Nové formuláre súdnych podaní na ežaloby

Ministerstvo spravodlivosti SR zverejnilo prostredníctvom portálu ežaloby štyri nové formuláre prispôsobené civilným kódexom. Okrem ežalob sú nové formuláre pre užívateľov dostupné tiež prostredníctvom portálu www.slovensko.sk. Členmi pracovnej skupiny pre tvorbu nových formulárov boli aj zástupcovia Slovenskej advokátskej komory. Zámerom bolo vytvorenie a prepracovanie formulárov tak, aby vyhovovali potrebám advokátov aj súdov a zefentívnili ich prácu. Podania prostredníctvom formulárov sú preferovaným spôsobom podávania písomností na súdy, iné zákonné možnosti robenia podaní na súdy však neboli obmedzené.

Redakcia 14. 03. 2019 3 min.

Nové formuláre

  1. Žaloba/návrh na začatie konania, - slúži na podanie novej(prvej) žaloby/návrhu na začatie konania, okrem neodkladného alebo zabezpečovacieho opatrenia

  2. Neodkladné/zabezpečovacie opatrenie – samostatný formulár slúži pre jeho rýchlejšiu identifikáciu a spracovanie, pretože lehoty pri tomto type podania sú kratšie

  3. Podanie k spisovej značke -  ďalšie podanie vo veci, v ktorej už prebieha súdne konanie. Vo formulári je možné vybrať konkrétny typ podania (napr.: odvolanie, odpor, dovolanie, námietka, sťažnosť), alebo zvoliť možnosť „iné podanie“

  4. Všeobecné podanie - ak sa podanie netýka ani návrhu na začatie konania, ani podania k existujúcej spisovej značke, napr. žiadosť o potvrdenie, že spoločnosť nie je v exekúcii a i.

Prílohy k jednotlivým častiam formulára je možné pripájať buď samostatne, alebo môžu tvoriť súčasť formulára.

V súčasnej dobe sú v prevádzke  aj pôvodné formuláre, ktoré budú po osvedčení správnosti fungovania nových formulárov zneplatnené.

Tomáš Borec, predseda advokátskej komory: „Vzhľadom na vývoj spoločnosti smerom k výraznej elektronizácii vítame každý posun, ktorý pomôže k efektívnejšiemu fungovaniu  justičného systému a budovaniu právneho štátu. Ako členovia pracovnej skupiny sme spolupracovali na tvorbe nových formulárov a sme radi, že sa dostanú do praxe.“

Gábor Gál, minister spravodlivosti SR: „K vytvoreniu nových formulárov ministerstvo pristúpilo najmä z dôvodu zabezpečenia väčšieho komfortu nielen pre advokátov, ale aj širšej verejnosti pri elektronickej komunikácii so súdom. Príjem podaní prostredníctvom formulárov je teraz komfortnejší aj pre súdy, aj pre verejnosť. Výhodou pre súdy je zas preberanie údajov o účastníkoch alebo stranách sporu a ostatných informácií z formulára priamo do informačného systému, čo urýchli spracovanie podania a minimalizovanie chýb pri manuálnom spracovávaní.“

V zmysle § 82l písm. c) zákona č. 757/2004 Z. z  o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov orgán verejnej moci, advokát, súdny exekútor, notár a správca sú povinní v konaní pred súdom doručovať podania do elektronickej schránky súdu a používať pri elektronickej komunikácii so súdom elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie, ktorej sú majiteľom; to neplatí, ak súd požiada o predloženie určitej listiny a pre predkladanie administratívneho spisu alebo iného spisu. Hosťujúci euroadvokát doručuje elektronické podania prostredníctvom spolupracujúceho advokáta. Ak je pre podanie určený elektronický formulár, sú osoby podľa predchádzajúcej vety povinné podanie urobiť prostredníctvom takého formulára. Trovy vzniknuté porušením povinnosti podľa prvej vety nie sú predmetom náhrady trov konania.

Zdroj: Slovenská advokátska komora