Nová väznica

Naplnenosť väzníc je dlhodobo kritická. O potrebe výstavby novej väznice sa s prestávkami hovorí už 22 rokov. Možno aj preto Ministerstvo spravodlivosti predložilo do pripomienkového konania návrh realizácie projektu výstavby novej väznice. 

Nová väznica

Podľa Ministerstva spravodlivosti sú hlavné dôvody, pre ktoré je nevyhnutné rozšíriť kapacitu pre výkon trestu sú najmä: 

- dlhodobo nepriaznivý vývoj počtu väznených,

- kritická naplnenosť ústavov a

- nepriaznivý technický stav objektov.

História počtu obvinených a odsúdených

Pri pohľade na vývoj počtu obvinených a odsúdených napríklad od roku 1990, možno konštatovať, že tá krivka stále stúpa. Nijako zásadne to neovplyvnili ani amnestie v rokoch 1993, 1999, 2000, 2004 a 2013. Aktuálne máme v ústavoch na výkon trestu a výkon väzby vyše 10 200 väznených. Vychádzajúc z historických dát, demografickej prognózy a ďalších ukazovateľov je predpoklad, že tento počet bude aj naďalej rásť a v ďalších desiatich rokoch presiahne hranicu 11 000.

Rekordný rok 2017

V roku 2016 sa využitie kapacity ústavov pre výkon trestu odňatia slobody opäť priblížilo k svojmu limitu keď dosiahlo 97,7 % (a to pri započítaní zákonnej ubytovacej plochy 3,5 m2 na jednu väznenú osobu).

Ku koncu októbra (25.10.2017) ubytovacie kapacity pre odsúdených v ústavoch dosiahli obsadenosť dokonca 99,66%. Pri prepočte ubytovacej plochy na 4 m2 na jednu väznenú osobu (v súlade s odporúčaniami Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania  alebo trestania /Výbor CPT/ a záväzku z Aktualizovanej koncepcie väzenstva) bola ubytovacia kapacita využitá dokonca na 102,1 %.

Obstarnuté väznice

Z osemnástich väzenských zariadení, ktoré dnes máme v prevádzke, je 13 starších ako 30 rokov. Zároveň väčšina z nich nemá žiadne alebo len veľmi obmedzené možnosti na ďalšie rozširovanie.

Dôležitý aspekt je aj aktuálne rozmiestnenie väzníc po Slovensku, ktoré spôsobuje značné regionálne rozdiely pokiaľ ide o možnosti umiestňovania odsúdených čo najbližšie k miestu bydliska. Jednak majú blízke osoby sťažené možnosti návštev odsúdeného. Avšak rovnako je tým zhoršená dostupnosť pre pracovníkov sociálnej kurately, probačných-mediačných úradníkov, čo znižuje účinnosť resocializácie.

Návrh realizácie projektu výstavby väzenského zariadenia Rimavská Sobota – Sabová

Vzhľadom na túto situáciu, ministerstvo predložilo do medzirezortného pripomienkovania „Návrh realizácie projektu výstavby väzenského zariadenia Rimavská Sobota – Sabová“. Predložený návrh analyzuje spôsob realizácie projektu výstavby väzenského zariadenia formou verejno-súkromného partnerstva.

Dôležitým východiskom pri výbere lokality umiestnenia projektu na juhovýchode stredného Slovenska nebol len celkový počet odsúdených a odhad ich vývoja, ale i štruktúra odsúdených z pohľadu miesta ich bydliska. So zámerom zriadenia a rozšírenia resp. výstavby väzenského zariadenia v tomto regióne bol ešte v roku 1995 zakúpený areál Štátneho semenárskeho majetku v Rimavskej Sobote  - Sabovej, kde sa  aj plánuje realizácia  súčasného projektu. Areál je dnes využívaný ako otvorené oddelenie pre odsúdených s minimálnym stupňom stráženia s kapacitou 65 osôb.

Projekt predpokladá výstavbu väznice s kapacitou 832 miest pre výkon trestu odňatia slobody mužov, a to v minimálnom, strednom aj maximálnom stupni stráženia (vrátane doživotných trestov) a zároveň so zachovaním výkonu trestu odňatia slobody aj na otvorenom oddelení. Zároveň by malo byť vytvorených 298 funkčných miest príslušníkov a 42 funkčných miest zamestnancov.

V zmysle predpokladaného časového harmonogramu projektu by v prípade schválenia návrhu mohlo byť v roku 2018 spustené verejné obstarávanie. Následne v roku 2019 by sa mohla začať výstavba a od 2. polovice roku 2021 aj prevádzkovanie ústavu.

Schválením a realizovaním projektu sa zlepší dlhodobá nepriaznivá situácia v zabezpečení ubytovacích kapacít pre odsúdených. Dôležité je poukázať aj na skutočnosť, že zákonná ubytovacia plocha na jednu väznenú osobu je v súčasnosti 3,5 m² u mužov a  4,0 m² u žien a mladistvých. Avšak odporúčaním Výboru CPT  je zvýšenie minimálnej ubytovacej plochy až na 6,0 m² na jednu väznenú osobu.  Bez budovania nových väzenských areálov však toto nie je reálne.

 

Zdroj: MS SR