Nové občianske procesné právo v 3 samostatných kódexoch už v roku 2015

Odbornú ako aj laickú verejnosť už dlhšiu dobu trápi otázka efektívnosti, rýchlosti a správnosti fungovania občianskeho súdneho konania. Vo všeobecnosti je možné povedať, že súčasná právne úprava je už dávno nedostačujúca a vyžaduje veľa systematických zmien. Z tohto dôvodu pristúpilo Ministerstvo spravodlivosti SR k vytvoreniu celkovej novej koncepcie občianskeho procesného práva, ktorá by malo reflektovať aktuálne požiadavky na fungovanie súdneho systému.

Redakcia 12. 03. 2013 4 min.
Občianske súdne konanie Občianske súdne konanie PrávneNoviny.sk

Už z vyjadrenia samotného ministra spravodlivosti je zrejmé, aké sú hlavné dôvody pre prijatie novej úpravy. „Cieľom nového systému procesných predpisov je zabezpečiť efektívnejšie, rýchlejšie a hospodárnejšie konanie, ktoré bude zodpovedať požiadavkám 21. storočia“, povedal minister spravodlivosti Tomáš Borec k Návrhu legislatívneho zámeru rekodifikácie civilného práva procesného.

Výsledkom takmer desaťmesačnej práce je návrh legislatívneho zámeru, na ktorom sa podieľali významní odborníci a akademici slovenského ako aj zahraničného právneho života. Jeho význam spočíva najmä v tom, že určuje základné smerovanie a pravidlá pre prípravu konkrétneho paragrafového znenia. Po tom, ako ho schváli vláda, by už nemalo tvorbe nového občianskeho procesného práva stáť nič v ceste.

3 kódexy zohľadnujú špecifiká jednotlivých konaní

Starý známy Občiansky súdny poriadok z roku 1963, ako jednotný zákonník pre celé občianske súdne konanie, sa stane minulosťou. Na miesto neho vzniknú 3 samostné kódexy, ktoré budú zohľadňovať špecifiká jednotlivých typov konaní a majú tak prispieť k vyššej prehľadnosti a efektívnosti konania. Z praxe je známe, že nie je možné pristupovať rovnakým spôsobom ku konaniam, ktoré sú svojou povahou odlišné a vyžadujú si iný, efektívnejší prístup. Preto napríklad v konaniach týkajúcich sa maloletých by sa mali uplatňovať jednoznačnejšie a prísnejšie pravidlá a angažovanosť súd by mala byť omnoho vyššia, najmä pokiaľ ide o vykonávanie dôkazov. Na druhej strane bežné súkromné spory si vyžadujú väčšiu flexibilitu a rýchlosť, ktoré sú jednými z najväčších prekážok vymožiteľnosti práva na Slovensku.

Civilný sporový poriadok bude predstavovať základný kódex pre väčšinu sporových konaní. Najväčšie zmeny sa dotknú predovšetkým zásady koncentrácie konania, kde sudca bude môcť stanoviť účastníkom konania povinnosť predložiť všetky dôkazy v určitej lehote, pričom na ďalšie dôkazy sa nebude prihliadať. Ďalšie zmeny sa dotknú opravných prostriedkov (napr. zrušenie mimoriadneho dovolania a rozšírenie prípustnosti dovolania), veľmi žiadanej efektívnejšej a modernejšej elektronizácie. Nemalé zmeny postihnú aj tzv. spotrebiteľské spory, ktoré pod vplyvom európskej legislatívy a EÚ získavajú osobitný rozmer. Hlavným určovateľom zmien bude však predovšetkým zabezpečenie rýchlosti konania s aktívnym prístupom sporových strán a súdu.

Civilný mimosporový poriadok bude svojím zameraním viacmenej kopírovať piatu hlavu súčasného Občianskeho súdneho poriadku. Osobitné konania a vybrané spory, ktorú budú obsiahnuté v tomto kódexe by mali byť chápané po novom ako „súkromné mimosporové konania s prvkom verejného záujmu“. Pri ich prejednávaní budú pre to platiť osobitné pravidlá a postupy, ako napr. vyšetrovacia zásada, zistenie objektívnej, „materiálnej“ pravdy, konanie súdu ex offo. Ich úprava v tejto podobe je logická, pretože už z povahy samotnej veci vyplýva ich osobitný charakter, ktorý si vyžaduje hlbšiu angažovanosť a zaintersovanosť súdu alebo iných inštitúcií či osôb. Jeho súčasťou sa tak stanú konania o maloletých, o osobnom stave, dedičské veci a i.

Správny súdny poriadok v samostatnej podobe vlastného kódexu je už dlhšiu dobu prezentovaná požiadavka praxe a odborníkov z oblasti práva. Ruka v ruke s podobou vlastného kódexu správneho súdnictva ide aj otázka samostného správneho súdu, tak ako ho poznáme z Českej republiky. V tomto smere je však možné očakávať, že správne súdy nebudú vyčlené z existujúcej súdnej sústavy, avšak príde k určitej miere osamostatnenia správneho súdnictva a vyššej špecialiázicii sudcov, ktorí budú výlučne prejednávať veci správneho súdnictva. Za týmto účelom je možné očakávať viaceré organizačné opatrenia.

Prehľad najdôležitejších zmien

  1. 3 nové kódexy - Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok.
  2. Hlbšia zásada koncentrácie - sudca bude môcť pri sporoch stanoviť stranám, ktoré sa súdia, aby všetky dôkazy predložili v stanovej lehote, inak sa na ne nebude prihliadať.
  3. Predbežné vypočutie strán - sudca si s účastníkmi konania ustáli, o čom vlastne spor je, ktoré dôkazy sa vykonajú, aké je predbežné právne posúdenie, v akých medziach sa bude konanie viesť.
  4. Zrušenie mimoriadneho dovolania.
  5. Kauzálna príslušnosť súdu - niektoré špecifické agendy (napríklad hospodárska súťaž, cenné papiere, priemyselné vlastníctvo, konkurz a reštrukturalizácia) budú rozhodovať iba vybrané súdy.
  6. Vznik špeciálneho veľkého senátu na Najvyššom súde SR - jeho úlohou by bolo vydávať rozsudky, ktoré by zjednocovali právnu prax, čím by sa de facto položili základy pre tzv. case law, .t.j sudcovskú tvorbu práva alebo inak povedané záväznosť judikatúry.

Ak pôdjde všetko podľa stanovených predpokladov a očakávaní, možno už v roku 2015 očakávať pripravné paragrafové znenie nových kódexov, pričom ich účinnosť je možná už v roku 2016. Nakoľko však žijeme v reálnom Slovenku, vieme, že väčšinou veci nejdú tak ako sú naplánované. Voľby, politická vôla, osobitné záujmy. Uvidíme aký bude výsledok. V každom prípade je súčasný návrh legislatívneho zámeru veľmi dobrým plánom a zámerom, ktorý by mohol predstavovať jeden z prvých krokov pre vyššiu vymožiteľnosť práva a právnu istotu v Slovenskej republike.

Stiahnuť prílohy