Novela zákona o DPH 2012

Tento príspevok obsahuje výpočet základných zmien, ktoré so sebou prináša novela zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty. Hlavným motorom zmien v úpravy dani z pridanej hodnoty bol fakt, že Slovensko má obrovské nedostatky vo výbere DPH a v boji proti daňovým podvodom. Okrem toho Novela zákona predstavuje reakciu na povinnú transpozíciu príslušnej legislatívy Európskej únie.

Redakcia 02. 10. 2012 2 min.
Rokovacia sála Rokovacia sála Národná rada Slovenskej republiky, www.nrsr.sk

Zásadné zmeny

Rozširuje sa okruh zdaniteľných osôb, ktoré sa zo zákona stávajú platcami mi DPH, a teda nie je potrebná ich registrácia. Tu by som chcel podotknúť fakt, že daňové úrady skúmajú obsah jednotlivých právnych úkonov na podklade ktorých by sa zdaniteľná osoba mala stať platcom DPH. Je to tak preto, že niektoré daňové subjekty chceli takýmto spôsobom obísť registráciu pre platiteľa DPH, kde je potrebné splniť určité podmienky

Zavádza sa zábezpeka od 1.000 do 500.000 EUR ako inštitút pri registrácii pre účely DPH v zákonom stanovených prípadoch. Tento inštitút sa zavádza tiež ako súčasť akčného plánu na boj proti daňovým podvodom. Jeho účelom je napríklad odradenie rôznych špekulantov a podvodníkov od rôznych podvodných DPH činností.

Ručenie za nezaplatenú daň z predchádzajúceho stupne. Ďalšie z opatrení proti podvodom s DPH na základe ktorého sa prenáša zodpovednosť vo forme ručenia na odberateľov v prípade, ak povaha transakcie (napríklad nie je v súlade s trhovými princípmi), dodávateľ je nedôveryhodný (uvedený v zozname vedenom Finančnou správou)alebo sú odberateľ a dodávateľ personálne prepojení. Práve v takýchto typoch transakcií hrozí štátu riziko, že sú uskutočnené umelo s cieľom uskutočniť daňový podvov.

Sprísňujú sa podmienky pre uplatnenie oslobodenia od DPH pri cezhraničných dodávkach. Dodávky tovarov do zahraničia sú v princípe oslobodené od DPH. Táto úprava má za cieľ zvýšiť „latku“ schopnosti preukázať to, že na oslobodenie od DPH má zdaniteľná osoba nárok.

Zmeny pri vyhotovovaní faktúr. Tieto zmeny sú výsledkom transpozície legislatívy Európskej únie, ktorej cieľom je unifikovanie obsahu faktúr, ich vystavovania, či úpravy tzv. zjednodušených faktúr.