Nové úroky z omeškania od 01.02.2013 podľa občianskeho a obchodného práva

Nový rok 2013 prináša právnemu systému Slovenskej republiky viacero zmien. Zmeny tak neobišli ani úroky z omeškania, ktoré sa stále viac približujú tým “najvýhodnejším pôžičkám“ aké tu kedy boli. Zmeny sa týkajú občianskeho, ako aj obchodného práva a nadobudli účinnosť 01.02.2013.

Lukáš Steiniger 07. 02. 2013 3 min.
Úroky z omeškania Úroky z omeškania PrávneNoviny.sk

Úroky z omeškania podľa občianskeho práva

Nariadenie vlády č. 20/2013 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov prináša opätovnú zmena §3, ktorá sa týka výpočtu úrokov z omeškania.

Nová právna úprava

Základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky (platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu) + 5 percentuálnych bodov.

Od 11.07.2012 je základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky 0,75%.

Ku dňu 07.02.2013 tak predstavuje úrok z omeškania podľa občianskeho práva sumu 5,75%.

Z pôvodného §3 sa vypúšťa ods. 2, na základe ktorého bolo možné zmeniť výpočet výšky úrokov z omeškania v prípade, ak sa zmenila základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky, a takáto výška úrokov z omeškania bola pre veriteľa výhodnejšia.

Predchádzajúca právna úprava

Základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky (platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu) + 8 percentuálnych bodov.

Úroky z omeškania podľa obchodného práva

Nariadenie vlády č. 21/2013 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka zavádza opätovne osobitné sadzby úrokov z omeškania pre obchodno-právne vzťahy, ktoré sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „ObchZ“).

Nová právna úprava

Veriteľ, resp. zmluvné strany majú podľa §369 ods. 1 ObchZ stále možnosť dohodnúť sa na v zmluve na individuálnych úrokoch z omeškania bez aplikácie zákonných úrokov. V prípade, že k takejto dohode neprišlo, bude sa aplikovať §1 vyššie menovaného nariadenia vlády č. 21/2013 Z.z. podľa ktorého má veriteľ 2 možnosti:

1. Základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky (platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu) + 9 percentuálnych bodov

2. Základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky (platná k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka omeškania) + 8 percentuálnych bodov (takto určená sadzba úrokov z omeškania sa použije počas celého kalendárneho polroka omeškania)

Pri voľbe jedného zo spôsobov si však veriteľ musí uvedomiť, že ak si raz vyberie spôsob výpočtu sadzby úrokov z omeškania, tak už ho nemôže druhykrát zmeniť, nakoľko tento spôsob určenia úrokov z omeškania sa už musí použiť počas celej doby omeškania.

Ku dňu 07.02.2013 tak predstavuje úrok z omeškania podľa obchodného práva sumu 9,75%, resp. pri voľbe polročného fixu 8,75%.

Predchádzajúca právna úprava

Podľa prechádzajúcej právnej úpravy § 369 ods. 1 ObchZ, ak úroky z omeškania neboli dohodnuté v zmluve, dlžník bol povinný platiť úroky z omeškania podľa predpisov občianskeho práva. Ak záväzok vznikol zo spotrebiteľskej zmluvy a dlžníkom bol spotrebiteľ, bolo možné dohodnúť úroky z omeškania taktiež najviac do výšky ustanovenej podľa predpisov občianskeho práva.

  • Súvisiace právne predpisy