Novela CMP zavádza nové konanie: Konanie o potvrdení vydržania

Základnou úlohou nového konania o potvrdení vydržania má byť zabezpečenie efektívneho a relatívne rýchleho potvrdenia o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo tzv. vecného bremena súdom. Novela tiež reaguje na mnohé prípady špekulatívnych prevodov pozemkov prostredníctvom vydržania, kedy skutoční majitelia týchto pozemkov o takýchto prevodoch ani netušili. V nasledujúcich riadkoch si bližšie povieme ako a odkedy má fungovať tento inštitút.

Martina Beňovská 09. 02. 2021 4 min.

Právny inštitút vydržania predstavuje osobitný spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva k veci, alebo vecného práva zodpovedajúceho vecnému bremenu, jej oprávnenou držbou počas 3 rokov ak ide o hnuteľnú vec a 10 rokov ak ide o nehnuteľnosť. Čo sa týka nehnuteľnosti, po naplnení všetkých predpokladov jej vydržania (spôsobilý subjekt, spôsobilý predmet, oprávnenosť držby a dobromyseľnosť vydržiteľa, vydržacia doba), je potrebné vydržanie zapísať do katastra nehnuteľností. V súčasnosti sa osvedčenie vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo o vydržaní práva zodpovedajúceho vecnému bremenu vydáva formou notárskej zápisnice.

Aktuálne preto rozhodujú o potvrdení nadobudnutia vecných práv notári. Novelou Civilného mimosporového poriadku dôjde k presunu tejto právomoci z notárov na súdy, čo je odôvodnené potrebou zabezpečiť nezávislé a efektívne vydanie súdneho rozhodnutia deklarujúce vzniknutý stav o vecných právach, ktoré má byť vydané v zákonom upravenom procese, aby sa tak zabezpečila najmä ochrana ústavného práva vlastniť majetok garantovaná Ústavou Slovenskej republiky. V súlade s princípom právnej istoty sa zabezpečuje aj zverejnenie informácie v podobe vyzývacieho uznesenia o tom, že takéto konanie o potvrdení vydržania vecného práva prebieha, čo zaručí publicitu informácie o tomto konaní a tým aj umožní dotknutým osobám uplatňovať zákonné prostriedky určené na ochranu ich práv a oprávnených záujmov v dostatočnom časovom rozmedzí.

V konaní o potvrdení vydržania bude rozhodovať súd, v obvode ktorého sa nehnuteľnosť nachádza. Návrh na začatie konania bude oprávnený podať ten, kto o sebe tvrdí, že vydržaním nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu. Výška súdneho poplatku za podanie návrhu na začatie konania o potvrdení vydržania bude 99,50 eur. Okrem navrhovateľa bude účastníkom konania vždy ten subjekt, ktorý má v čase začatia konania o potvrdení vydržania zapísané na liste vlastníctva vlastnícke právo k nehnuteľnosti, alebo ten subjekt, ktorý má v čase začatia konania o potvrdení vydržania zapísané na liste vlastníctva iné vecné právo k nehnuteľnosti. Účelom tejto právnej úpravy je vytvoriť priestor pre účinnú obranu toho, kto je vydržaním dotknutý na svojich právach. Novinkou je preto už spomínané zavedenie povinnosti zverejniť informácie vo forme tzv. vyzývacieho uznesenia, ak navrhovateľ osvedčil, že splnil predpoklady pre nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu vydržaním. Súd vo vyzývacom uznesení vyzve na uplatnenie námietok proti vydaniu uznesenia o potvrdení vydržania na súde, ktorý vo veci koná v prvej inštancii, a to do dňa, ktorý súčasne určí (lehota nesmie byť kratšia ako 6 mesiacov od zverejnenia vyzývacieho uznesenia v Obchodnom vestníku).

Námietky bude môcť podať nielen ktorýkoľvek účastník konania, ale aj iná osoba (fyzická alebo právnická), ktorej vecné právo k nehnuteľnosti (ktorej sa konanie týka), môže byť navrhovateľom tvrdeným vydržaním inak dotknuté, ako aj jej právny nástupca, prípadne iné osoby, ktoré tvrdia a osvedčujú, že navrhovateľ nesplnil hmotnoprávne podmienky vydržania. Ak budú podané námietky dôvodné, súd návrh na potvrdenie vydržania uznesením zamietne. V opačnom prípade vydá rozhodnutie ktorým potvrdí, že navrhovateľ vydržal právo k nehnuteľnosti. Na základe tohto rozhodnutia bude môcť navrhovateľ žiadať, aby bol zapísaný do katastra nehnuteľností.

Aj v prípade, keď súd takto právoplatne potvrdí vydržanie, nebude to prekážkou pre iné osoby, domáhať sa ochrany svojho práva k nehnuteľnosti žalobou v sporovom konaní, ak osvedčia, že existujú skutočnosti, ktoré bez vlastnej viny nemohli uplatniť námietkami podľa Civilného mimosporového poriadku.

Záverom len dodávame, že táto novela zákona nadobudne účinnosť 1. mája 2021. Schválené znenie zákona je dostupné tu

Zdroj:

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=8024

zákon č. 161/2015 Civilný mimosporový poriadok

zákon č. 323/1992 Zb. Notársky poriadok

zákon č. 41/1964 Zb. Občiansky zákonník