Novela Daňového poriadku a zákona o poisťovníctve

Vláda predložila Národnej rade SR návrh zákona, ktorým nastali zmeny v daňovom poriadku a zákone o poisťovníctve.

JUDr. Alexandra Podivinská 11. 12. 2016 2 min.

Súčasná právna úprava

Zákon č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poisťovníctve“) upravuje odvod časti poistného pre poisťovňu, poisťovňu z iného členského štátu a pobočku zahraničnej poisťovne vo výške 8 % z prijatého poistného z poistenia z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla z činnosti vykonávanej na území Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok na osobitný účet ministerstva vnútra SR.[1]

Ciele vládneho návrhu zákona

  • Zavedenie odvodovej povinnosti z prijatého poistného pre poisťovne, ktoré vykonávajú činnosť na území Slovenskej republiky v odvetviach neživotného poistenia.
  • Efektívnejšie prerozdeľovanie finančných prostriedkov so štvrťročnou frekvenciou.

Navrhované zmeny

Podľa platnej právnej úpravy podlieha odvodu len odvetvie povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Vláda navrhuje, aby sa tento odvod rozšíril aj na ostatné odvetvia neživotného poistenia. Nové ustanovenie § 68a zákona o poisťovníctve by malo znieť nasledovne:

  • „Poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu a pobočka zahraničnej poisťovne sú povinné odviesť 8 % z prijatého poistného z poistenia uvedeného v prílohe č. 1 časti A bodoch 1 až 9 a 10 písm. b) až 18 z činnosti vykonávanej na území Slovenskej republiky za prvý kalendárny štvrťrok  do konca apríla príslušného roka, za druhý kalendárny štvrťrok do konca júla príslušného roka, za tretí kalendárny štvrťrok do konca októbra príslušného roka a za štvrtý kalendárny štvrťrok do konca januára nasledujúceho roka na osobitný príjmový účet Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty.“[2]

Ako vyplýva z vyššie citovaného ustanovenia, kontrolu správnosti odvodu a ukladanie sankcií bude spadať do pôsobnosti Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty, podľa príslušných ustanovení zákona č. 63/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“). Výnosy z tohto odvodu budú príjmom štátneho rozpočtu.

Poznámky pod čiarou:

[1] Zákon č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[2] Paragrafové znenie vládneho návrhu zákona, čpt.252, dostupný na Internte:

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=6071