Nová úprava v zákone o konkurze a reštruktralizácii – malý konkurz

Aj v dôsledku koronakrízy sa v súčasnosti mnohé podniky na Slovensku ocitli v nepriaznivej ekonomickej situácii. V tomto článku si predstavíme právny inštitút malého konkurzu, účinný od 1. januára 2021, ktorý vytvára právny rámec pre jednoduché, efektívne, hospodárne a rýchle likvidačné konanie, v ktorom neexistuje záujem pokračovať v prevádzke podniku. Inšpiráciou tejto právnej úpravy je právna úprava oddlženia fyzických osôb (tzv. osobný bankrot).

Martina Beňovská 26. 01. 2021 5 min.

Konkurz je vo všeobecnosti možné vyhlásiť na návrh veriteľa alebo na návrh dlžníka. Ak sa však konkurzné konanie začne a budú splnené nanovo vymedzené podmienky pre malý konkurz, súd by nemal vyhlásiť štandardný konkurz[1], ale mal by konkurzné konanie viesť po vyhlásení ako malý konkurz.

Začatie malého konkurzu

Inštitút malého konkurzu slúži iba právnickým osobám. Fyzické osoby (podnikatelia aj nepodnikatelia) využívajú inštitút oddlženia (osobného bankrotu). Voči fyzickej osobe – podnikateľovi môže byť vedený aj štandardný konkurz, avšak len za predpokladu, že návrh na jeho vyhlásenie podal veriteľ.

Konkurzné konanie smerujúce k vyhláseniu malého konkurzu sa začína doručením návrhu na vyhlásenie malého konkurzu na príslušný súd a končí zrušením malého konkurzu alebo iným ukončením konkurzného konania. Návrh na vyhlásenie malého konkurzu sa podáva prostredníctvom formulára na to určeného a navrhovateľ je povinný pred jeho podaním zaplatiť na účet súdu preddavok na úhradu nákladov malého konkurzu, v sume 500 eur. Rovnaká odmena prináleží správcom aj pri oddlžení. Naproti tomu preddavok na úhradu nákladov štandardného konkurzu predstavuje sumu 6 500 eur.

Podmienky malého konkurzu

Rýchlosť malého konkurzu reflektuje skutočnosť, že súd do 15 dní od doručenia návrhu na vyhlásenie malého konkurzu vyhlási na majetok dlžníka malý konkurz, ustanoví správcu a vyzve veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky, ak sú splnené nasledovné podmienky:

  • návrh na vyhlásenie malého konkurzu podal dlžník, ktorý je právnickou osobou,
  • dlžník má ustanovený štatutárny orgán a tento štatutárny orgán alebo jeho členovia sú osoby, ktoré nepôsobia ako štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu vo viac ako desiatich právnických osobách zapísaných v obchodnom registri,
  • bol zložený preddavok na náklady malého konkurzu,
  • dlžník neporušuje povinnosť podľa § 40 ods. 2 Obchodného zákonníka (neschválenie účtovnej závierky),
  • podľa posledných piatich účtovných závierok nemal dlžník záväzky v sume vyššej ako 1 000 000 eur,
  • podľa posledných piatich účtovných závierok nemal dlžník majetok v hodnote vyššej ako 1 000 000 eur,
  • vo vzťahu k dlžníkovi nepôsobia účinky začatia konkurzného konania alebo vyhlásenia konkurzu podľa prvej hlavy,
  • návrh na vyhlásenie malého konkurzu je úplný a je autorizovaný osobou oprávnenou konať v mene dlžníka.

