Nové prijaté opatrenia z dielne ministerstva vnútra

Včera v podvečerných hodinách schválil parlament balíček nevyhnutných opatrení na zmiernenie dopadov koronavírusu v krajine. Tentokrát išlo o opatrenia navrhnuté Ministerstvom vnútra SR. Zistite, čo bude počas korona krízy s vašimi dokladmi, živnosťou ale aj v akom prípade sa zvyšujú pokuty!

Andrea Palgutová 08. 04. 2020 7 min.

Za niektoré priestupky zaplatíte viac

Za priestupky spáchané neuposlúchnutím varovných signálov, pokynov a výziev orgánov verejnej moci, právnických osôb a fyzických osôb v súvislosti s plnením úloh podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva sa zvyšuje pokuta. Za tieto priestupky spáchané na úseku civilnej obrany môžete dostať pokutu v blokovom konaní (konanie poznáte napr. pri cestnej kontrole) v čase mimoriadnej situácie až 1000 eur. Zároveň sa zavádza, že dané pokuty môžu ukladať aj orgány Policajného zboru a obecné/mestské polície.

Zákon o cestnej premávke

Tak ako je to pri trvalom vyradení vozidla, zavádza sa možnosť požiadať aj o dočasné vyradenie vozidla z evidencie prostredníctvom elektronickej služby.

Pre niektoré skupiny vodičov sa predĺži platnosť dokladov o zdravotnej a psychickej spôsobilosti, ako aj vodičských preukazov, a to až do obdobia po odvolaní krízovej situácie.
V procese získavania vodičského preukazu nebudú počas krízovej situácie plynúť lehoty ako 6 mesiacov od ukončenia vodičského kurzu pre autoškolu na podanie prihlášky na skúšku z odbornej spôsobilosti, lehota 30 dní od doručenia prihlášky pre orgán Policajného zboru na určenie termínu skúšky, lehota 5 pracovných dní pre orgán Policajného zboru na oznámenie termínu skúšky autoškole, lehota 6 mesiacov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia na celkové vykonanie skúšky z odbornej spôsobilosti vrátane opakovaných skúšok.

Pre vlastníkov/držiteľov vozidla neplatia povinnosti ako prihlásiť vozidlo do evidencie, oznámiť zmenu vlastníckeho práva k vozidlu, oznámiť iné zmeny v evidencii vozidiel ako zmenu farby, zápis ťažného zariadenia a pod.

Občianske preukazy a cestovné doklady

Ministerstvo vnútra môže obmedziť prijímanie žiadostí na vydanie občianskeho preukazu, napr. neprijímaním žiadostí o vydanie občianskeho preukazu z dôvodu neplatných alebo nesprávnych údajov či neprijímaním žiadostí o vydanie občianskeho preukazu pre dieťa do 15 rokov. Zároveň môže obmedziť prijímanie žiadostí o vydanie cestovného pasu, napr. iba na prijímanie žiadostí na urýchlené vydanie cestovného pasu do dvoch, resp. desiatich pracovných dní.

Predlžuje sa platnosť občianskych preukazov, ktorým uplynula ich časová platnosť počas krízovej situácie, a to až do obdobia po jej odvolaní. Lehota 180 dní na podanie žiadosti o občiansky preukaz sa neuplatňuje.

Občianske preukazy vydávané počas krízovej situácie sa budú doručovať priamo na adresu občana zdarma.

Cudzinci a ich pobyty

Všetky prechodné pobyty, trvalé pobyty alebo tolerované pobyty, ktorých časová platnosť končí počas krízovej situácie alebo do jedného mesiaca po jej skončení, zostávajú v platnosti do dvoch mesiacov od skončenia krízovej situácie.

Časová platnosť dokladov predkladaných v konaní o udelení pobytu alebo v konaní o obnovení pobytu sa taktiež upravila. Ak si žiadosť o udelenie pobytu alebo obnovenie pobytu príde štátny príslušník tretej krajiny podať po skončení nariadených opatrení, tak v tomto prípade bude môcť policajný útvar akceptovať predkladané doklady aj v prípade ak budú v tom čase už staršie ako 90 dní, za podmienky, že nevycestoval z územia Slovenskej republiky od skončenia krízovej situácie do momentu podania žiadosti o pobyt.

