Nové legislatívne návrhy v oblasti kryptoaktív

24. septembra 2020 prijala Európska komisia balík predpisov v oblasti digitálnych financií, ktorým by sa mala posilniť konkurencieschopnosť Európy a inovácie vo finančnom sektore. Spotrebiteľom ponúka väčší výber a viac príležitostí v oblasti finančných služieb a moderných platieb.

Martina Beňovská 22. 12. 2020 3 min.

Predložený balík predpisov pozostáva zo stratégie v oblasti digitálnych financií, stratégie pre retailové platby, legislatívnych návrhov regulačného rámca EÚ pre kryptoaktíva a z návrhov regulačného rámca EÚ pre digitálnu prevádzkovú odolnosť. Ďalej si bližšie priblížime legislatívne návrhy týkajúce sa kryptoaktív.  

Čo sú kryptoaktíva ? Kryptoaktíva možno definovať ako digitálne vyjadrenie hodnôt alebo práv, ktoré možno uchovávať a elektronicky s nimi obchodovať. Národná banka Slovenska (NBS) definuje kryptoaktíva ako digitálne aktíva založené na kryptografii (šifrovaní), ktoré sú decentralizované (t. j. nie sú vydávané príslušným orgánom) a väčšinou fungujú na tzv. blockchainovej technológii (blockchain zjednodušene – účtovná kniha kryptomien, uchovávajúca transakcie vykonávané užívateľmi). Ide o súhrnné označenie pre elektronické ,,mince“, resp. ,,tokeny“. Ako príklad kryptoaktív možno uviesť doposiaľ najväčšiu kryptomenu – Bitcoin.

Návrh nariadenia o trhoch s kryptoaktívami má umožniť posilnenie inovácií a zároveň zachovať finančnú stabilitu a chrániť investorov pred rizikami. Emitentom[1] a poskytovateľom kryptoaktív sa tak poskytne právna zrozumiteľnosť a istota. Nariadenie má posilniť ochranu spotrebiteľa pri vydávaní, obchodovaní, výmene a úschove kryptoaktív. Návrh nariadenia obsahuje aj opatrenia na zabránenie zneužívania trhu s cieľom zabezpečiť integritu trhov s kryptoaktívami. Nové pravidlá umožnia prevádzkovateľom s povolením v jednom členskom štáte poskytovať svoje služby v celej EÚ. Návrh je pripravený tak, aby dopĺňal existujúce nariadenia. Má sa aplikovať na spoločnosti, ktoré vydávajú kryptoaktíva alebo poskytujú služby spojené s kryptoaktívami. Z rozsahu uplatňovania sú vylúčené kryptoaktíva, na ktoré sa už vzťahujú iné nariadenia.[2]

Európska komisia predložila aj návrh pilotného režimu pre trhové infraštruktúry, ktoré sa chcú pokúsiť uskutočňovať a zúčtovávať transakcie s finančnými nástrojmi vo forme kryptoaktív. Pilotný režim predstavuje tzv. prístup sandbox (kontrolované prostredie), ktorý umožňuje dočasné výnimky z existujúcich pravidiel, aby regulačné orgány mohli získať skúsenosti s používaním technológie distribuovanej databázy transakcií v trhových infraštruktúrach, pričom sa zabezpečí, že dokážu riešiť riziká týkajúce sa ochrany investorov, integrity trhu a finančnej stability. Zámerom je umožniť spoločnostiam otestovať existujúce pravidlá a dozvedieť sa viac o ich uplatňovaní v praxi.

Príslušné vnútroštátne orgány členských štátov budú dohliadať na dodržiavanie všetkých týchto požiadaviek, pričom členské štáty musia určiť príslušný orgán ako jednotné kontaktné miesto. 

Trh s kryptoaktívami sa v posledných rokoch výrazne rozvíja aj v Slovenskej republike, kde vzniklo viacero spoločností, podnikajúcich v tejto oblasti, pričom nie sú subjektmi finančného trhu, nad ktorými vykonáva dohľad NBS. Nedávno zverejnené návrhy európskej regulácie kryptoaktív naznačujú, že podnikanie v tejto oblasti sa čoskoro môže stať regulovanou a dohliadanou činnosťou. Záverom uvádzame, že vyššie uvedené návrhy musia ešte prejsť legislatívnym procesom EÚ, pričom sa vzhľadom na neustály vývoj v tejto oblasti môžu zmeniť.

Zdroj: ec.europa.eu