Pochybujete o gramáži objednanej porcie? Máte právo skontrolovať váhu porcie.

Objednali ste si v reštaurácii alebo v stánku jedlo a nezdá sa Vám veľkosť porcie? Ako si môžete skontrolovať váhu porcie? Aké sú následky pre predávajúceho, ktorý svojim zákazníkom toto neumožní alebo má váhu s neplatným overením?

JUDr. Mária Dvončová 11. 03. 2019 4 min.

Určite to poznáte. Prídete do reštaurácie, objednáte si podľa jedálneho lístka. Hladní čakáte na čašníka, kým prinesie Vašu objednávku. Avšak veľkosť prinesenej porcie sa Vám nezdá. Podľa Vášho názoru nezodpovedá tomu, čo je uvedené v menu. Takáto situácia sa stáva mnohým zákazníkom, či už v reštauráciách ale napr. aj v pouličných stánkoch s občerstvením. Ako môžete postupovať? Čo môžete požadovať od predávajúceho? Zaujali nás uverejnené rozhodnutia Slovenskej obchodnej inšpekcie („SOI“), v ktorých uložila pokutu práve vo vyššie uvedených prípadoch.

Povinnosť prevádzky mať meradlo kvôli kontrole hmotnosti výrobkov

Podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z.  ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov („zákon o ochrane spotrebiteľa“) je predávajúci povinný predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo v správnom množstve a umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto údajov.

Uvedenú povinnosť si predávajúci plní i tým, že umožní spotrebiteľom prekontrolovať si dodržanie deklarovanej hmotnosti výrobkov, ktoré si kúpili, prostredníctvom hmotnostného meradla. Meradlo sa musí nachádzať v prevádzkarni, byť k dispozícii spotrebiteľom (zákazníkom). Toto meradlo musí mať platné overenie orgánu metrológie. Ľudskou rečou povedané, v reštaurácii, bistre, bufete by sa mala nachádzať váha (digitálna, sklonná), kde si môžete odvážiť podávanú porciu jedla a overiť si tak, či Vám bolo naservírované jedlo s hmotnosťou deklarovanou v jedálnom lístku. Uľahčuje to tak i prípadnú reklamáciu hmotnosti porcie vo vzťahu k cene, ktorá bola zákazníkovi účtovaná.

Ako kontroluje túto povinnosť SOI?

Inšpektori SOI vykonávajú kontrolu dodržiavania zákona o ochrane spotrebiteľa aj priamo na mieste, v prevádzkarni. Je možné skonštatovať, a to i vzhľadom na množstvo rozhodnutí o uložení pokuty[1], že dodržiavanie povinnosti stanovenej v ustanovení § 4 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa je častým predmetom kontroly zo strany inšpektorov.

Predávajúci je povinný preukázať inšpektorom, že umožňujú spotrebiteľom prekontrolovať si dodržanie deklarovanej hmotnosti výrobkov prostredníctvom váhy, ktorá má platné overenie orgánu metrológie.

Ak sa takáto váha v prevádzke nenachádza alebo nemá platné overenie,  je tento nedostatok uvedený v inšpekčnom zázname z vykonanej kontroly. Ako vyplýva z uvedených rozhodnutí SOI, predávajúci obvykle uvedenie do poznámky, že nedostatok napraví čo najskôr.

Po kontrole zo strany inšpektorov SOI a na základe zisteného a preukázaného porušenia príslušných ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúcemu zaslané oznámenie o začatí správneho konania. Súčasne je mu poskytnutá možnosť vyjadriť sa pred vydaním rozhodnutia k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

Pokuta predávajúceho aj tak neminie

Predávajúci častokrát dúfa, že na základe dodatočného zabezpečenia váhy alebo platného overenia orgánu metrológie dôjde k odpusteniu prípadnej pokuty.

Ako však uvádza v odôvodneniach svojich rozhodnutí SOI:

„Táto skutočnosť však nie je relevantným podkladom pre zbavenie sa objektívnej zodpovednosti účastníka konania za protiprávny skutkový stav zistený v čase kontroly. Odstránenie nedostatkov nie je ani dôvodom na zastavenie konania v zmysle § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov, nakoľko dôvod začatého konania neodpadol, k porušeniu zákona prišlo a toto bolo v čase kontroly zistené a preukázané.“(rozhodnutie SOI, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj,  číslo: P/0353/01/2018 zo dňa 30.11.2018).

Za porušenie povinností ustanovených zákonom o ochrane spotrebiteľa ukladá SOI rozhodnutím obligatórne pokutu, a to až do výške 66 400 eur. Pri jej výške zohľadní charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia povinnosti. Proti rozhodnutiu o uložení pokutu má účastník konania právo podať odvolanie, a to do 15 dní od doručenia rozhodnutia.

Záver

Nezdá sa Vám veľkosť porcie jedla, ktoré ste si kúpili v reštaurácii, bistre alebo pouličnom fastfoode? Ako spotrebiteľ máte právo si skontrolovať kúpené jedlo prostredníctvom  váhy, ktoré by sa mala nachádzať v prevádzkarni. Váha by mala mať platné overenie orgánu metrológie. V prípade, ak túto povinnosť uloženú zákonom o ochrane spotrebiteľa predávajúci porušuje, je možné podať podnet na príslušný inšpektorát SOI, ktorý následne prostredníctvom kontroly stav preverí.

Zdroj: Právoplatné rozhodnutia SOI uverejnené na webstránke www.soi.sk

Poznámky pod čiarou:

[1] Dostupné na internete: https://www.soi.sk/sk/Pravoplatne-rozhodnutia/Prvostupnove.soi [zo dňa 29.1.2019][online].