Do doby 180 dní od podania žiadosti o pobyt, v ktorej má daná osoba pricestovať a po ktorej pobyt zaniká, sa nezapočítava obdobie trvania krízovej situácie.

Počas krízovej situácie až do jej skončenia je odložený výkon rozhodnutia o administratívnom vyhostení.

Pozastavenie živnosti

Počas trvania krízovej situácie až do jej odvolania sa skracuje minimálna lehota na pozastavenie živnosti zo šiestich na jeden mesiac.

Služobné voľno policajtov

Policajtovi, ktorý nemôže vykonávať štátnu službu z dôvodu karantény, ktorá mu bola nariadená v súvislosti s výkonom štátnej služby bude poskytnuté služobné voľno s nárokom na služobný plat.

Zároveň sa policajtovi poskytne takéto služobné voľno od prvého dňa potreby ostať doma s dieťaťom, ktoré nedovŕšilo 11 rokov a škola alebo zariadenie, ktoré ináč dieťa navštevuje, boli kvôli krízovej situácii uzatvorené, alebo ak samotné dieťa či osoba, ktorá by sa o neho inak starala, majú nariadenú karanténu. Tak isto mu bude poskytnuté takéto služobné voľno v prípade potreby celodennej starostlivosti o dieťa alebo manžel/ku, ktorým bolo uzatvorené zariadenie sociálnych služieb, kde by im za normálnych okolností bola poskytnutá sociálna služba.
To však neplatí, ak sa o dané osoby stará už iná osoba, ktorej v tej súvislosti bolo priznané ošetrovné alebo služobné či pracovné voľno.Na druhej strane to však zahŕňa i policajtov, ktorým nárok na takéto služobné voľno vznikol už pred účinnosťou tohto zákona.
Vo všetkých týchto prípadoch má nárok na služobný plat vo výške 75% posledného priznaného služobného platu. Avšak ich nadriadený môže každému z nich nariadiť prerušenie voľna a nástup do výkonu štátnej služby, ak to bude v dôležitom záujme výkonu štátnej služby v prípade vyhlásenia bezpečnostného opatrenia.

Hasičský zbor a COVID-19

Prijaté zmeny v tomto zákone majú za cieľ umožniť zamestnancom a členom hasičských jednotiek počas krízovej situácie vykonávať práce pri zdolávaní požiarov a záchranné práce aj bez absolvovania odbornej prípravy a následného overenia znalostí až do 31. decembra 2020.

Preto preventivárom požiarnej ochrany, technikom požiarnej ochrany a špecialistom požiarnej ochrany, ktorým sa skončí platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti počas krízovej situácie, nezanikne odborná spôsobilosť ani ďalšie 4 mesiace po odvolaní krízovej situácie.

Hasičom sa počas krízovej situácie poskytne platené služobné voľno od prvého dňa potreby osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa až do opätovného otvorenia predškolských a školských zariadení a o člena rodiny z dôvodu uzavretia zariadenia sociálnych služieb. Rovnako sa však vek dieťaťa pre účely poskytovania služobného voľna zvyšuje do 11 rokov. Platené služobné voľno sa poskytne príslušníkovi, ktorý nemôže vykonávať štátnu službu z dôvodu nariadenej karantény.

Zákon o horskej službe

Neplynú lehoty na vykonanie osobitnej odbornej prípravy v prípade horskej vodcovskej činnosti a horskej sprievodcovskej činnosti, ani lehoty na účasť na školení pre výkon záchrannej činnosti.

Zbrojné preukazy

Pri uplynutí platnosti zbrojného preukazu počas krízovej situácie sa predlžuje (nie pre cudzincov na území SR) jeho platnosť v závislosti od okamihu, kedy jeho platnosť zanikla. (2-5m.)

Upravuje sa aj doba platnosti zbrojných preukazov, ktorým platnosť uplynie po odvolaní (nie pred vyhlásením) krízovej situácie, aby pri žiadosti o nový dokázali dodržať 30 dňovú lehotu.


