Nové elektronické cigarety. Môžu sa fajčiť tam, kde sa cigarety nesmú?

Chráni občanov zákon o ochrane nefajčiarov dostatočne? Na podnet nášho čitateľa sme sa v dnešnom článku zamerali na právnu úpravu ochrany nefajčiarov so zreteľom na fajčenie elektronických cigariet.

Redakcia 25. 03. 2019 4 min.

Na začiatok je potrebné predstaviť zákon, ktorý zákaz fajčenia reguluje. Jedná sa o zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý vznikol v roku 2004 a ako už aj z názvu vyplýva, cieľom zákonodarcu bolo primárne zvýšenie ochrany nefajčiarov. Okrem toho tento zákon ustanovuje miesta, kde sa fajčiť nesmie, a tiež reguluje predaj výrobkov určených na fajčenie, pričom sa však prvotne vždy hľadí na ochranu občanov.

V dnešnom článku sme sa zamerali na zákaz fajčenia v reštauráciách, s ktorým  ste sa už určite stretli. Reštaurácie po celom Slovensku prešli rekonštrukčnými zmenami, aby oddelili miestnosti pre fajčiarov v súlade so zákonom. V ostatných priestoroch je fajčenie prísne zakázané.

Ako je to však s fajčením elektronických cigariet? Nový trend zaujal veľkú časť obyvateľstva, pričom sa stretávame s rôznymi názormi na to, či sa jedná o fajčenie v pravom zmysle slova. Fajčiari využívajú tieto prístroje na rôznych miestach, dokonca na miestach, kde je fajčenie zakázané. Spornou sa však stáva otázka, či sa tým fajčiari dopúšťajú protizákonného konania a práve na to sme si posvietili.

Podľa spomínaného zákona platí zákaz fajčenia v zariadeniach spoločného stravovania okrem tých zariadení, ktoré majú pre nefajčiarov vyhradených najmenej 50 % z plochy, ktorá je stavebne oddelená od časti pre fajčiarov tak, aby do priestoru vyhradeného pre nefajčiarov neprenikali škodlivé látky z tabakových výrobkov alebo z ich dymu a dechtu alebo z výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, pričom priestor pre nefajčiarov musí byť umiestnený pri vstupe do zariadenia. Ostatné miesta, kde platí tento zákaz nájdete v zákone pod § 7, ods. 1.

Zahŕňa však táto právna regulácia aj zákaz fajčenia elektronických cigariet?

Zákon nám nanešťastie neposkytuje definíciu samotného fajčenia avšak uvádza, že jeho cieľom je ochrana ľudí pred výrobkami, ktoré sú určené na fajčenie. Takéto výrobky môžu, ale nemusia obsahovať tabak. Dôležitou charakteristikou je však ich podstata a teda, že sú vyrobené na fajčenie.

Dedukciou by teda bolo možné skonštatovať, že zákaz platí aj na elektronické cigarety, keďže sú to výrobky vyrobené na fajčenie. Ako je však možné, že sa stretávame s ľuďmi fajčiacimi elektronické cigarety aj na zakázaných miestach?

Nie je elektronická cigareta ako elektronická cigareta

Kontaktovali sme teda Ministerstvo zdravotníctva SR a následne Úrad verejného zdravotníctva SR, kde sme zistili, že aj medzi elektronickými cigaretami nachádzame viacero druhov, na základe ktorých sa zákaz fajčenia aplikuje, alebo nie. Na trhu sa totiž nachádzajú tzv. bezdymové cigarety, akými sú napríklad populárne cigarety IQOS, na ktoré sa zákaz nevzťahuje. V tomto prípade nie je dôležitou črtou elektronickej cigarety obsah nikotínu ako škodlivej látky, ale to, či túto cigaretu možno označiť ako bezdymovú.

Rozdiel medzi bezdymovou a inou cigaretou je fakt, že pri jej fajčení nedochádza k horeniu. Tieto cigarety náplň iba zohrejú, čím nedochádza k vzniku viacerých druhov dechtových spalín. Na tomto princípe sa zakladá aj hlavný argument, prečo takéto cigarety možno fajčiť aj na miestach, kde fajčenie zákon zakazuje.

Z údajov zistených priamo od výrobcu možno prehlásiť, že tieto cigarety majú hodnoty škodlivých látok v porovnaní s inými cigaretami nižšie v rozmedzí od – 16% po -99%. Na druhej strane musíme podotknúť, že skutočnosť, že sú hodnoty nižšie neznamená, že sú zanedbateľné. Zákon by teda mal brať do úvahy, že s úmyslom zvýšiť ochranu nefajčiarov v čo najvyššej miere neznamená vystavovať ich riziku, ktoré je nižšie než v prípade porovnateľných produktov.

Názory sú rôzne

Názory na fajčenie bezdymových cigariet občanov, ako aj prevádzkovateľov reštaurácií sa rozchádzajú. Niektorí toto fajčenie schvaľujú, iným prekáža miera škodlivých látok aj napriek tomu, že je nižšia. Z tohto dôvodu môžeme badať novodobú politiku stravovacích zariadení, ktoré sa snažia svojim hosťom vyhovieť, či už im tieto cigarety vadia, alebo ich nie. Na internete je možné nájsť mapu reštaurácií, ktorým fajčenie bezdymových cigariet neprekáža. V prípade už spomínaného druhu bezdymovej cigarety IQOS sa reštaurácie, ktoré také fajčenie vnímajú pozitívne vyznačujú ako,,iqos-friendly“.

Aký je Váš názor na fajčenie bezdymových cigariet na miestach, kde je fajčenie zakázané? Mala by sa právna úprava so zámerom zvýšiť ochranu nefajčiarov upraviť? Dajte nám vedieť v komentároch.