Brusel zasahuje proti HateSpeech na internete

HateSpeech alebo "nenávistná reč" bola prvýkraát upravená už v máji 2016 v tzv. kódexe správania vytvorenom Európskou Komisiou a internetovými spoločnosťami. Dnes už tretie hodnotenie kódexu správania o boji proti nelegálnemu nenávistnému prejavu na internete uskutočňované mimovládnymi organizáciami a verejnými orgánmi, ukazuje, že spoločnosti v oblasti informačných technológií odstránili v priemere 70% nelegálnej nenávistnej reči, ktorá im bola oznámená.

Brusel zasahuje proti HateSpeech na internete
Aký je cieľ tohto kódexu správania?

Každá z IT spoločností (Facebook, YouTube, Twitter, Microsoft a teraz Instagram), ktorí podpísali Kódex správania, sa zaviazala čeliť šíreniu nezákonnej nenávistnej reči on-line.
Keď dostanú žiadosť o odstránenie obsahu z ich online platformy, IT spoločnosti posúdia žiadosť proti ich pravidlám a usmerneniam Spoločenstva a v prípade potreby vnútroštátnym zákonom o boji proti rasizmu a xenofóbii transponujúcimi zákony EÚ o boji proti rasizmu a xenofóbii. Cieľom kódexu je zabezpečiť, aby sa žiadosti o odstránenie obsahu riešili rýchlo. Spoločnosti sa zaviazali skontrolovať väčšinu týchto žiadostí za menej ako 24 hodín a v prípade potreby odstrániť obsah.

Ako sa kódex správania zúčastňuje na širšej práci Komisie v oblasti nezákonného obsahu?

Výsledky monitorovania kódexu správania sa prispievajú k širšej práci Komisie, pričom online platformy by mali byť aktívnejšie v oblasti prevencie, odhaľovania a odstraňovania nezákonného obsahu.
Dňa 28. septembra 2017 Komisia prijala oznámenie, v ktorom sa poskytujú usmernenia pre platformy týkajúce sa postupov oznamovania a konania na boj proti nezákonnému obsahu online. Význam boja proti nezákonnej nenávistnej reči na internete a potreba pokračovať v práci s vykonávaním kódexu správania sú v tomto usmerňujúcom dokumente viditeľné.
Dňa 9. januára 2018 sa niekoľko európskych komisárov stretlo so zástupcami on-line platforiem, aby diskutovali o pokroku dosiahnutom v boji proti šíreniu nezákonného obsahu online vrátane on-line teroristickej propagandy a xenofóbie, rasistického nezákonného prejavu nenávisti, ako aj porušovania práv duševného vlastníctva -statement).

Aká je definícia nenávistnej nenávisti?

Nezákonná nenávistná reč je definovaná v právnych predpisoch EÚ (rámcové rozhodnutie o boji proti určitým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva) ako verejné podnecovanie k násiliu alebo nenávisti zameranému na skupiny alebo jednotlivcov na základe určitých charakteristík vrátane rasy, farbu, náboženstvo, pôvod a národný alebo etnický pôvod.

Bude kódex správania viesť k cenzúre?

Nie. Cieľom kódexu správania je riešiť on-line nenávistné prejavy, ktoré sú už nelegálne. Rovnaké pravidlá platia aj online aj offline. Obsah, ktorý je nelegálny offline, by nemal byť povolený, aby zostal legálny online.
V kódexe zdôrazňujú spoločnosti IT aj Európska komisia potrebu chrániť právo na slobodu prejavu. Kódex nemôže byť použitý na to, aby spoločnosti IT zničovali obsah, ktorý sa nepovažuje za nezákonnú nenávistnú reč alebo akýkoľvek druh prejavu, ktorý je chránený právom na slobodu prejavu stanoveným v Charte základných práv EÚ.
Okrem toho výsledky európskeho prieskumu z roku 2016 ukázali, že 75% respondentov, ktorí sa zúčastnili diskusií online alebo sa zúčastnili na diskusiách online, sa stretli s epizódami zneužívania, hrozby alebo nenávistných prejavov zameraných na novinárov. Takmer polovica z týchto ľudí uviedla, že to odradilo od zapojenia sa do online diskusií. Tieto výsledky ukazujú, že nezákonná nenávistná reč by mala byť účinne odstránená zo sociálnych médií, pretože by mohla obmedziť právo na slobodu prejavu.

