Navrhované zmeny v Civilnom mimosporovom poriadku

Poslanci Národnej rady SR, konkrétne Natália Blahová a Ondrej Dostál predložili Národnej rade SR návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v platnom znení. 

JUDr. Alexandra Podivinská 26. 03. 2017 3 min.

Na čo sa predložený návrh zákona zameriava?

Poslanecký návrh zákona sa zameriava na zavedenie ustanovení týkajúcich sa mimosporových konaní, v ktorých súd rozhoduje o umiestnení maloletého dieťaťa do resocializačného zariadenia, alebo reedukačného centra. Poslanci považujú súčasnú právnu úpravu za nedostatočnú vo vzťahu ku konaniam s týmto predmetom.

Ciele návrhu zákona

dôvodnej správy k poslaneckému návrhu zákona je zrejmé, že jeho cieľom je zabezpečiť, aby sa do resocializačných centier dostávali len také osoby, ktoré úspešne absolvovali protidrogovú liečbu, či liečbu inej závislosti.

Takýmto spôsobom by sa malo zabezpečiť, že sa do týchto zariadení nedostanú osoby, u ktorých je možné dôvodne predpokladať delikvenciu či úteky. Ďalej sa týmto zabezpečí, aby sa do reedukačného centra dostali maloletí len na základe odporúčania znalca z odboru psychológie a ktorých umiestnenie bude vykonané v ich záujme.

Zákon chápe resocializačné stredisko ako miesto pre aktivizovanie vnútorných schopností detí či plnoletých osôb, za účelom prekonania ich psychických, fyzických, sociálnych následkov spôsobených či už drogovou alebo inou závislosťou a ich následné zapojenie do riadneho spoločenského života. V súčasnosti súdy pri nariaďovaní umiestnení maloletých v resocializačných strediskách neprihliadajú na možnú závislosť maloletých na návykových látkach (najmä drogách) a v dôsledku toho sú maloletí vystavení ničím neriadenej a nesledovanej abstinencii, čo má za následok úteky, delikvenciu mladistvých, a iné patologické javy. (Dôvodná správa)

Navrhované zmeny

V súvislosti s vyššie uvedeným sa do ustanovení týkajúcich sa začatia konania zavádza povinnosť súdu v konaní o umiestnení maloletého do resocializačného strediska zisťovať, či pred takýmto umiestnením absolvoval liečbu dorovej alebo inej závislosti. Súd má povinnosť nariadiť znalecké dokazovanie, ktorého účelom je preskúmanie toho, či je takého umiestnenie maloletého v jeho záujme. Tieto povinnosti predkladatelia navrhujú zaviesť aj v prípade podania návrhu na vydania neodkladného opatrenia v týchto právnych veciach. Súbežne navrhujú možnosť lehotu na nariadenie neodkladného opatrenia flexibilne predĺžiť.

Súvisiaca novela zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele

Pretože v týchto konaniach vystupuje aj orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, predkladatelia považujú za nevyhnutné novelizovať aj tento právna predpis. Navrhuje sa zaviesť zákaz umiestnenia maloletého do resocializačného zariadenia, ak neabsolvoval liečbu závislosti. Rovnako, odporúčanie bude môcť príslušný znalec vydať len pokiaľ bude disponovať lekárskym potvrdením o absolvovaní liečby závislosti maloletého. Takéto potvrdenie od lekára bude môcť na účely vedeného súdneho konania vyžiadať aj orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Zákon o zdravotnej starostlivosti

Do tohto zákona sa navrhuje zaviesť povinnosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti vydať potvrdenie o absolvovaní liečby závislosti aj vyššie definovanému orgánu.

Predkladatelia navrhujú účinnosť predloženého návrhu zákona k 1. júlu 2017.