Predlžuje sa platnosť vybraných povolení o dobu trvania krízovej situácie (napr: psychologický posudok o psychickej spôsobilosti) a z dôvodu obmedzených možností absolvovať psychologické vyšetrenia počas krízovej situácie sa predlžuje platnosť dokladov o psychickej spôsobilosti, ktorá zanikla (2 mesiace ). Lehoty na vydávanie príslušných dokladov alebo povolení počas krízovej situácie neplynú.

Výkon SBS počas koronavírusu

Pri uplynutí platnosti preukazu, licencie alebo akreditácie počas krízovej situácie sa predlžuje ich platnosť až do uplynutia 2 mesiacov od odvolania krízovej situácie.

Do doby platnosti dokladov, ktoré nemôžu byť pri podávaní žiadosti staršie ako 3 mesiace, sa tak nebude počítať obdobie trvania krízovej situácie. Týka sa to žiadateľov, ktorí uvedené doklady získali pred vyhlásením krízovej situácie, avšak nestihli do jej vyhlásenia podať žiadosť.

Lehoty na vydávanie príslušných dokladov alebo potvrdení počas krízovej situácie plynúť.

Niektoré lehoty (napr. vo vzťahu k podrobeniu sa lekárskemu vyšetreniu alebo povinnostiam držiteľov preukazov) neplynú.

Pre náročnosť zabezpečenia lekárskeho posudku preukazujúceho zdravotnú spôsobilosť uchádzača sa umožňuje, aby ho uchádzač o zamestnanie mohol predložiť až do jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie.  

Vzhľadom na to, že sa skúšky odbornej spôsobilosti (po ich úspešnom absolvovaní sa vydáva preukaz odbornej spôsobilosti) v súčasnosti nevykonávajú, postačí na výkon určitých činností osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy elektronicky.

Zmeny pre obce

Zákon o obecnom zriadení pocíti zmeny týkajúce sa lehôt a rokovaní obecného zastupiteľstva. Lehoty na uskutočnenie miestneho referenda na základe petície doručenej obyvateľmi obce, minimálnu lehotu na uskutočnenie zasadnutia obecnej rady a lehoty súvisiace s vyhlásením a uskutočnením voľby hlavného kontrolóra sa okamihom vyhlásenia mimoriadnej situácie, prípadne núdzového stavu alebo výnimočného stavu až do ich odvolania prerušujú.

Potrebné rokovania obecného zastupiteľstva sa umožňujú uskutočniť prostredníctvom komunikačnej technológie, ktorá však musí zachytiť zvukový a obrazový záznam, ktorý následne zverejní na svojom webovom sídle. Hlasovanie obecného zastupiteľstva je možné vykonať aj bez jeho zasadnutia či rokovania a to tzv. formou per rollam, ktorého postup je však oveľa podrobnejšie upravený. Hlasovanie je prípustné len vo výnimočných prípadoch vo veciach súvisiacich s realizáciou opatrení a úkonov ohľadom krízovej situácie, ktoré neznesú odklad, alebo ktorých neuskutočnenie môže obci spôsobiť škody. Sú však ustanovené i výnimky, kedy je hlasovanie “per rollam“ vylúčené. Je to napríklad prijatie uznesenia vo veciach obchodnej verejnej súťaže, koncesnej zmluvy na uskutočnenie stavebných prác, prijatia investičného úveru a viacero ďalších, ktoré nájdete v novom pridanom §30f odseku 4.

Čo sa týka funkcie hlavného kontrolóra, tak pri jej zániku počas krízovej situácie sa predlžuje až do uplynutia 60 dní od jej skončenia. Rovnaké zmeny boli prijaté i v zákone o samosprávnych krajoch, s výnimkou ustanovení o hlasovaní.

Zasadnutia v Bratislave a Košiciach

Podobná zmena nastane i v mestách Bratislava a Košice, kde sa od vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu prerušujú minimálne lehoty na uskutočnenie zasadnutí mestskej a miestnej rady.

  • Súvisiace právne predpisy