Nová právna úprava konkurzného konania a jej problémy

Dňa 1. februára 2017 nadobudol účinnosť zákon č. 377/2016 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej len zákon o konkurze a reštrukturalizácii). Touto novelou nastalo viacero zásadných zmien v konkurznom konaní, okrem iných, aj v podávaní návrhu na vyhlásenie konkurzu fyzickou osobou.

JUDr. Alexandra Podivinská 24. 05. 2017 4 min.

Doterajšia právna úprava

Podľa právnej úpravy platnej do začiatku marca roku 2017 si dlžník splnil svoju zákonnú povinnosť, a to podať návrh na vyhlásenie konkurzu v zákonom stanovenej lehote, pokiaľ sa dozvedel o tom, že je platobne neschopný, alebo je v predĺžení. Ak dlžník nedisponoval dostatočnými vedomosťami, či zručnosťami nato, aby zostavil tento návrh spolu s prílohami v súlade s vyhláškou č. 655/2004 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „vyhláška“), mohol požiadať advokáta o jeho zostavenie a podať ho sám na príslušný súd, alebo mohol dokonca splnomocniť advokáta na zastupovanie v konkurznom konaní. Pochopiteľne, advokátovi následne neplynuli z uznesenia o vyhlásení konkurzu obmedzenia, ako dlžníkovi.

Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii

Po nadobudnutí účinnosti už skôr spomenutej novely zákona o konkurze a reštrukturalizácii sa skomplikovala problematika podávania návrhov na vyhlásenie konkurzu. Novela zaviedla nové ustanovenie. Týmto je ustanovenie §166k zákona o konkurze a reštrukturalizácii a znie nasledovne:

„Pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo návrhu na určenie splátkového kalendára, až do ustanovenia správcu, musí byť dlžník zastúpený Centrom právnej pomoci, alebo advokátom určeným Centrom právnej pomoci.“

Príslušnoť toho ktorého Centra právnej pomoci sa určuje podľa miesta trvalého pobytu dlžníka. Centrum právnej pomoci si následne dohodne s dlžníkom termín stretnutia a poskytnú mu potrebné informácie. Centrum právnej pomoci potom rozhodne o tom, že či bude zastupovať dlžníka, alebo určí na základe svojho rozhodnutia dlžníkovi advokáta. Po tomto rozhodnutí niektorý z týchto subjektov vypracuje potrebné podklady a návrh putuje na príslušný súd. Ako vyplýva z vyššie citovaného zákonného ustanovenia, toto zastupovanie trvá do vydania rozhodnutia súdu, ktorým ustanoví dlžníkovi správcu, prípadne návrh odmietne. Situácia je však v súčasnosti taká, že Centrá právnej pomoci sú zavalené dopytom dlžníkov podať návrh na vyhlásenie konkurzu a dlžník, ktorý má už v súčasnosti povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu dostane termín stretnutia a spracovania jeho návrhu najskôr na december 2017.

A čo zákonné povinnosti dlžníka?

Dlžník má povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu v lehote 30 dní odvtedy, ako sa dozvedel o tom, že je v predlžení, alebo sa pri zachovaní odbornej starostlivosti mohol dozvedieť o svojom predlžení. Podľa ustanovenia § 3 ods. 3 prvá veta zákona o konkurze a reštrukturalizácii je v predlžení ten, kto je povinný viesť účtovníctvo podľa osobného predpisu má viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku.

V zmysle uvedeného, pokiaľ posatavíme do roviny povinnosť fyzickej osoby podať návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na určenie splátkového kalendára, ktorá je v podstate 30 dní od času, kedy sa dozvie alebo môže dozvedieť o svojom predlžení a na strane druhej vyťaženosť pracovníkov v Centrách právnej pomoci, ktorí nemajú kapacitu pre spracovanie veľkého návalu záujemcov, vzniká otázka, akým spôsobom bude zachovaná zákonná lehota na splnenie dlžníkovej povinnosti. Dôkazom, že zmena právnej úpravy spôsobila značné problémy v praxi môžeme nájsť aj v zverejneniach v Obchodnom vestníku, kde donedávna neboli zverejnené uznesenia o vyhlásení konkurzu podľa novej právnej úpravy. Javí sa, že tieto zmeny spôsobili „zmrazenie“ začatia nových konkurzov. Napokon, zodpovedanie otázky, či nával na Centrách právnej pomoci spôsobí aj sankcionovanie dlžníkov, ktorí si nesplnili svoju povinnosť podať návrh ukáže v konečnom dôsledku len ďalšia prax. Nie je vylúčené, aby súdy vychádzali pri splnení povinnosti dlžníkov z prvého kontaktu na Centre právnej pomoci.