Nie je to pre súdy, aby rozhodli, čo je nezákonné?

Áno, výklad zákona je a zostáva zodpovednosťou národných súdov.
Zároveň musia IT spoločnosti konať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, najmä s tými, ktoré transponujú rámcové rozhodnutie o boji proti rasizmu a xenofóbii a smernica o elektronickom obchode z roku 2000. Keď dostanú platné upozornenie na obsah, ktorý údajne obsahuje nezákonné prejavy nenávisti, musia spoločnosti IT posúdiť to nielen proti ich pravidlám a usmerneniam Spoločenstva, ale v prípade potreby aj proti uplatniteľným vnútroštátnym právnym predpisom (vrátane práva na vykonávanie práva EÚ), ktoré úplne je v súlade so zásadou slobody prejavu.

Mal by sa zobrať dole "Nenávidím vás"?

Útočné alebo kontroverzné vyhlásenie alebo obsah môžu byť legálne. Ako uviedol Európsky súd pre ľudské práva, "sloboda prejavu ... je uplatniteľná nielen na" informácie "alebo" nápady ", ktoré sú priaznivo prijaté alebo považované za neškodné alebo za lhostejnosť, ale aj za tých, ktorí urážajú, šok alebo narušiť štát alebo akýkoľvek sektor obyvateľstva ".

V kódexe zdôrazňujú spoločnosti IT aj Európska komisia potrebu chrániť právo na slobodu prejavu.

Posúdenie toho, čo by mohlo byť nezákonným prejavom nenávisti, zahŕňa zohľadnenie kritérií, akými sú cieľ a kontext výrazu. Zdá sa, že výraz "nenávidím vás" by sa považoval za nezákonnú nenávistnú reč, ak by to nebolo v kombinácii s inými vyhláseniami, napríklad o hrozbe násilia a odvolávania sa na rasu, farbu, náboženstvo, zostup anárodný alebo etnický pôvod, medzi inými. Čo zabraňuje zneužívaniu vlády? Kódex správania je dobrovoľným záväzkom Facebooku, Twitteru, YouTube a Microsoft. Nie je to právny dokument a neposkytuje vláde právo zbaviť sa obsahu. Spoločnosť Instagram tiež oznámila svoje želanie pripojiť sa k tomuto kódexu. Kódex nemôže byť použitý na to, aby tieto spoločnosti znižovali obsah, ktorý sa nepovažuje za nezákonnú nenávistnú reč alebo akýkoľvek druh prejavu, ktorý je chránený právom na slobodu prejavu, Charta základných práv EÚ.

Ako Komisia zhodnotila implementáciu kódexu správania? Kódex správania sa hodnotí prostredníctvom monitorovania vytvoreného v spolupráci so sieťou organizácií občianskej spoločnosti v rôznych krajinách EÚ. Používajúc spoločne dohodnutú metodiku, tieto organizácie testujú, ako spoločnosti IT uplatňovali kódex správania v praxi. Robia to tým, že pravidelne posielajú štyri žiadosti o IT spoločnosti o odstránenie obsahu z ich online platforiem. Organizácie zúčastňujúce sa na monitorovaní zaznamenávajú, ako sa s nimi zaobchádza. Zaznamenávajú, ako dlho potrebujú IT spoločnosti, aby vyhodnotili žiadosť, ako spoločnosti IT odpovedajú na žiadosť a spätnú väzbu, ktorú dostali od IT spoločností. Ako Komisia pracuje s platformami? spolupráca s Európskou komisiou, platformami IT, organizáciami občianskej spoločnosti a vnútroštátnymi orgánmi. Všetky zainteresované strany sa stretávajú pravidelne pod záštitou skupiny na vysokej úrovni pre boj proti rasizmu a xenofóbii, aby diskutovali o výzvach a pokroku.

Okrem pravidelných monitorovacích cvičení sa Komisia angažuje v neustálom dialógu s platformami s cieľom podporiť pokrok vo všetkých záväzkoch v kódexe. Okrem toho sú organizované workshopy a školenia so spoločnosťami a ďalšími príslušnými zainteresovanými stranami. Napríklad tréningový kurz vedený spoločne so spoločnosťou Google v Dubline v novembri 2017 sa zameral na zvyšovanie kvality upozornení od dôveryhodných podvodníkov s cieľom zabezpečiť efektívnejšiu reakciu recenzentov obsahu firiem.

Zdroj: EK