Nesprávne účtovanie ceny za prepravu taxíkom?

Využili ste možnosť prepravy taxíkom, avšak účtovanie ceny za poskytnutú službu nie je podľa Vás v súlade so zákonom? Pozrime sa bližšie na právnu úpravu vzťahujúcu sa na danú situáciu, ochranu a možnosť postupu zákazníka ako spotrebiteľa.

JUDr. Mária Dvončová 02. 05. 2018 4 min.

V poslednej dobe sme Vás v článkoch informovali o situácii, ktorej čelí prevádzkovateľ taxislužby spoločnosť UBER. V tomto článku sa pozrieme bližšie na situáciu, kedy je zákazníkovi, ktorý využije prepravu taxíkom, nesprávne účtovaná cena za jazdu taxíkom. Práve tá je mnohokrát príčinou nespokojnosti zákazníkov taxislužby. Vychádzali smeprávoplatného rozhodnutia Slovenskej obchodnej inšpekcie, kedy zákazník podal podnet na inšpektorát, výsledkom správneho konania bolo uloženie pokuty predávajúcemu (taxikárovi).

Aj preprava taxíkom podlieha zákonu o ochrane spotrebiteľa

Podľa zákona § 3 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení („zákon o ochrane spotrebiteľa“), každý spotrebiteľ má právo na výrobky a služby v bežnej kvalite, uplatnenie reklamácie, náhradu škody, vzdelávanie, informácie, ochranu svojho zdravia, bezpečnosti a ekonomických záujmov a na podávanie podnetov a sťažností orgánom dozoru, dohľadu a kontroly) (ďalej len „orgán dozoru“) a obci pri porušení zákonom priznaných práv spotrebiteľa.

Podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona o ochrane spotrebiteľa,  je predávajúci povinný správne účtovať ceny pri predaji výrobkov alebo pri poskytovaní služieb. Aj preprava taxíkom, t.j. využitie taxislužby podlieha vyššie uvedenému zákonu. Po ukončení prepravy taxíkom je taxikár povinný Vám správne vyčísliť cenu služby.

Postup v prípade podozrenia na nesprávne účtovanie ceny pri poskytnutí prepravy taxíkom

Spotrebiteľ, ktorý sa domnieva, že pri poskytnutí služby prepravy taxíkom mu nebola účtovaná správne cena za poskytnutú služby má možnosť podať podnet na príslušný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie.

Slovenská obchodná inšpekcia je v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („zákon o štátnej kontrole“), orgánom kontroly vnútorného trhu.

V prípade ak dostane podnet na porušenie príslušných ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa, môže postupovať tak, že vykoná kontrolu za prítomnosti kontrolovaného poskytovateľa prepravnej služby – taxikára. Z kontroly je následne vyhotovený inšpekčný záznam.

Súčasťou podkladových materiálov je i vyžiadaný cenník cestovného. Ten je porovnaný s predloženým dokladom o kúpe - účtenkou. Do úvahy sa berú jednotlivé položky uvedené v účtenke a vyplývajúce z cenníka cestovného, napríklad jednorazová sadzba, jazdné, stojné, rôzne príplatky atď.

V niektorých prípadoch môže dôjsť práve k nesprávnemu účtovaniu ceny za prepravu taxíkom a to tým spôsobom, že je uvedený nesprávny súčet jednotlivých položiek v doklade o kúpe. Samozrejme v neprospech spotrebiteľa. Nesprávnym účtovaním ceny za poskytnutú služby v neprospech spotrebiteľa tak dochádza k neoprávnenému prospechu zo strany predávajúceho.

Výsledok správneho konania – pokuta uložená taxikárovi

V zmysle § 3 ods. 4 zákona o štátnej kontrole, inšpektorát je v správnom konaní orgánom prvého stupňa.

V prípade zisteného a preukázaného porušenia zákona o ochrane spotrebiteľa začne príslušný inšpektorát voči poskytovateľovi taxislužby správne konanie. Je mu zaslané oznámenie o začatí správneho konania. Podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov má právo sa pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

Ak bol protiprávny skutkový stav zo strany SOI spoľahlivo preukázaný, vydá rozhodnutie, v ktorom skonštatuje porušenie zákona a taxikárovi uloží pokutu.

Podľa § 24 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa, pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia povinnosti.

Podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo právne záväznými aktmi Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa28) uloží orgán dozoru výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi, dodávateľovi alebo osobe podľa § 9a alebo § 26 pokutu do 66 400 eur; za opakované porušenie povinnosti počas 12 mesiacov uloží pokutu do 166 000 eur. Je potrebné zdôrazniť, že zákon ukladá SOI povinnosť uložiť pokutu, nie možnosť uložiť pokutu.

Pokutu je povinný zaplatiť do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia  o uložení pokuty. Voči rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. Ak po právoplatnosti rozhodnutia zodpovedný subjekt pokutu nezaplatí, bude plnenie vymáhané.

Záver

V prípade, ak sa zákazník, ktorý využil prepravu taxíkom domnieva, že mu bola účtovaná nesprávna cena za poskytnutú prepravu, má právo podať podnet na príslušný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie. K podnetu je potrebné priložiť dôkazy o údajnom porušení zákona, ktorými spotrebiteľ disponuje, napríklad účtenkou. V prípade preukázaného porušenia ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa na strane taxikára, uloží SOI finančnú pokutu.