Nesprávne parkovanie už môžu sankcionovať samosprávy

Mestá a obce získali od 1. mája 2021 novú kompetenciu, podľa ktorej môžu udeľovať sankcie držiteľom vozidiel za porušenie zákazu zastavenia a státia. Takéto oprávnenie mal doposiaľ len Policajný zbor SR, po novom tak budú môcť samosprávy zasielať rozkazy s pokutou priamo držiteľovi vozidla bez potreby prejednania.

Martina Vanc 03. 05. 2021 2 min.

Schválená zmena zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke bola navrhnutá najmä z dôvodu nedostatočných personálnych a technických kapacít Policajného zboru SR a zároveň aj z dôvodu zavádzania vlastných parkovacích politík jednotlivých samospráv, ktoré však nemali oprávnenie na kontrolu ich dodržiavania (resp. dodržiavania pravidiel cestnej premávky) a ukladanie pokút za účelom vymožiteľnosti pravidiel. Prínos nového riešenia by mali pocítiť najmä obyvatelia jednotlivých miest a obcí, ktorí získajú viac bezpečnosti a komfortu na cestách.

Oprávnenia miest a obcí

Samosprávy sú oprávnené:

  • zadokumentovať porušenie zákazu zastavenie alebo státia technickými prostriedkami obce,
  • vydať rozkaz o pokute,
  • prijať a vybaviť podanie odporu,
  • rozhodovať v konaní o správnom delikte po podaní odporu.

V prípade podania odvolania proti rozhodnutiu obce (vydanom po podaní odporu) bude odvolacie konanie viesť príslušný orgán Policajného zboru, ktorým je miestne príslušný dopravný inšpektorát.

Pokuty

Príjmy, ktoré obce a mestá obdržia z pokút, sú príjmom ich rozpočtov. Výška pokuty, ktorú môžu obce a mestá uložiť za porušenie zákazu zastavenia a státia, je stanovená pevne vo výške 78,- eur. Ak držiteľ vozidla, ktorému bola pokuta uložená, uhradí pokutu do 15 dní od doručenia rozkazu, uhradí iba 2/3 z tejto sumy, t. j. 52,- eur. Vyššia pokuta hrozí v prípade neoprávneného parkovania na miestach vyhradených pre osoby so zdravotným postihnutím, na železničnom priecestí, v podjazde alebo tuneli, kedy sa držiteľovi vozidla ukladá sankcia vo výške 198,-eur, pričom aj v tomto prípade platí zníženie pokuty o 1/3 pri včasnom uhradení do 15 dní.

Sankcie môžu obce ukladať v súlade s objektívnou zodpovednosťou, t. zn., že osobou zodpovednou za dodržiavanie pravidiel je v tomto prípade držiteľ vozidla (nie vodič). Držiteľom sa rozumie osoba zapísaná v osvedčení o evidencii – v technickom preukaze. Naviazanie sankcie na objektívnu zodpovednosť držiteľa vozidla je efektívne, rýchle, hospodárne a zlepšuje vymáhateľnosť právoplatne uloženej pokuty na rozdiel od situácie, kedy by bola zodpovednosť určená subjektívne.

Ministerstvo vnútra SR pripravilo pre samosprávy podrobný manuál „Realizácia porušenia zákazu zastavenia a státia vozidiel obcou, obecnou políciou“ a šablónu rozkazu obce o uložení pokuty, ktoré sú k dispozícií na https://www.minv.sk/?objektivna-zodpovednost-realizovana-obcou.