najvyšší súd SR, avšak NSS bude najvyššou súdnou inštanciou pre oblasť správneho súdnictva a zároveň bude disciplinárnym súdom pre sudcov všeobecných súdov, prokurátorov a iných právnických profesií. Aktuálne je správne súdnictvo v kompetencii krajských súdov a Najvyšší správny súd SR.

Martina Vanc 06. 04. 2021 4 min.

Voľbu predsedu NSS vyhlásil predseda Súdnej rady ešte v januári s termínom predkladania návrhov na kandidátov do 1. februára 2021 – jediným kandidátom bol predseda Okresného súdu v Žiline Jaroslav Macek, ktorý sa však vzdal kandidatúry. Následne 1. marca 2021 predseda Súdnej rady vyhlásil novú voľbu kandidáta na funkciu prvého predsedu NSS, ktorá sa má uskutočniť 20. apríla 2021 s termínom predkladania návrhov do 19. marca 2021. Kandidátov môžu navrhovať títo oprávnení navrhovatelia:

 • člen súdnej rady,
 • sudcovská rada,
 • stavovská organizácia sudcov,
 • minister spravodlivosti.

Predsedom NSS môže byť len sudca, ktorý najmenej 15 rokov vykonával právnickú prax alebo osoba, ktorá nie je sudcom, ale spĺňa nasledovné podmienky:

 • je občanom SR a dosiahla vek 40 rokov,
 • je voliteľná do Národnej rady SR,
 • je bezúhonná
 • má vysokoškolské právnické vzdelanie a najmenej 15 rokov vykonávala právnickú prax,
 • je plne spôsobilá na právne úkony,
 • je zdravotne spôsobilá na výkon funkcie predsedu NSS.

Na NSS je potrebné zabezpečiť aj dostatočný počet sudcov. Zámer sudcov, aby všetci sudcovia správneho kolégia Najvyššieho súdu SR automaticky prešli aj s ich agendou pod nový NSS, nebol akceptovaný a sudcovia tak budú vyberaní na základe výberového konania, ktoré vyhlásil predseda Súdnej rady dňa 9. marca 2021 na obsadenie 29 voľných miest sudcov. Kandidáti môžu podávať žiadosť o zaradenie do výberového konania do 6. apríla 2021. Pre úspešnú kandidatúru musia splniť tieto podmienky:

 • občan SR a v deň výberového konania dosiahnutý vek 30 rokov,
 • získané vysokoškolské vzdelanie  druhého  stupňa  v  študijnom  odbore  právo na právnickej fakulte vysokej školy v SR alebo uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou; ak osoba získala vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v odbore právo,
 • právnická prax najmenej 10 rokov,
 • plná spôsobilosť na právne úkony,
 • zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie sudcu,
 • bezúhonnosť,
 • splnenie predpokladov sudcovskej spôsobilosti,
 • trvalý pobyt na území SR,
 • zložená justičná skúška.

Doposiaľ sa prihlásilo 34 kandidátov, z toho na základe posúdenia Súdnej rady ako výberovej komisie splnilo predpoklady 31 kandidátov, ktorými sú  Kristína Babiaková, Róbert Bardač, Vladimír Bela, Martin Cibuľa, Zuzana Čížová, Juraj Danko, Stanislav Ďurica, Andrea Erdösová, Marián Fečík, Anita Filová, Lucia Horváthová, Dana Jelínková Dudzíková, Roman Jurík, Peter Kubovič, Silvia Marcinová, Ladislav Mikloš, Mária Moskvičová, Mariana Mošadová, Pavol Naď, Viera Nevedelová, Peter Oravec, Anna Peťovská, Lenka Popovičová, Zdenka Reisenauerová, Zsolt Suver, Ina Šingliarová, Viola Takáčová, Marián Trenčan, Juraj Vačok, Alexander Vagovics a Juraj Vališ.

Len 3 uchádzači predpoklady nesplnili a nebudú zaradení do výberového konania. Následne vykonala Súdna rada žrebovanie poradia uchádzačov, v ktorom budú kandidáti vypočutí v dňoch 7., 8., 9., 12., 13. a 14. apríla 2021 prostredníctvom dištančnej formy.

Výberovým konaním sa overia odborné znalosti, všeobecný prehľad, schopnosť tvorivého myslenia, rýchlosť uvažovania, verbálny prejav a schopnosť rozhodovania kandidátov. Výberové konanie sa bude realizovať verejným vypočutím, na ktorom bude mať každý z kandidátov možnosť vystúpiť bez účasti ostatných kandidátov, pričom priestor na vystúpenie nesmie presiahnuť 20 minút. V rámci tohto času sa kandidát predstaví a uvedie dôvody, prečo sa uchádza o funkciu sudcu NSS, aké sú jeho doterajšie pracovné skúsenosti, rozsah publikačnej činnosti a najvýznamnejšie dosiahnuté pracovné výsledky. Členovia Súdnej rady budú následne kandidátovi klásť otázky. Celkový čas vypočutia nesmie presiahnuť jednu hodinu.

Po verejnom vypočutí všetkých uchádzačov bude Súdna rada hlasovať jednotlivo o každom uchádzačovi. Úspešným kandidátom bude ten, za ktorého hlasovalo najmenej 10 členov Súdnej rady a umiestnil sa v poradí najviac do poradového miesta, ktoré zodpovedá maximálnemu počtu voľných miest.

Ako vyzerá príprava uchádzača na verejné vypočutie sme sa opýtali kandidátky JUDr. Anny Peťovskej, sudkyne Krajského súdu v Bratislave:

„Dovoľujem si Vás uistiť, že k príprave na verejné vypočutie sa staviam zodpovedne a s plnou vážnosťou tak, aby som ako sudca s 29 ročnou praxou ponúkla výberovej komisii a Najvyššiemu správnemu súdu kvalitné vedomosti a skúsenosti z rozhodovacej praxe, osobitne so zameraním na správne súdnictvo, ktorému sa plne venujem od roku 2006 ako sudca, predseda senátu a určité obdobie aj predseda správneho kolégia Krajského súdu v Bratislave, ktorý má vzhľadom na kauzálnu a miestnu príslušnosť osobitné postavenie medzi krajskými súdmi.

Považujem preto za svoj záväzok a zároveň samozrejmosť, dôstojne odprezentovať tak seba, ako aj krajský súd, na ktorom doposiaľ pôsobím.“