Niektoré peňažné dávky od štátu nemôžete ako rodič poberať súčasne (1.časť)

Ktoré peňažné dávky od štátu môžete ako rodič poberať súčasne a ktoré nie? Pripravili sme pre vás príklady niektorých situácií (aktualizované k 1.1.2019).

JUDr. Mária Dvončová 04. 09. 2018 4 min.

V tomto článku sa pozrieme bližšie na peňažné dávky poskytované štátom pri rôznych životných situáciách. Môže ísť o štátne sociálne dávky, ale napríklad aj dávky sociálneho poistenia. Súčasné poberanie niektorých z nich totiž príslušné právne predpisy neumožňujú. Nakoľko rôznych možností poberania dávok a ich kombinácií je veľké množstvo, pozreli sme sa bližšie na tie určené pre rodičov.

Materské poberané obomi rodičmi súčasne – zmena od 1.1.2019

Materské je dávka nemocenského poistenia, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa v zmysle zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v platnom znení („zákon o sociálnom poistení“) v prípade ženy v súvislosti s tehotenstvom a starostlivosťou o narodené dieťa, v prípade iného poistenca (napríklad otca dieťaťa) v súvislosti s prevzatím dieťaťa do svojej starostlivosti.

V minulosti existovala nejednoznačnosť v interpretácii ustanovenia, ktoré sa týkalo možnosti rodičov poberať materské súčasne, v tej istej dobe. I v prípade poberania materského na dve rôzne deti. Prax Sociálnej poisťovne bola taká, že v prípade, ak otec poberal materské na staršie dieťa a matka začala poberať materské na mladšie dieťa, Sociálna poisťovňa otcovi materské na staršie dieťa odňala. Nebolo možné súbežné poberanie materského obomi rodičmi.

Novela zákona o sociálnom poistení, ktorá nadobudla účinnosť (v tejto časti) 1.1.2019 spresnila a zjednoznačnila text príslušného ustanovenia zákona tak, že

v prípade, ak otec po dohode s matkou prevzal do starostlivosti jedno dieťa a poberá na neho materské, matka môže súčasne poberať materské na ďalšie dieťa. 

Materské a rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa. Právnu úpravu nachádzame v zákone č. 571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („zákon o rodičovskom príspevku“).

V zmysle § 3 ods. 8 písm. a) uvedeného zákona, nárok na rodičovský príspevok nevzniká ani jednej oprávnenej osobe, ak aspoň jedna z nich má nárok na materskéalebo má nárok na obdobnú dávku ako materské v členskom štáte a suma materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte za celý kalendárny mesiac je vyššia ako suma rodičovského príspevku podľa § 4 ods. 1 a 2 alebo § 4 ods. 3.

Ako príklad z praxe uvedieme situáciu pri tzv. reťazovom pôrode, kedy matka dieťaťa prechádza plynule z rodičovskej dovolenky na materskú dovolenku (z poberania rodičovského príspevku na materské), resp. druhé dieťa sa jej narodí skôr ako staršie dieťa dovŕši tri roky veku. Ak matka poberá rodičovský príspevok na staršie dieťa, je tehotná a podá žiadosť o priznanie materského, je potrebné sa odhlásiť na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny z poberania rodičovského príspevku, nakoľko poberanie týchto peňažných dávok súčasne nie je možné.

Rodičovský príspevok a dávka v nezamestnanosti

Rodičovský príspevok sa poskytuje oprávnenej osobe, obvykle rodičovi, do troch rokov veku dieťaťa. Ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ktorý si vyžaduje osobitnú starostlivosť, môže sa poskytovať až do šiestich rokov veku dieťaťa. Nárok na tento príspevok nie je podmienený ani ovplyvnený výškou ani druhom príjmu rodiča. To znamená, že rodič poberajúci rodičovský príspevok môže vykonávať zárobkovú činnosť, byť zamestnaný, živnostník, podnikateľ. A súčasne môže i naďalej poberať rodičovský príspevok do troch rokov veku dieťaťa.

Ako je to však v prípade, ak sa rodič poberajúci rodičovský príspevok zaeviduje na príslušnom úrade práce ako uchádzač o zamestnanie a chce požiadať zároveň o dávku v nezamestnanosti vyplácanú Sociálnou poisťovňou?

V tomto prípade si musí vybrať. V zmysle § 106 zákona o sociálnom poistení, poistenec nemá nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti za dni, počas ktorých má nárok na výplatu:

  • nemocenského, 
  • ošetrovného,
  • materského alebo sa mu vypláca rodičovský príspevok.

Z vyššie uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že nie je možný súbeh poberania rodičovského príspevku a dávky v nezamestnanosti jednou a tou istou osobou. Zákon však žiadnym spôsobom nezakazuje, aby rodičovský príspevok poberala druhá oprávnená osoba, napríklad druhý rodič. V praxi tak môže nastať situácia, kedy jeden rodič poberá dávku v nezamestnanosti a je evidovaný na úrade práce a druhý rodič poberá rodičovský príspevok.

Podobná situácia nastane, ak je napríklad tehotná žena evidovaná na úrade a poberá dávku v nezamestnanosti. Ak jej v súvislosti s tehotenstvom a pôrodom a po splnení ďalších zákonných podmienok vznikne nárok na materské, tak nebude môcť ďalej poberať dávku v nezamestnanosti.

Záver

V druhej pripravovanej časti tohto článku sa pozrieme bližšie

  • na súčasné poberanie rodičovského príspevku na dve deti do troch rokov veku,
  • na možnosť súčasného poberania príspevku na starostlivosť o dieťa, rodičovského príspevku a prídavku na dieťa a
  • na poberanie príspevku na starostlivosť o staršie dieťa rodičom, ktorý poberá materské na mladšie dieťa.