Najzaujímavejšie zákony schválené v roku 2020

V roku 2020 schválil parlament okrem zákonov súvisiacich s pandemickou situáciou aj mnohé iné dôležité zákony. V nasledujúcom článku poskytneme prehľad najvýznamnejších z nich.

Martina Beňovská 22. 12. 2020 5 min.

Novela zákona o sociálnom poistení

24. septembra 2020 bol schválený návrh novely zákona o sociálnom poistení, podľa ktorej sa od 1. januára 2021 znižuje dôchodkový vek poistencom dotknutých ročníkov (1957 až 1965), ktorým sa neodpočítalo šesť mesiacov v porovnaní s dôchodkovým vekom bezdetného poistenca. Dôchodkový vek sa od 1. januára 2021 upravuje tak, aby každý poistenec, ktorý vychoval deti, mal znížený dôchodkový vek o šesť mesiacov za každé vychované dieťa v porovnaní s dôchodkovým vekom bezdetného poistenca, ktorý sa narodil v tom istom kalendárnom roku.

Ďalšou významnou novelou v oblasti sociálneho poistenia je schválenie zákona o 13. dôchodku. Nárok na 13. dôchodok budú mať všetci poberatelia dôchodku bez ohľadu na sumu poberaného dôchodku. Suma 13. dôchodku sa ustanovuje diferencovane, v závislosti od sumy poberaného dôchodku, resp. úhrnu súm poberaných dôchodkov. Maximálna suma 13. dôchodku je 300 eur. Nárok na maximálnu sumu majú tí poberatelia dôchodkových dávok, ktorých suma dôchodku resp. úhrn súm dôchodkov je najviac v suma životného minima. Novela je účinná od 31.októbra 2020 a 13. dôchodky už boli tento rok Sociálnou poisťovňou vyplatené v novembrovom výplatnom termíne.

Návrh zákona o reforme súdnictva  

Ide o najvýznamnejšiu reformu súdnictva v Slovenskej republike od jej vzniku. Zriadi sa najvyššia inštancia pre správne súdnictvo – Najvyšší správny súd Slovenskej republiky, ktorý sa popri Najvyššom súde Slovenskej republiky a ostatných súdoch stane rovnocenným vrcholným orgánom sústavy všeobecných súdov. Sídlo bude mať v Bratislave a svoju činnosť začne 1. augusta 2021. Okrem rozhodovania o zákonnosti volieb do samospráv či o rozpustení alebo pozastavení činnosti politickej strany alebo hnutia, bude mať tiež na starosti disciplinárnu zodpovednosť sudcov, prokurátorov a ďalších právnických profesií.

Novela zákona o prokuratúre

2. septembra 2020 schválili poslanci národnej rady novelu zákona o prokuratúre obsahujúcu niekoľko pripomienok, ktoré navrhovala zapracovať prezidentka Zuzana Čaputová, keď zákon vrátila parlamentu. Podľa opätovne schválenej novely sa o funkciu šéfa Generálnej prokuratúry môžu uchádzať aj kandidáti, ktorí nie sú prokurátormi. Rozširuje sa okruh osôb a inštitúcií, ktoré kandidátov navrhujú. Špeciálnym prokurátorom by sa už nemusel stať len prokurátor Generálnej prokuratúry. Uchádzačom o funkciu generálneho i špeciálneho prokurátora bude môcť byť občan SR, ktorý je voliteľný do národnej rady a dosiahol vek aspoň 40 rokov. Vyžadovať sa bude od neho aspoň 15-ročná prax v právnickom povolaní a bezúhonnosť. Kandidát na špeciálneho prokurátora bude musieť mať odbornú justičnú skúšku.

Aktuálne sa pred pár dňami novým generálnym prokurátorom po mesiacoch prípravy legislatívnych zmien pre jeho transparentnejší výber, stal Maroš Žilinka.

