Niektoré peňažné dávky nemôžete ako rodič poberať súčasne (2.časť)

Ktoré peňažné dávky od štátu môžete ako rodič poberať súčasne a ktoré nie? Pripravili sme pre vás príklady niektorých situácií.

JUDr. Mária Dvončová 24. 09. 2018 5 min.

V predchádzajúcom článku – 1. časť sme sa pozreli bližšie na rôzne situácie a vysvetlili, kedy rodičia môžu a kedy nemôžu poberať súčasne napríklad materské, materské a rodičovský príspevok, rodičovský príspevok a dávku v nezamestnanosti. Keďže kombinácií rôznych peňažných dávok od štátu pre rodičov je veľa, prinášame Vám druhú časť tohto článku. Opätovne vysvetlíme možnosť poberania ďalších peňažných dávok v rôznych situáciách.

Možnosť súčasného poberania rodičovského príspevku na dve deti do troch rokov veku

Podmienky nárokuna rodičovský príspevok a jeho poberanie upravuje zákon č. 571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov platnom znení („zákon o rodičovskom príspevku“).

Oprávnená osoba (rodič, náhradný rodič, manžel/ka rodiča dieťaťa v spoločnej domácnosti) má nárok poberať tento príspevok, ak zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku v prípade dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa.

V určitom prípade nastáva situácia, kedy sú v rodine dve malé deti, obe do troch rokov veku, pričom ani jeden z rodičov na ne už nepoberá materské. Vtedy obvykle rodič poberá rodičovský príspevok vo výške 220,70 eur mesačne.

V tejto súvislosti je však potrebné upozorniť na znenie § 3 ods. 6 zákona o rodičovskom príspevku: „Ak je v rodine viac detí podľa § 3 ods. 2, vzniká len jeden nárok na rodičovský príspevok a len jednej oprávnenej osobe určenej podľa ich dohody.“ Z uvedeného vyplýva, že i keď je v rodine viac detí do troch rokov veku, rodič (resp. iba jeden z rodičov podľa dohody) môže poberať iba jeden rodičovský príspevok, nie dva alebo tri podľa počtu detí. Viacnásobné poberanie rodičovského príspevku možné nie je.

Možnosť súčasného poberania príspevku na starostlivosť o dieťa a rodičovského príspevku

Podmienky nároku na príspevok na starostlivosť o dieťa a jeho poberanie upravuje zákon č. 561/2008Z.z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov platnom znení („zákon o príspevku na starostlivosť“).

Na rozdiel od rodičovského príspevku a situácie popísanej vyššie v texte, v prípade, ak je  v rodine viac detí do troch rokov veku a rodič si chce uplatniť na viaceré z nich príspevok na starostlivosť o dieťa, toto možné je. Ak rodič spĺňa podmienky pre priznanie nároku na  príspevok na starostlivosť o dieťa, môže poberať tento príspevok na každé jedno dieťa.

Ako je to však v prípade, že rodič chce poberať rodičovský príspevok na jedno dieťa a príspevok na starostlivosť na druhé dieťa? Upozorníme, že ide deti do troch rokov veku.V zmysle § 4 ods. 4 zákona o príspevku na starostlivosť: „Nárok na príspevok nevzniká, ak sa za celý kalendárny mesiac poskytuje jednej z oprávnených osôb alebo manželovi oprávnenej osoby materské alebo obdobná dávka v cudzine po uplynutí šiestich týždňov odo dňa narodenia ďalšieho dieťaťa alebo rodičovský príspevokalebo obdobná dávka v cudzine.“

Z citovaného ustanovenia vyplýva, že v prípade, že jeden z rodičov poberá rodičovský príspevok, nemôže poberať príspevok na starostlivosť ani na druhé dieťa. A to ani v prípade, že by tento príspevok poberal druhý rodič ako oprávnená osoba. Je preto potrebné sa rozhodnúť, či poberať v rámci rodiny iba jeden rodičovský príspevok súčasne  na obe deti (do troch rokov veku) alebo príspevok na starostlivosť na každé dieťa (jeho výška závisí od skutočnosti kto sa o dieťa stará a je podmienený aj dôchodkovým poistením poberateľa príspevku).

Súčasné poberanie prídavku na dieťa a iných peňažných dávok

Prídavok na dieťa  je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa. Poskytuje sa v sume 24,34 eur, pričom sa vypláca na mesačnej báze. Podmienky nároku na túto peňažnú dávku upravuje zákon č. 600/2003 Z.z.  oprídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v platnom znení.

Prídavok na dieťa sa poskytuje na každé jedno dieťa nezaopatrené dieťa, pričom ak je viac oprávnených osôb a spĺňajú podmienky pre poberanie tejto dávky, prídavok na to isté dieťa patrí len jednej z nich.

Poberanie prídavku na dieťa nie je ovplyvnené ani podmienené inými peňažnými dávkami, to znamená, že je možné ho poberať zároveň s materským, rodičovským príspevkom, príspevkom na starostlivosť o dieťa atď..

Možnosť súčasného poberania príspevku na starostlivosť odieťa rodičom, ktorý poberá materské

Jednou z podmienok nároku na príspevok na starostlivosť o dieťa je, že oprávnená osoba vykonáva zárobkovú činnosť. Zárobkovou činnosťou je činnosť oprávnenej osoby, ktorá je z tejto činnosti povinne dôchodkovo poistená ako zamestnanec podľa osobitného predpisu alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba podľa osobitného predpisu.

AVŠAK v zmysle § 4 ods. 3 zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa sa za zárobkovú činnosť považuje aj poberanie materského alebo poberanie obdobnej dávky v cudzine najdlhšie do šiestich týždňov odo dňa narodenia ďalšieho dieťaťa.

Z uvedeného vyplýva, že ak napríklad matka dieťaťa poberá materské na mladšie dieťa, môže poberať, resp. uplatniť si nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa (na staršie dieťa) až do 6 týždňov veku mladšieho dieťaťa. V tomto rozsahu je súbeh poberania týchto dvoch peňažných dávok možný.

Záver

Záverom si dovolíme poukázať na skutočnosť, že inštitúcia vyplácajúca peňažnú dávku sleduje splnenie podmienok pre nárok na danú dávku a neprípustnosť jej súbehu s inými peňažnými dávkami. Zároveň platí, že v prípade akéhokoľvek neoprávneného poberania dávky (v rozpore s platnými právnymi predpismi) je jej príjemca povinný ju vrátiť.