Nové pravidlá pre sprostredkovateľov online predaja

Už o niekoľko dní nadobudne účinnosť nové európske nariadenie, ktoré ukladá povinnosti niektorým podnikateľom. Čo musia po novom obsahovať obchodné podmienky? Nižšie Vám pre lepšiu orientáciu prinášame prehľad nových pravidiel a povinností, ktoré prevádzkovatelia online platforiem musia splniť v najbližšom období.

Martina Vanc 25. 06. 2020 4 min.

Koho sa nová legislatíva týka?

Nové Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1150 o podpore spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb („Nariadenie“) nadobudne účinnosť už 12. júla 2020. Hlavným cieľom uvedeného nariadenia je zabezpečenie spravodlivého a transparentného podnikateľského prostredia v oblasti online sprostredkovateľských služieb a internetových vyhľadávačov. To znamená, že sa na rozdiel od veľkého množstva regulácií z Európskej Únie nezameriava na ochranu fyzických osôb, ale na nastavenie férového prostredia pre podnikanie na internete.

Poskytovateľmi služieb, na ktoré sa toto Nariadenie vzťahuje sú najmä online obchody, online trhoviská, sociálne médiá, internetové vyhľadávače, alebo internetové platformy na porovnávanie cien služieb a produktov jednotlivých podnikateľov. Povinnosť podľa tohto Nariadenia preto vzniká všetkým osobám, ktoré na svojej platforme (webová stránka, aplikácia) ponúkajú, resp. sprostredkúvajú služby iných podnikateľov.

Nové povinnosti

Ak ste sprostredkovateľom, ktorý na svojom webe sprostredkúva služby iných podnikateľov, ste podľa Nariadenia povinný zverejniť svoje obchodné podmienky. Ak ich vypracované a uverejnené už máte, vzniká vám povinnosť zosúladiť ich znenie s obligáciami vyplývajúcimi z novej legislatívy. Tá po novom určuje, čo v obchodných podmienkach uvedené musí byť.

Okrem absolútneho základu, podľa ktorého musia byť obchodné podmienky zrozumiteľné, ľahko dostupné a nesmú byť zavádzajúce, musia obsahovať množstvo ďalších náležitostí:

 • stanovenie kritérií určujúcich poradie, v akom sú ponuky podnikateľov zobrazované používateľom (uvedené musí obsahovať aj informáciu, či je poradie možné ovplyvniť za odplatu),
 • popis doplnkového tovaru alebo služby, ktoré by online platforma mohla ponúkať na doplnenie tovaru alebo služieb svojich profesionálnych používateľov (teda obchodníkov inzerujúcich svoje tovary či služby prostredníctvom platformy sprostredkovateľa),
 • popis rozdielneho zaobchádzania v prípade, keď poskytovatelia mienia takýto postup použiť na predaj svojho vlastného tovaru alebo služieb (oproti zaobchádzania s ostatnými obchodníkmi),
 • popis prístupu obchodníkov ktorých predaj služieb a tovarov je sprostredkúvaný k osobným alebo iným údajom, ktoré používatelia / spotrebitelia poskytujú na danej online platforme,
 • informácie o dodatočných distribučných kanáloch a potenciálnych pridružených programoch, prostredníctvom ktorých môžu sprostredkovatelia uvádzať tovar a služby na trh, ktoré ponúkajú obchodníci prostredníctvom ich platformy;
 • informácie týkajúce sa celkových účinkov uvedených obchodných podmienok na práva duševného vlastníctva komerčného používateľa a kontrolu nad týmito právami (napr. všeobecné používanie log, ochranných známok alebo obchodných značiek)
 • informáciu o systéme vybavovania sťažností,
 • informáciu o minimálne dvoch mediátoroch, na ktorých sa môžu používatelia obrátiť za účelom vyriešenia sporu so sprostredkovateľom online služieb.

Mediátor pritom musí byť za každých okolností nestranný, musí byť cenovo dostupný a najmä musí rozumieť jazyku, v ktorom sú obchodné podmienky napísané. Predpokladá sa, že uvedenie takejto informácie napomôže uľahčeniu urovnávania sporov.

Sťažnosti, systém vybavovania sťažností

Podľa Nariadenia musia poskytovatelia, ktorí zamestnávajú viac ako 50 osôb alebo je ich ročný obrat vyšší ako 10 miliónov eur, vytvoriť vnútorný systém vybavovania sťažností obchodníkov, ktorých služby a tovary sú sprostredkúvané, týkajúcich sa nedodržiavania povinností podľa nariadenia alebo sťažností ohľadom technických problémov. Pojem „vnútorný“ však nevylučuje možnosť presunúť takýto systém na externého dodávateľa a poskytovateľ môže takúto možnosť využiť.  Sťažnosti musia byť vybavené transparentne, s aplikáciou zásady rovnakého zaobchádzania, bez odkladu a sťažovateľ musí byť o výsledku zrozumiteľne informovaný.

Ďalšie povinnosti

Okrem vypracovania nových obchodných podmienok, ktorých náležitosti špecifikujeme vyššie, musia predajcovia zabezpečiť aj nasledovné:

 • obchodné podmienky musia byť dostupné pre používateľov vo všetkých fázach obchodného vzťahu, vrátane predzmluvnej fázy,
 • povinnosť vopred vysvetliť dôvody týkajúce sa možného obmedzenia alebo ukončenia poskytovaných služieb, resp. spolupráce s jednotlivými obchodníkmi, v prípade úplného ukončenia má byť odôvodnenie poskytnuté najneskôr 30 dní pred ukončením spolupráce,
 • zmeny v obchodných podmienkach musia byť oznámené používateľom minimálne 15 dní vopred, v opačnom prípade budú tieto zmeny považované za neplatné,
 • neprijímať retroaktívne zmeny obchodných podmienok,
 • umožniť používateľom ukončiť zmluvu bez neprimeraných ťažkostí a zároveň uviesť, či si ponechávajú ich údaje naďalej aj po ukončení platnosti zmluvy,
 • vedenie a uverejnenie štatistických údajov o účinnosti vnútorných systémov vybavovania sťažností – cieľom je zhrnutie údajov za účelom ich poskytnutia kontrolným orgánom (vrátanie strediska pre monitorovanie ekonomiky online platforiem)
 • v neposlednom rade nebrániť obchodníkom v uvádzaní ich obchodnej totožnosti.

V závere pripomíname, že dátum účinnosti nariadenia je 12. júl 2020, preto by sprostredkovatelia mali nad splnením nových zákonných povinností zapracovať čo najskôr. Vyhnú sa tak sankciám, neplatnosti ich obchodných podmienok ako aj prípadným sporom.