Postavenie správcu v malom konkurze

Malý konkurz sa vyhlási len za predpokladu, že dlžník má ustanovený štatutárny orgán. Správca vystupuje v malom konkurze skôr ako administrátor konania. Riešenie miery uspokojenia jednotlivých veriteľov, ako aj obsah majetkovej podstaty sú viac postavené na iniciatíve veriteľov (podobne ako pri osobnom bankrote). V priebehu malého konkurzu na správcu neprejdú všetky funkcie štatutárneho orgánu (ako je tomu v prípade štandardného konkurzu), ale prejdú na neho iba tie funkcie, ktoré sú potrebné na postup v konaní. Štatutárny orgán počas malého konkurzu naďalej zabezpečuje vedenie účtovníctva úpadcu, koná za úpadcu voči finančnej a colnej správe, sociálnej a zdravotnej poisťovni, ako aj iným orgánom verejnej moci, koná za úpadcu v pracovnoprávnych vzťahoch, zabezpečuje plnenie povinností súvisiacich s archivovaním dokumentácie úpadcu a tiež plní v rozsahu svojich možností a schopností povinnosti uložené správcom. Ak však štatutárny orgán bez vážneho dôvodu nebude poskytovať správcovi súčinnosť alebo riadne vykonávať svoju pôsobnosť počas malého konkurzu, súd môže na návrh rozhodnúť o jeho vylúčení.

Zmena malého konkurzu

Aj keď sa konkurz začal viesť ako malý, mala by existovať možnosť pre veriteľov do určitej doby zvážiť, či nie je potrebné malý konkurz viesť ako štandardný konkurz. V nasledujúcich riadkoch si uvedieme dva prípady, kedy je možné zmeniť malý konkurz na štandardný.  

1/ Súd na návrh prihláseného veriteľa zruší malý konkurz a vyhlási štandardný konkurz, ak prihlásený veriteľ do šiestich mesiacov od vyhlásenia malého konkurzu zložil na účet súdu preddavok na úhradu nákladov štandardného konkurzu (t.j. 6 500 eur).

2/ Pri splnení predpokladov súd vyhlási štandardný konkurz aj vtedy, ak bol malý konkurz zrušený a dlžník nebol vymazaný z obchodného registra alebo iného zákonom určeného registra, do ktorého sa zapisuje.

Odporovateľnosť právnych úkonov

V malom konkurze patrí právo odporovať právnemu úkonu dlžníka, iba veriteľovi. Správca teda nemá zákonnú možnosť odporovať právnym úkonom dlžníka ako v štandardnom konkurze, čo v praxi bude znamenať, že jednak bude správca ukrátený o odmenu, ktorú by inak získal z nároku ktorý vznikol uplatnením odporovacieho práva (v štandardnom konkurze predstavuje odmena správcu 25 % z výťažku) a jednak možno predpokladať, že veritelia budú v tomto smere pasívni. Pasivitu veriteľov možno očakávať najmä vzhľadom na nedostatok ich vedomostí a prostriedkov na zisťovanie majetku, akými disponuje správca pri odporovaní právnych úkonov v štandardnom konkurze (napr. súčinnosť tretích osôb).

Zodpovednosť

Oproti zodpovednostným mechanizmom v štandardnom konkurze, vyvstal v malom konkurze osobitný model zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu, ktorý zohľadňuje dĺžku obdobia, v ktorom dlžník vykazoval záporné vlastné imanie. Pokuta (od 1 000 do 10 000 eur) má povahu poriadkovej pokuty a konať o nej bude súd z úradnej povinnosti. Na rozdiel od štandardného konkurzu, kde je pokuta za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu včas príjmom všeobecnej podstaty, v malom konkurze je táto pokuta príjmom štátneho rozpočtu.

Záver

Pri malom konkurze sme si mohli všimnúť mnohé znaky, podobné ako pri oddlžení. Odlišnosti vidíme najmä v podmienkach jeho vyhlásenia (čo je logické, nakoľko na rozdiel od oddlženia fyzických osôb, ide pri malom konkurze o právnické osoby), avšak pravdou je, že tento inštitút bol navrhnutý s cieľom uľahčiť malým podnikom odchod z finančného trhu, rovnako ako fyzickým osobám zbaviť sa dlhov pri oddlžení. Miera uspokojenia veriteľov je však už otázna, aj vzhľadom na nemožnosť odporovania právnych úkonov správcom.