Dlžníkom sociálnej poisťovne o niečo ľahšie

Sociálna poisťovňa vo februári odoslala 9 265 SMS a e-mailov, v ktorých upozornila 6 772 zamestnávateľov na neodovzdané povinné mesačné výkazy za zamestnancov. Išlo o výkazy za december 2019.

Redakcia 21. 02. 2020 1 min.

Na základe upozornenia 1 027 zamestnávateľov zaslalo do Sociálnej poisťovne mesačný výkaz poistného dodatočne, čiže viac ako 15 % upozornených. Ani po upozornení si svoju povinnosť nesplnilo 5 745 zamestnávateľov a títo zostali dlžníkmi Sociálnej poisťovne.

Od 1. decembra 2019 je v platnosti novela zákona, podľa ktorej Sociálna poisťovňa hľadí na všetkých zamestnávateľov, ktorí nepredložili mesačný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ako keby mali nedoplatok poistného. Ak teda orgán verejnej moci (napr. prokuratúra, polícia, ale aj samospráva) požiada o informáciu ohľadom nedoplatkov, Sociálna poisťovňa o takomto zamestnávateľovi informuje, že má nedoplatok z dôvodu nesplnenia vykazovacej povinnosti. Takýto zamestnávateľ je ako neplatič vylúčený napr. z účasti na verejnom obstarávaní, možností dotácií či stimulov a pod.

Zamestnávatelia využívajúci ústretovú a bezplatnú službu Sociálnej poisťovne, ktorá upozorňuje na nesplnené zákonné povinnosti, môžu svoju chybu v relatívne krátkom čase napraviť a vyhnúť sa problémom v budúcnosti. Stačí, ak si v Sociálnej poisťovni nahlásia aktuálne kontakty – e-mail alebo číslo mobilného telefónu.

Zdroj: Sociálna poisťovňa