Novela Trestného zákona a zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb

Od 1. novembra 2020 dochádza k systematickej zmene v Trestnom zákone, kedy sa trestný čin týrania zvierat a trestný čin zanedbania starostlivosti o zvieratá, dovtedy upravené medzi tzv. Trestnými činmi proti iným právam a slobodám, presúvajú medzi Trestné činy proti životnému prostrediu do nových ustanovení § 305a a § 305b.

Novela Trestného zákona zavádza tiež prísnejší postih za konanie uvedené v základnej skutkovej podstate trestného činu týrania zvierat, a to z predchádzajúcich dvoch rokov na šesť mesiacov až tri roky.

Pri trestnom čine zanedbania starostlivosti o zvieratá prišla zásadná zmena, ktorá je viditeľná už v názve – trestný čin zanedbanie starostlivosti o zvieratá sa zmenil na trestný čin zanedbanie starostlivosti o zviera, aby bolo možné za uvedený trestný čin postihovať páchateľa, ak sa dopustí týrania čo i len na jednom zvierati. Po novom je tento trestný čin upravený v § 305b Trestného zákona (predtým 378a) a jeho ustanovenia sa rozširujú o kvalifikovanú skutkovú podstatu (rovnakú ako pri trestnom čine týrania zvierat). Základná skutková podstata trestného činu zanedbania starostlivosti o zviera bola tiež doplnená o nový znak, ktorým je postihnutie v posledných 24 mesiacoch. [1]

Novela Trestného zákona zavádza tiež nový trestný čin – Organizovanie zápasov zvierat. Skutková podstata tohto trestného činu[2] reaguje na prípady nedôstojného zaobchádzania s domácimi či hospodárskymi zvieratami, využívanými v zápasových hrách.

Za trestné činy Týranie zvierat, Zanedbanie starostlivosti o zvieratá a Organizovanie zápasov zvierat bude po novom možné trestne stíhať aj trestať právnické osoby v zmysle Zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb.

Novela zákona o hazarde

Predmetná novela rozširuje možnosti obcí pri regulácii hazardných hier. Obce budú môcť na svojom území zakázať hazardné hry aj bez potreby petície občanov (predtým muselo petíciu podporiť najmenej 30 % obyvateľov, v prípade Bratislavy a Košíc 15 %). Novelou sa zároveň zakazuje umiestňovanie herní na vodorovnú vzdialenosť menej ako 500 metrov od školy, školského zariadenia, zariadenia sociálnych služieb, zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí a ubytovne mládeže, ak to ustanoví obec všeobecným záväzným zariadením (predtým to bolo 200 metrov pochôdzkovou vzdialenosťou). Zmena legislatívy sa dotkla aj hráčov registrovaných v registri vylúčených osôb. Po novom nebude môcť táto skupina ľudí tipovať výsledky zápasov či už v prevádzkach s kurzovými stávkami alebo na samoobslužných stávkových termináloch.

Novela zákona a odpadoch a zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje

14. októbra 2020 nadobudla účinnosť tzv. rýchla novela, ktorá zavádza povinnosť uhradiť náklady na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenia odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov vo výške ekonomicky oprávnených výdavkov, ustanovených vykonávacím predpisom. Vykonávací predpis teda stanoví sadzby, ktoré budú organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) platiť za zber a recykláciu vytriedeného odpadu v obciach priamo zberovým spoločnostiam. OZV stanovené sadzby potom premietnu do recyklačných poplatkov pre výrobcov.

Zmena sa dotkne aj obcí a miest. Samosprávam prináša táto novela prísľub, že by sa nemali ocitnúť bez OZV, ktorá im financuje triedený zber. Ak OZV vypovie zmluvu s obcou, zabezpečuje triedený zber odpadov v tejto obci až do uzatvorenia novej zmluvy obce s inou OZV.

Diskusie o téme zálohovania jednorazových nápojových obalov sa rozbehli aj na Slovensku, pričom termín začiatku zálohovania PET fliaš a plechoviek sa posúva späť na pôvodne ustanovený, t. j. na 1. januára 2022 (z dôvodu pandémie sa tento termín totiž pôvodne presunul na rok 2023).

  • Poznámky pod čiarou